Page 99
P. 99ב " י)עתל ה א ו ו ש ה ב ״ ג יש ת ב ק ו ו ש ה ו . ר ו צ י י ה

X - ׳ ' י שת י ״ ג שת ת ר צ ו ת ה ו ג ט
ק ו ו ש ל י ר ו צ י י ה ״ ם ק ו ו ש ל ר ו צ י י ה״ם
־ ד ־ ־־־־.־■ — ז --------
1.22951 . 1 8 6 4 7 7 117 31.0 . 1 8 0590 ־ ' ) 0 יריטייל■(• ר ןיב בלח
3 3 0 1 5 0 4 6 6 8 3 1 י 3 2 4 1 3 0 44-4460 . ) י ד ו ת י ח ( - 0 ב י צ • י
7 9 000 8 0 0 0 0 9 1 1 4 0 . 9 4190 ) . ג . ץ ( □ י ג ד

. 4300 ’4800 6 6 2 3 9 7 58 (• ג*ך<( ת ו פ ו ע ר ש ב
743 7 43 688 1190 . ׳י ע ג ל י מ רש ב
'10 •2 15 •9 5• 5 6 * 8 ) ן ו ט ( ה ט יח

• ••,־־ . . י ' 6 3 1 .' 81:. 6 י j׳-j ' ןי ״ ■י ה ר ו ע ש
־. ־ ־ 1 ל r
- -■ • 6 - 5 ־ ) . ן ו ט ( ם י ר ג ר ג ל ם ר י ת
/ • . : « •
־־ . 16 ־ זו ם י ר ג ר ג ל ז ם ג ר ו ס
7 ־ ד• 5 . • 2 3 ; ” • ' ם י ר ח א ' ם י ר ג ר ג
־־ 1 3 0 • ״ 5 ד . 1 6 5 . : זז : ■ ״ תחש
זו
־־־ 7.37 . • 93 9 ק ו ר י ו א עסמ
9 4 . 5 94• 5 100 • • 100 n ' ר כ ו ס ק ל ס
1 9 . 7 3 9 . 2 3 • 7 27 • 9 זז ה מ דא י ח ו פ ת

16 •3 « 68 • 5 19 82 M ו ג י ס ש ת ו ק ר י
3 2 5 8 ,,1 3 1 0 0 .. - • 15 4.0-0 . ־ ) . ג • ק : ( ם י ב נ ע
1 1 6 1 2 1 1 2 0 5 8 5 . .10 4 5 6 9 135,287 ־ יי • ץ ע י ח ו פ ת
2 5 1 2 6 1 3-0 2 5 7 1 ־ ’ • * ם י ק ג א
1500 . . - - ־ ־ 1000 . : ״ י ם י ת י ז

523 566 . ־ 1 7 2 1 2 0 00 , ״ ־ ר־ח.א י ר פ
־.־■־ r . ז י * - v י . .. illia a
p > n fir • א ו הש , ג ג ז ד : ־ת יצח מ תא ן י כ ה ל ו נ ר מ ג ד ל ^ ה תמקח תא ׳ ו נ ר מ ג ש ר ח א ל
ם י־^ י ^ ד ו ח ( a ת וי ך ה וק ת til ־ י • ה ק י צ י ל ש ג י נ ה לאה ס י מ י ג • ר ת ו י ׳ צ ך ב ־וס מ ה
• ה ש ו ר ד . ג ג ל *סלמ " ן"וס 35 - ב ׳ו נ ש מ ת ש ה הכ ד ע . ן ו ט ב ה ת ו ד ו ב ע ל כ תא ר ו מ ג נ
. 0 י ־ • י ; ; • . ) ה ק י צ י 3 מ 5 0 ( ס למ ן ו ט 15 ד ו ע לוע ת ומ ב י
ת ו ר ג נ ב ל י ח ת ה ל ם י ד מ ו ע . ח ב ט מ ל ה > נ ם ור ינ ה י ל כ ת ג ש ה ל ל ו ם י 0 ב ם י כ י ש מ מ ו נ א

. ןלבם מ ח
ת ו ר ג נ . ת א י ם י נ י כ מ ו ת י ב ה תא ם י ע ב ו צ •השרחה ה ת יכ ה תא ר ו מ ג ל ם י ד מ ו ע ו ג א
• ת ו ת י כ ה ת ו ר ב ע ז ד י ל כ ה נ ע צ ו ב ת ר א ו נ י ב 1 - ב י כ ת ו ו ק ל ש י . ם י ג פ ה
. ם י ק י ת ו ה ן ו כ י ש ל ו ש דח ה ר 3 סה ת י ב ל ת ו כ ר ד מ ב ל י ח ת ה ל ת י נ כ ת ב
׳׳ ״ •יח ה ת י כ ל ו השדחה ה ת י כ ל ( ת וק ל ח מ י ת 11 (ל ו ט ו ה י ר ב ם י ל י ה ת מ : ה י ר ג נ ב; ם יר ב ח ה לכ'י ב ל זומ ו שת
ו!ל יע א ( ם ימ ש גה ן מ ז ב ם יא ש ד ה לע ךלה ת ה ל ר וס א ש ם י ש י ג ד מ ו ם י ר ז ו ח ו נ א
. ) ! ת ו י ר ט פ ש ו פ י ח םש!ע
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104