Page 102
P. 102
V
״

. , ׳ . . • V * ■ -■ • • • ; , ׳ V ■׳:׳. .י
■-;״׳.;.
f r y . ׳
V - ״
־ v\


-4-

דועו תוריכזמה ינוידמ
,תואו
להמ דוע רתונש ןורחאה םוכסה תא לבק יכ רסמ םחנמ - היצדילוסנו ק
...וז השרפ ונלייבשב המח הזבו ,ייל 6500 .- ךסכ היצדילוסנוק-היסרכנוקה
.יי 30000 .- ךסב תשורחה תיב חותפל האולה וגל הרשוא - תשו רחה-ח ב י

ןובשח
לע( תונקלו םידקהל תוריכזמה תעצה הפיסאל ריבעהל טלחוה - החדק מ
.ייל 3400 .- הלעח איה .תובכ' םינש ופיצ ול ילכה ,החדקמ )ך״שת תועקשהה תינכת
חינכת שומימל האולה לבקנ הנשה סגש סיברס סייוכס שי - בוי ב
םעפה
,בויב
*
ד ןוכשבש ינופצה תיבה דעו ).ז דוד( ימורדה ףירצהמ ערתשמה ,'ג בלש 5

.בויבל ןיידע הכזי אל ‘ ב ןוכש .ייל 7000 . -כ הלדי וז תינכת עוצב .שדחה
.הנחמה לש הז עטקב םג בויב חשר עוצב שיחהל ׳ךירצ
50 ^ לע .רבוע וניא ןומימה.הנשה האפרמ חמקה בייחל היסנ ןיא - האפר מ

חיכה
יונשל האולה תלבק לש תורשפא קודבנ .)ייל 20000 . -כ( העקשהה םוכסמ
.תעכ ונלש האפרמה ןכושמ וב

תיכב תטפטאה חמק יאלמ ןסכואי היפל העצה החישל הריבעה תוריכזמה - ״הלע״

תגשהל ףואשל ןכ ומכ עצוה .רבמטפס עצמאב הנפחי רשא ,הנומש-חירקב הזיראה
וז האולה .יי 20000 . -כ הלעי רשא ,ןוכמה די לע ןסחמ תינבל ןומימ
הכירצ
.חותפל חואולהה תרגסמב ןחנהל
-ושקב
חא וינפל התע תעל םשר ,עלס קחצי .חה ,חותפה ןיצק - חותפל תואו לה
ןמקלדכ
\,יםנוד 25 ,סדרפ םנוד 100 ,יי 50000 .- םיחמש תושיר הז חטשב וניח
.יי 20000 . הלע ןסחמ ,)םיאולמ בורל( םירישנ

םייחו ,.ג ירוא ,עשוהי תופתתשהב תשורחה תיב לע ןוידב - חשורחה ה יב
- .וכו רזוח ןוה ,םלג רמוח - תשורחה תיב לש בצמה לע ח"וד עשוהי רסמ
םיקיודמ
םירפסמ ורסחו תויה ,לעפמב םיפסו נ םימוכס עיקשהל הנווכ לעו
'4
תטרופמ הריקס ןיכהל שי ׳הל ,תועקשהה חינכח לע ןודלו בושל טלחוה
הוולמ
דימ תוריכזמל החטבוה .וכו ןוידפ ,תפטושה הדובעה לע הריקס .םירפסמ

.ס״יסת חנש םוח ירחא
6 ועיבצה תינויסנ •-העבצהב .ונקשמב סדרפ תעיסנ לע ןוידב לחוה - סדרפ

םדא חוכ רסוח ללגב ססיח דחא' רבחש דועב ,סדרפ תעיטנ דעב תוריכזמ יירבח
&
ררבל
ךרטצנ סש תיבויח הטלחה רחאל .הפיסאל י אבוי ןינעה .המישמה חא עצבל
j • .וז הבושח הדוקנב ןוידל הנורחאה הפיסאב ונעגה אל ןמז רסוח תאפמ . םיטרפ
!דעומ דועב הלאשב עירכהלו זרדזהל ונילע
י - פ ו צ ה תונולחה חא- תונשל הרבחה תדעו תעצה חא הלבק תוריכזמה - *ד ן וכש
, 7 • תינכתב יונש לכ הלא םיתבב תושעל ןיאש שגדוה תאז םע דחי . ‘ ד ןוכשב םיינ
יי ״ ־.וילע טלחוה א ל רשא
■ 'י■ \ : _ ״ י •ד ׳< - ׳•• - .-.י ׳ '׳•׳■. ,
5V םושיר תטיש ,שפחל שיש טלחוה תוריכזמב וז הדוקנב להנתהש ןוידב - הלכלכ
.םימי המכ וז הרטמל עסח ההלבש םכוס .הלכלכה תואצוהל המיאתמ
'׳-־-י■ י ־ ’ , ■ ־ , י
התלעו םייתניב השכרנ הסוסה .הדובעל הסוס תונקל טלחוה - הדובע תסוס

.>* 7 ~ד 0 0 .-
קפאתהל
ונטלחה .דאמ םיכומנ ןיידע וז תרצותל םיריחמה - הצמו ח-תוי נ מח
V ׳. .םיבוט רתוי םיריחמל תופצלו תיבב הלא םיניערג~ 5 ע רומשאו
םיכסה
תוריחבה הטמ. .הלועפל אצי הירא־ןב לאומש - תוריחבה תאר קל סויג
}»•<׳> .ףיטקה תנוע רמג דע ינשה סיוגמה "יקש ותאציק״־תוכחל
%*?.
,הינבל
זכרמב הדובעל '.ק המלש לש וסויג □של דאמ קזח ץחל ונילע לעפומ
■ םישרדנ ונא עובשה עיגה רשא בתכמב .הנוב-ללוס הע התע הז דחאתה רשא

,ער ,יכב תיתעונתה הסכמב ונבצמ .םימי המכ ךות העונתה תעיבח לע בישהל
חרכהה ינפב ונתוא דימעת הנורחאה זכרמה חביש יב תוטלחהה תלעפה ךכל ףסונ

f \ .תויביטנרטלא תועצה עיצהל וא ,ןודינב טילחהל
״ םע ונקשמב עקתשי רשא ,שדח םייניש אפור חלבק לע טלחוה - םייניש אפור
םידליה יתבל וסנכיי םידליה - ,) 11 -ו 2V2 ליגב( וידלי ינשו ותשא
!ונלש
■ ־ .תונכוסה םעטמ'רשו א מ-הטילק ןוכש ולבקי רוידכ
7 , . !הדובעב הליחתהו ׳ו התיכל הרומה העיגה - ‘ ו התיכל הרומ
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107