Page 101
P. 101? , ׳ . ' * י ׳ ' ׳ \ L ־ ׳ י י • ^ *

< < ; - 3 - '
ti , : ' ■ ;'*■:י • , ■ ■ ־ ■ ׳ ■ ■ ■ . ,
בצק תא שיגרהל ידכ הזיראה חככסל וא עסמל םנכהל קר ךירצ לבא ,ויתוחוכ
||| ימ ,םיזרואה ןיבל םיפטוקה ןיב תורחתה תמייקש םשור שי םימעפל .הדובעה
p |^ ם י הובג:םה חופתה לופטב םידבועש םירבחהמ וניתושירדש ןוכנ .רתוי קיפסי
'״;;.. םג ןכלו 'רוסמהו בוטה ולופטב עודי ונלש ירפה ;םלתשמ טלחהב הז רבד לבא
i
.ןטקחחפה
ובש תבש םויב םג אטבתה הז רבדו דקומה תדוקנ תא םויה עטמה הווהמ השעמל

.סויגל םירבחה ו אצי

ילב *רי־וקזו תיבל הגאד ילב ,םירוטקרטהו תויאלקחה תונוכמה תקזחה ילב
׳'.:/י
שורדה םדאה חוכ תא סייגל ונלוכי אל - םימיוסמ הדובע תומוקמ לולד
' םיעטמה לש קלח וירפ חא ביני האבה הנשב .יד אל הז לכב לבא .הז ץמאמל
םירבח רתוי* סויג ןנבתל ךרטצנ הנשה לש ו ן יסנה רואלו םיריעצה
ילואו
י י תודוה קרש העידיבו .האבה ףיטקה תנוע תארקל םימלש םיפנע תתבשה וליפא
If
׳* ’ לגסל םיפסונ םירבח אוצמלו שפחל ךרטצנ םיבוט םילוביל ונעגה ץעב לופטל
.עטמה לש עובקה

V r;t \(]' 1 ׳ . . : a ׳ י . . . \ י
.ןוט 10 ךרעב לכה ךסב,קושל תופוע לש םיחולשמ 5 ונחלש שדוחה - ל ו ל

p ■ יכ םא .תומדוקה םימעפב רשאמ רתוי חולשמה ינמזב ונחלצה םעפהש ןייצי 7 ~שי
. , ךרעב ■ י׳׳ל 1 .550 -ל עיגה )תוללוסהמ היצקלס( רגובמ ףוע םרגוליקל ריחמה

חינהל שי .ייל 2.050 - ייל 1 . 950 ןיב דבכ עזגמ םיגרפ רובע ונגשה
'ינפלש

.קושב עיפויש רשבה עפש ללגב דורי רתוי 'היהי ריחמה םיגחה

ויהי םיחורפאה בורו שדוחל 15-8 ןיב לבקנ בורקה םיחורפאה חולשמ חא
׳,/ , ן י ' ' ! ' י ׳ .דבכעזגמ
ושרד ,דבלב םיחולשמ 3 טסוגוא שדוחל ונל וחיטבהש יפ לע ףא ־־ הגד מ
עגרב
םילודג םיגד ןוט 10 -כ תוכירבב םויה ונל שי .ףסונ חולשמ דוע ןורחאה


םילדג םייתניבו ,חולשמה רותל םיכחמהו ןמזמ חלשהל םיכירצ ויהש ,סיפיו
,!?'״'לע
)יולימ( הלולס ךרד ןיכהל הז ותסב דוע ונתנווכב .תוכירבה לכב םיגדה
.רפעה ינסחמ דע עיגת וז ךרד .ףרוחב סג תוינוכמ תדובע רשפאתש תוכירבה
םסאל תוינכתה ,םיעבצה םידבוע םינוכשב ,תכשמנ הרפתמב הדובעה - ןינ ב


תיפוס עובקל ידכ םסאה הנביי וב םוקמב עקרק תוקידב ושע עובשהו תומדקתמ
.רעונה תניפ לש תונושארה תוינכתה תא ונלבק .תודוסיה חרוצ תא
: לש תורשפא םיררבמ עובשה .וטיאל םדקתמ לודגה םלואה ןינב - חשו רח-ח ב י
v םייפסכו םיינכט םיטרפ םיררבמ הייח לש ףנעב .שדחה ןינבה תוריקב חיט
.םייקה תשורחה תיב ךותל ותרבעהו ףנעה תבחרהל רשקב
תריגסו תוינמח תרבעהב ןרצחה קסוע הליגרה ותדובעל ףסונ - רצחב
וליסה
לש זרפומ - הליכא ירק - שומש עונמל ידכ ךכל ףוחד ךרוצ הי"ה 7
)תוינמח
! 'יי םינגדמ ,ןומ 100 -ל עיגי ונלש םו גרוסה לוביש חינהל שי .םוגרוסה שוביבו

,םיגדה לש לכואה דוע הזל ףיסונ .םרית ןוט 100 -ו םוגרוס ןומ 60 הלוחב
ידיש הארנו ,תיבב םיקיזחמ ונאש הצמוחהו תוינמחה ,עיגחש ,הטיח
ןרצחה
רשאמ רצחה ןויקנל רתוי גואדל בורקה ןמזב היהי השק ןכל׳.הדובע תואלמ

*!!
,הנשה-שאר
m תארקל םהיתב די לע תוקנל ה ידבחה.ם י שקבתמ ןכל יא .םויכ
.ןרצחה לע לקהל ידכ הפשאה תויבח די לע תורדוסמ ךולכל חומירע ריאשהלו
לג הירא
22 = 2 ב= 22


II; י ב. צ ל ו ה ד נ ל ג ל
I ם ה י ת ו ל ו ל כ ג ח ל

׳ \ . ,
£ ו ז ך ר ד ב ת ו ח ו ל ש

t:c
* ! ה צ ו ב ק ה ת ו כ ר ב


גגב C2 2222 225 , 22 122 25 כ 2 2 ~ ^ ב 2 ב ב 5 ~ ב 2
1 M ik
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106