Page 103
P. 103
-',. , :■?י *׳־•־ v * , ׳ . ?-־ ».י•. -י* ‘ .?,•י » ׳׳־ יל׳׳־* , ■ ז י י ^ ® ^ • ׳־ ׳ 1 ׳
-5-
תופיסאה י בוידמ

דומעת ויפל , תשורחה חיכ לש תינוכמה יבגל רדסהה רשוא - 9/8
תינוכמ
ידיב העיבקה ;ףוחדו ץוחנ רבדהש הדימב ‘ או תבש , ‘ ו סימיב קשמה תושרל

y ׳ • . גהנ ו י הלא םימיב .רשפאש המכ דע פי ׳גב שומשה תא ףידעהל שי .קשמה זכרמ
יד ימעי"תשורחה תיב תרעובה הנועב .םיעובקה םיגהנה תשש ןיב רוח
דחא
.ךרוצה תדימב תושרל ויגהנמ
.סדרפ תעיסנ תלאש ןוידל ןיידע האבוה אל עודמ התל י אש ב לאש .ד.ב ןרהא

־" .אבה עובשב תוריכזמב ןויד חטבוה


םאתהב הז סויגל םירבוצ 2 חולשל תולוק בורב טלחוה - תו ריחבה תארקל סוי ג
.ונילע לסומיק

.'־י >׳,

.)ךיישת תועקשהה תינכת ןובשח לע( ה חדק מ שוכרל סלחוה - 29/8
m m
.הניפה םוקמ תא הינבה תדעוב ררבל תפסונ םעפ סלחוה - רעונ תניפ
רשאו הש,עמל היזזש ,הנורחאה תבשב עסמל סויגה לש עקרה רבסוה
,"תובדנתה"
*•/״■' . ה ב ו מ ה ח ל צ ה ו ל ה ת י ה
ה^נ
ו סש־־ת ר י ק ב הזיראה תיבב שמתשהל ,תוריכזמה תעצהל םאתהב ,טלחוה - "הלע "
300 -ל ןסחמ תינבל ןומימ תגשהב לפטלו ,חמקה יאלמ ןוסכא ורוצי?
.ןוט
דע■
ונדבל ןסחמה חמקה תא ןממנש העצה וליפא הלפנו ,דאמ רע היה חוכיוה
!םיאתמה ןומימה חא גישנ רשא
W


■י תוברח לע
תושעל ונל השרמ וניא תוברתה ביצקת הנשה תוגצה לש ברה רפסמה ללגב
הברה
םייתוברתה ונייח הלא תוגצהל תודוה יכ יל המדנ לבא .תופסונ תולועפ
היה

יגימ לכמ ונינהנ־־. ןרה תולועפ הברה ונישע ונמצעב אל סג םא .םירע יד
חא הארנ הז ןולע תעפוה ינפל .היוטנ עורזה דועו ,תוזחמו תוגצה
הטרפואה
.תילארשיה הרפואה ידי לע תעצובמ "זואמרדלפ"
ירמקה ןורטאיתה ,קורי לצב ,רכאמושו ןגי״זד דוע ועיפוי ךכל ףסונ
םע
ילואו
ןנואתהל
ןיאש יל הארנ ."ןמרדיב רמ" םע המיבה דוע ילואו ,"סויראמ" ,"סויראמ"
ונאש

רבח לכל תושרהל ונלוכי אל יכו ונלש ביצקתב םילבגומ ונאש רורב רורב .הנשה .הנשה
,הנשה
םוח דע ולצוניתוגצהה תעברא לכ יכ ינבשוח לבא ,חוגצה ,תוגצה 4-מ4 -מ רתוי רתוי
תודוה ודוה
רחבמל חבמל
הזו
הנושארו שארב ,הנשה ויה רשא תוגצה לש לודגה ר ת הזו
תודוה
םתמכסה תא 'גישהל תואיל אלל החרס רשא תירוזאה הצעומה לש תוברתה תדעול

היה רשא רבד ,הגצהה התואל םיימעפ וליפא םירקמ המכבו ,המבה תוקהל לש


ריעה ןימ קוחר םיבשוי רשא הלאש ידכב לכהו ,בור יפ לע םיישק הברהב ךורכ
.םש םיגיצמ רשא בוטה לכמ תאז לכב 1 ז ונהל םילוכי
תמילב לש תורשפאה תא קודבל ידכ ןוינכטה לש םיסדנהמ המכ ונלצא ורקב

דע
.ןורטאיתיפמאב תוגצהה ןמזב תספסא שוביל ןוכמה ידי לע םרגנש שערה
. f , רבדה האבה הנועה תארקל יכ הוקת ונא ךא ,םהמ הבושח לכ ונלבק אל הכ
m
.רדוסי

םויק

לע ונל עודי הכ דע .תיתוברת תרבגומ הלועפ םתאו , םיברקתמ םי גחה
.עודי אל דוע עיפוי המו ימ ךא ,תוכוסו הנןה-שארב ,םייחונמא םי ברע ינש
ו תוברתה תדעו
ב א ז ל ו ה ט י ב א ל
ה ת ב ם ל ו
V . ׳׳ : -־ . י
י
. % \ . .י
ה ־ נ ד ע ת ד ל ו ה ב

ב ו ט ל ז מ י ת כ ר ב! !
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108