Page 10
P. 10
- 3
-
.םירבחל "רבד" ייונמ יבגל םייקה בצמה חא ריאשהל הפיסאב טלחוה )ד-
)המיאתמ החגשהב( האירקה רדח תחיתפל שדחמ גואדל תוברתה תדעו לע לטוה
טלחוה ןכ ומכ .וכו תימויה תונותעה רתי לכ בוש אצמית סש רשא
ןיכהל
׳רוא
.וכו םינמא תנלה לש הרקמל □יח , רדח
הפיסאה תטלחה בקע תוריכזמהמ רטפתהל טילחהש ,חלש קחצי לש ותעדוה לע )ה

ךא ,ותדמע תא ריבסה קחצי .תופיסא יתשב ונד ,תועקשהה תינכת לע
ירחא
.ותורטפתה תא לבקל ןיאש תודגנתה אלל טלחוה ןויד

ד ועו תוריכזמה ינויד מ

ךסב
רעונה תרבחל ןודעומ תינב ןומימ לע ונל ועידוהש רחאל - ןודעומ
קר אוה ןומימהש העדוה התע ונלבק ) ^ 2 % ב הנש 25 -ל האולה( V , ־ 15000 .-

50$ ךפהיי הנש דועב .בוט המ הז םוכסב ןודעומה םקוי סא .ייל 12000 .-

ם ר י רד מ ירדח 10 תמקה תואבה םינשב ונל רשפאל איה המגמה .קנעמל םוכסהמ
."רעונה תניפ"ב רעונל תויחונ +
­ שמה תעצה תלבק ירחא דימ הדובעה עוציב לע םותחל טלחוה - הביאשה לומשיח
;הזוחה תמיתח ירחא םיישדוח ךות הדובעה תא רומגל חיטבה ריבשמה . ריב

.היצדילוסנוקה תרתימ י׳ל 11000 .- לש םוכס ררחוש וז הרטמל
.םיעטמב הדובעל ןטק ןוסדרופ רוטקרט חינקל השקב ונשגה - ןטק ן וסדרו פ

.הינב תפסותל תינכת "ץוחבמ" שקבל טלחוה - חש ו ר ח-תי ב
­ ווכ 120 -ל תרווכמה תלדגהב םירושקה םינוש םי רמח חינק םיעצבמ - ח ו ר וכמ
.ייל 1000 . -כ לש םוכסב ,תור
יפל אוהש ,םינשהמ דחא טאגרגא רוכמל דחא הפ הטילחה תוריכזמה - טא ר ג א ג

.תיצראה למשחה תשרל ונרבחתהש רחאל ,ינויח אל התעד
םירוטומ
לש הרוש תריכמ לע העדומ תונותעב םסרפל טלחוה - םילכ תריכמ
.שומשבדוע םניאש .וכו
וניתועקשה ןומימל האולה תלבקל ונתשקב התחדנ - תרוזפתה חטיש
תלעפהל
.חרוזפחהחטיש

קנב ידי לע "הלע"ל ייל 10.000 .- ךסב רזוח ןוהל האולה הרשוא - ״ 1 ; ולע ״
. םילעופה
ךשמל תיבר 7% ב ייל 4000 .- ךסב האולה ונל הרשיא - תיפו חיש ר י נ
סייחנש
.הפוסה יקזנ יוסיכיל
­ יהנ ןוישר תלבקל הניחבה חא השעי םרמע הדוהיש ט ל ח ו ה - ף תושמ ךוניח-חיב
.ףתושמה ך ו ח נ ה תיב לש סובוטואה לע עובק גהנ היהיש המגמב ,סובוטואל הג

)תיזיא ירבוד םג( םילוע תטילקל םיצמאמ תושעל הטלחהה השדוח - הטיל ק
.רפכה לא ריעהמ םישנאו
­ ובש ינפל הרוקיב לע ונל העידוה העונתב תוליעפל הדעוה - העונתב תוליע פ
.לעופה לא אצי אל רוקיבה ךא ,םייע
_ X • * ׳ ■ • ׳ ־ ׳ ־ ■ _ . י ׳ * ״
­ טלחהל רבסה תחל תנמ לע התבישיב עיפוהל ונתוא הנימזה - דוחאה תוריכזמ
.יסרפה שוכרה תיעב רדסהל סחיב ונת

לבוי םש,הצובקה ןובשח לע םירפל .ט והילא לש ותעיסנ תא הרשיא הפיסאה
.ומא םע שגפהל
ידבוע ןוגרא םעסמ חואנסחמל סרוקב .ק ןבואר לש וחופחתשה הרשו K
.החלפה
תוחפל
סרוקה ירחא ותדובעב ךישמהל םיכסה ןבואר .תועובש 3 ךראי םרוקה
.םייתנש״ ל ו ז - ה ר 3 ש ; ״
הקפסהה תקולח תויעבש הוקת ונא ."תונחה" חתפית עובשה
םידלי לש ןהו םירבח לש ןה )םירחא םיכרצמו( הנטקה
!היסולכואה לכ לש ןוצר תועיבשל התע הנרתפית
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15