Page 98
P. 98
f ׳•


I ־ - 3 ~
W - « .ם ע נ
ר אש י י •ר ם י יח •־* ' ג יב צ תא 'ת ו ר י כ ז מ ל ף ר צ ל ט ל ח וה ה נור ח א ה ת ית נש * ז ה ח יש ב
ר ש א ־ ר 11 ‘ . א 0 • ף ם ויע הרקמ ב ס ג ( ם י נ י צ ק ל ס רוק ה מ ר ו ז ח י יב צ רשא ד ע ת ו ר י כ ז מ ב

ך ג ר ^ '״ ).ץ ש מ ה ז ו כ י ר ב ם י יה לש ו פ יל ח מ כ ר ח ב י י
* ה ד וב ע ה ג ו ד ע ו ל •ב ב א ז תא ף ר צ ל ט ל ח וה
- . . ר י כ ז מ ה ת ד ו ב ע ל ת יב ח ת ו ר ב ז ג תא .ף ר צ ל ט ל ח וה .
- לש ו ת ך וכ מ ס ח ר ו ר י ב יר ח א ד ע ה ת ח ד נ ר ע ו נ ה ת ד ע ו ו ה ט יל ק ה ת ד ע ו ת ר יח ב
. ת ו ר י כ ז מ ב הלאה ת ו ד ע ו ה

ל ע 1 הבי-\ (י 1 ה מ ייק ת ה ם י י ע ו ב ש כ י נ פ ל :ם י ט ס יר ו ט ק ר ט ח ו חחלגפח י ד ב ו ע ת ב יש י
ל ו פ י ט ל ע ג ו נ ש המ לכ לע ו ן י.ד לה נת ה ה ג ם יט ם יר ו.ט ק ר ט ח ו חח.ל,פח י ד ב ו ע לכ
• ו כ ו ת ו י ע ו צ ק מ ת ו ע י ד י תזמיכ.ר , ה ד ו ב ע ב קססה , ס י י א ל ק ח ם יל כ , ם י ר ו ט ק ר ט ב
. תלחתה ןו־ג כ ר ו צ י י ה ת וא צו״ה לע ם יע יפ ש מ רשא ם י מ ר ו ג ה לע ר ב ו ד ןכ ־ומכ
,ח ט ש ה ד ו ב י ע ן פ ו א ,ם יל כ ה לוע ה נ ו כ נ הלעפה , ם י ל כ ה לע ח ר ימ ש , ה ד וב ע ה
. ו ת ו א ת וו ש ה ל ו םחלש ה ד וב ע ה קפסה תא ץ ו ד ב ל ם י ר ב ו ע ה לע .ת ור מ ש מ תפלחה

ף נ ע ב יא ר ח א ה ן י ב ץ ו ר ח רשק ה יח יש יח ר כ ה •״■ץ.ראב ת ל ב וץ מ ח ה מ ר ונ ה םע
י ד כ ב ו ת ר ד וט מ ה ד וב ע ח יט ב ה ל י ר כ ב החציפה י ר ב ו ע ב ר ק ב ו ך ס ומ ה י ד ב ו ע ן י ב ל

ל יח ת ה א וה רשא ןדא ם יי ח . ם י ד ו ב י ע ב ו ה ד וב ע ב ס י ה ר ס - י א וא *ת ולק ת ע ו נ מ ל
- ץ ר ט ח לש " ס י ר ג י י ו ם י נ ו מ י ש ע . ו צ י ב ו ןסח מ ה ר ו ד י ס ל . ג א ד י יא נם ח מ כ ו ת ד ו ב ע ב
־ך.ן<ר 0 ח ת כ כ ס ו ח יר ג ם מ - ך ס ומ ה חטשמב רדס ל . ג א ד י ןכ .• ומ כ . ש ו ר ד ח ן מ ז ב ם י ר ו ס
9
. ,ת ו ע ד י יח ת מ ל 1 |ה ל ם י ג ו ח ת ג כ ח ב ם ז ו י ת ויח ל ומ צ ע לע לבק ר נ ב א . ם י ר ו ט
y
ן ג.ח 1 ץ י ר בר ר • ח מ ל ע 1 ם יר ב ח ל ו נ פ י ה ז .ךר< צ ל .ה ח ל פ ב ו ת וא נ וכ מ ב ת ו ינ כ ט ה
. ־ •הלאה ם י ג ו ח ה .ת כרדה ם 0 גל . נ טרי ול
ל • ־ • ״ : הד ו בעה ת ד ע וב
- י 1 נל .ת וע צ ח ןכ ו מ כ ו , ד י ת ע ב ם י ר * צ נ פ ת ע ינ מ םש ל ת וע צ ה א יב ה ח©מ : ל ו ל T־>X*v

ת יז 1 ע ל 0 ג עמש ל ל כ ויג מ ת ב ור ע ת ל ב ר ע מ ת וניק ל ע יצ ה א וה . ל ו ל ב בצמה• ר ו פ

א וה .ה ת וא ו ש ע י ו ת ב ור ע ת ה תא ו ב י כ ר י םמצע ב ל ו ל ה י ד ב ו ע .ת פ ר ל ת ב ור ע ת
­ ­ צמ ' ת ד ר פ ה ה ר וצ ב ל ו ל ל ם י י פ י צ פ ס ם יר מ ו ח ו ת ופ ס וכ ה ןס ח מ ת דר פ ה ש ר וד
­ ר ג ה • לוליח ןס ח מ ל ם ת רבע ה וא רצח ה לש ם ימ ייק ה ם ינס ח מ ה ך ות ב סל* 4 ם יכ ר
רפ ס מ ד ימ ח !ק א וח • ם יד ב וע ה .ת יע ב ם ג ה נ ו ד י נ .ר צ ח ה ןס ח מ ב ו ר א ש י י ם י נ י ע
ן ו ג כ ,יר ש פ א ה ם דקה ב עצבת ה ל ם יח ר כ ומ ר»[א 0 י י נ ו ק י ת םע רשקב ' ת ו ש י ר ד
,ם י צ יב ח - ןס ח מ ת ר יג ס , ן ו מ א ה ית ב ב ת ות ק ו^ ת מרה , ב ו י ב ה ר ו ד י ס , ג ג ח .ןוק ת

. י ב ר ז ר ם ימ ־ק נט ו ם ימ ל ר ט ל י ע ר ו ד י ס
-צ י נ 1 ט לח ו ח • י ו נ ־ ־ י נ נ ג ל ס נ כ ם י י ק ת י ר ב מ צ ד ב 9-7 ם י מ י ב : י ו נ י נ נ ג ל ס נ כ
• - r • • * ׳ :־ • ••'/.־ • ' ;ז. x>
• ה זה ס נכ ב ףת ת ןע י , ג ־ץח
־ ד י י ״ . . ם ימ ש גה ת ומ כ
ה נ וע ה לכ ך^מב ר ב מ ב ו נב 25 רע
: . .*....•׳■ :־■־ ׳ י יממ 168 י ״ ד )עת

•־מ־מ 544 * 5 ״ יי 50 י ג י ״ 10 ת
י I . i t .
״ ״ 551 ־ ״ 44.5 ב״ י שת
־ י ן 1
'י 314 ׳י 46 א״ישת
״ 640 יי H 5 • . . \ - י ״!/(ת
r א ר : v
! ״ממ 129.9 וד ר י 1953 רבמבונב 19-17 םימיה .תשולש ך)^מב


Q h 0׳ /כ ןיו b_u


1 ׳ ו ■
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103