Page 100
P. 100־ 2
־

.תובטרתה בקע םידספה עונמל ידכ םשגה ינפל רוכמל לדתשנ הנסה

רשפאל ידכ ,היסבאב םישדחה ס י חסש ה לוקיסב דובענ טיסירחה רמג ירחא
.ףרוחה תנועב הנשה דוע םתעירז
­ רגהו *ג חטשב םנוד 150 לש תספסא יערז ונרצק ססוגוא שדוחב - תספסא
יפל לבא יפוס < ןובשח לבקנ דוע ."ערזה" תרבחל יוקנל וחלשנ םיניע
םשורה
yt רבמטפס שדוחב םנכנ הז חטש .םנודל .ג.ק 60 -ל עיגנ יכ בושחל שי ןושארה
90
-כ ךופהנ רבוטקוא שדוחב קרו "הלע" ןוכמ רובע םיריצקה רוזחמל בוש
לש
שדחה חטשה תנכה תרמגנו תכלוה םייתניב .תינכתה יפל 'ג חטשב םנוד
;הכלהכ קלחוהו בטיה דבועמ ,םיליגר ונאש יפכ ,חטשה . ‘ ב חטשב םנוד 112


וק הצקב חמשה .הדשה תאקשה ישוק איה םילקתנ ונא הבש תירקעה היעבה

חורונצ ירטוק'ללגב ךרדב זחלה תא םידיספמ םימהו רתויב ינופצה האקשהה

האקשה וק רובח ידי לע קר רבגתהל לכונ וז היעב לעש הארנ .ידמ םינטק
^■:.םימדוקה םינולעב יתרסמ ונונכת לעש ,יחרזמה ןוכמה לש תעצומה תשרל הז

תבשק
ןזוא שי ,חותפ יביצקת לע םילחמה אוהש ,תואלקחה דרשמב םגש הארנ
.תינכתה לש הז קלחל
-רוגה .רבעש שדוחב ןוט 200 תמועל.ןוס 16 ד־ל רוציה דרי שדוחה - "הלע"

קרי היה אל םיימוי ךשמבש הדבועה ,ןוכמב םילוקלק םה םיירקעה םיימ
ןוכמל
הרצקמב ר״צנפו ,אוציה יצמאמ ,רצקהל ודמעש תודשב םיקיזמ תופקתה ללגב

. א צ ו ל י י ם ו ן 53 הזמ ,ןוט 127.5 שדוחה ו ק נ ש ו ו לכה ךס .ונלש הנוטבוא

415 -ל עיגה,יאלמה תעכ .ןסחמה תיעב איה ונינפל תודמועה תויעבה תחא
.םשגב בטרתהל לולע רתיה וליאו ,רדסב םינסכואמ ןוט 200 קר םהמש ,ןוט

לבקל.
לכונ ילוא .י״ל 20000 .- הלעיש ןוט 300 -ל ןסחמ תונבל ונתיינכתב
4 : ח . ו נ מש-תי רקב ןסחמ רוכשל םיצמאמ םישוע ונא םייתניב .חותפ ביצקת הז רובע
שיו ,ןוט 1000 -ה תקסיע לש תונורחאה תונוטה 300 הילגנאל םיחלשנ שדוחה

הלשממה
הרסא םהמש ,םיבורקה םישדחה 4 -ל ןוט 3000 -ל תפסונ הנמזה רבכ

.ריחמה חילעל םורגי ץראב תספסא יאלמ רסוח אמש ששחמ ןוט 2000 קר
חולשל ו ,ןוט 500 רבמטפס שדוחב חולשל םלחוה דוגאה לש הנןרחאה הבישיב

­ תהל םילגנאה לצא היסנ תמייקו תויה ןתמו אשמל הילגנאל דוגאה זכרמ חא
.תופסונ םינש 5 -ל תו רשק
תסכמ
יפל אוצי חמק חלסי ןוכמ לכש קספ דוגאה זכרמש ררבתה וז הבישיב
ונילע תונושארה תונוטה 1000 -מש תרמוא תאז ונליבשב .ץראב ולש קוושה

96 רבכ תונושארה תונוטה 700 תרגסמב ונחלש השעמל .ןוט 78 חולשל
,ןוט
םוקמ רבכ ןיא תונוטה 1000 תרגסמב ןורחאה חולשמלס ונל רמאנ ןכלו
חמקל
\ רשפא יא טעמכש םישדחה םתואבש הנעטב וז הדמע ונלבק אל ןבומכ .ונלש
,ונחלצהו םיבר םיצמאמ וניסע ,סורדה ןובלחה זוחא תא גישהל היה
ונידעלב
o V .השורדה תוכיאל אלו תומכל אל םיעיגמ ויה אל
,םישקה םישדחב שורדה ביטל עיגהל ץמאמ לכ ושע אלש םינוכמה םתוא ,תעכ

תוכזה
תא ונתאמ םיללושו בוט חמק רוציל לק רתוי סכ םישדחב תונהל םיצור
אל
דוגאה זכרמו תויה ,םכוס אל לבא ,וז הדמע ונלבק אל".אוציל קוושל
חמק ונחלשו ,ונתוכז לע םידמוע ןפוא לכב ונא .הלחמ ללגב הבישיב ףתתשה

.ןוט 22 = ןוט 300 -מ 7.8$ ונייהד ,ונלש זוחאה תרגסמב למנל

­ של לכונ ,הסכמה יפל חמק חולסל םתוכז לע ודמעי םינוכמה רתי םאס רורב
קפס אללש רבד ,רבמצד דע )ןוט 500 לש תרגסמב( שדוחל ןוט 35 חול
םורגי
.ונלצא יאלמה תלדגהל
ם . ח ל פ ו ח ןוט 300 לעמ ונפטק םויה דע .הנועה לש המוצעב ונא - ע ס מ
סשילד ,ןתנוי ,הננב ,םיטנירה תכלמ ,והומכ ןיא םינזה תא ונמייס
.םודא

^אמור יפוי ,בהזומ םש ילד ףיטקל דוע םיראשנו רדנסכלא דנרג םיפטוק תעכ
.סנאילרוא תצקו
)םורב יזגרא( םילפקתמ ץע יזגראב ירפ זוראל הנושארה םעפב ונלחתה הנשה

.תוינוסמה
תסמעהבו הזיראב זגראה תנכהב סג ,החונ הדובעהש ןייצל שיו
* 7 ;, םילוביה יו בסל רשקב םיימיספ יד ויה םיעטונה ונירבח הנועה י נ,פל יכ םא
ינימ לכב םיבוט םילובי ץרתל רשפא .רעושמה לע ונרבעש תעכ רמול רשפא

| העטנש בשוח ינניא לבא ,ףרוחב רוקה ,חונה ריואה גזמ ,עקרקה ביט ,םירבד

ץמאמהו רוסמה לופטה אוה הז עפשל םיינושארה םימרוגה דחאש דיגנ םא הברהב
|׳ L .םנודל ־ןוט 4 -ל םימיוסמ םינזב■ םיעיגמ םילוביב .ונירבח ידי לע עקשומה
םידבוע
עטמב קרש ,בושחל והשימל תחל וא ,םולשו םח ,רמול הצור ינניא
•י
| 1 ||חא רב<ו לכמ תשרוד וז הנועש רורב .םדיקפת תא םיאלממ םנ א םירבחה רתיו
■^:^!,'לונג, דע דבוע רבח לכו ם לתו רשב םגו הדשה יפנעב םג ,ילמיסכמה ץמאמה
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105