Page 105
P. 105


-7-
דודל הבושת

,תיטרפ החישב וא הפסאב אלו ,הצובקה ןולעב רחב דודש ,יל רצ
­ צא קשמ-זכרמ היהש ימ" תודוא לע וירוהריהו ויתושגרהל יומיב חחל ידכ
החיש לכב" רתלאל ביגה אל עודמ .ול יחקליחש "םיחבשה" לעו ,"ונל
)?("החישו
} I תושרה ירהש ?ךכב ךרוצ היה ותעדל םא ,ירבד חא רתסו ,תענכשמו האנ הרוצב
לחוי
עומשל אל ותא הנתיא ותטלחהש ,ותזרכה רסמ תויהל לוכי המו .הנוחנ
דשא תא רמול תושרה יל םג ירה ?םעסה ירסוחמ הלאה םיחבשה חא ונלש תופסאב

§<׳ ״,׳ג• ׳ .יבל םע
­ של - אוה תקדצומ הבוגתל ןושאר יאנת ,רוחבי וב םוקמ לכב לבא
בזע יקשמה עדיה לכ" :רמאנ אל - הזה הרקמב .רמאנ רשא תא בו^יה עומ
ונתוא
;'רתו י דיתעל ףאו ,האבה הנשל קשמ-תינכת ןונכיתב ךרוצה לע העש התואב רבוד

ונניא ומשל יוארה הזכ ןונכיח .תיזכרמה קשמה-תלהנה ישעמ תכרדה םשל ,קוחר

,תיופיצרב םינש רפסמ וב קוסעל ןכ ירחאו ,ותוא דומלל ךירצ .טושפ רבד
pivn
קיפהל לכונ^רשא דע ,הפלחש תינכתה לש ,הנש ידימ ,תדמתמ תרוקיב ידכ

שורדה עדיה לע רבודמ היה - ןכבו .תשקובמה תלעותה חא הזה ןונכיחהמ

-:ךכל הייאר ."ונתוא בזע הזה עדיה":יתרמאו .תאזכ קשמ-חינכת תישעל
ן״קסמה
£ ״ ׳ ףיסוי האבה הנשב םגש ,םייוכיסה לכ שיו ,תינכת ילב הנשה בבותסמ ונלש
f ד י כ מ ףעוסמו•לודג ונקשמ יכ ,יחא סיעד םימת היהי דודש ,ינמוד .ןכ תושעל
סרוקל רבח חולשל ,תוריכזמה תעצהב יתכמת ןכל .ךשמהל הזכ בצמל ריתהל
!»־;־ ־.״תיבב היהי ן עמל ״ ׳-,/זז ה עדיה חא שדחמ ונל שוכרל תנמ לע קשמ-יזכרמל
!׳<■<״׳■. ; ; ״ י י י • •
לש ותוישיא תכרעהל םיאתמה םוקמה ,יתעדל ,ונניא הזה ןולעה

שי לבא .הזה םוקמב רחב דודש ,ינא רעטצמ ,רומאכ ,ןכלו .רשא-רב ףסוי

םירבד רמול,לוכי יח י י ה" :רמד אש םדא .רחב הב הרוצה לע םייתעבש רעטצהל
'י!'
רמיתמש המ קוידב השוע ,"תאז השעא אל ךא -,ינולפ לע םיבוט םניאש םיבר

,הרוצב םתוא רמואו ,םיבוט םניאש םיבר םירבד רמוא אוה :תושעל אל
ןיאש

לש תוחלצומ-תויזופה תורוצה תחא וז .םתוא רותסל רשפא יא יכ ,הנגה הינפמ
.ונלש ןולעה תאו דוד חא םלוה וניאש רבד ,םדא-ןב לע הפקתה
if ,!- ׳ . ״* ‘ .׳׳ ׳ י ’ ,׳י
&§§ 1 <ומ יתעד תא דימעהל אלא הרירב יל ןיא ,הרק רבדהש רחאל ,התע
תרחא הכרעה ךירעמ ינאש ,רמולו ,ןולעב ,םוקמה ותואב ,דוד לש ותעד
ן^/ר&גל
רחאלו .בוזעל ותוא ועינהש ,םיקומינה חאו ונלש קשמל ותמורת חא ,ףסוי חא

והשמ דמל ףסויש ,ןייצל ילע ,"דלג-הברייה ןינעב רובידה תא דחיי דודש


םיבר םישנא ןיבל וניב הלידבמה ,הנוכת יהוזשו ,הלעש דלג-הברה תרומח
,איבה דודש ,המגודל רשאב .תלעותל ונל התיה וז הנוכחשו ;םירחא
תושיר
­ שב הרוחא ונלש תיפסכה תכרעמה תא הזיזהש" ,חותיפו רוציי תרזעב תודשה"
לש ותניחבמ תחלצומ תוחפ המגוד תעדה לע תולעהל יל השק -,"םינ
.דוד
"■,ייכ .)יב ךמת דודש ,רכוז ינניאו( תאזה תינכתה לע תרוקיב יחחחמ ונמזב

העקשהה תא םלשנש ,דוד אלו ףסוי אל ,ינא אל ,זא תעדל ונלוכי אל
הדבכה
העדל
ינא הסונ .חחפ ןכרעש ,תורילב לודגה הקלחבו ,בר הכ רוחיאב תאזה
דצה
לע אצי לזמה ךרדב םא םג ,הגשמ ראשנ הגשמש )?דוד יחא םיכסי סאה(
׳; ־לח תובבותסמ ול תודוהש ,הזה לעפמה חא איבהל רשפא-יא לבא .רתויב בוטה
ןולשכ לש המגודכ ,וניתודשב תעדה תא החינמה הרוצב הנתוכהו תספסאה תוק

.יפסכ וא יקשמ ,ישעמ
י ־ , ־ 1
ועגפנש ,הצובקה רבחכ דוד לש ויתושגר לע םילמ רפסמ ףוסבל

דוד לש וייח ומכ קוידב ,ייחש רחאל .ונלוכל תיגיגח הכ תונמדזהב
םניא"

תוזירזב תואגתהל ינא הטונ ,•"םיילנויצר םימרוג ידי לע קרו ךא םירדסומ
‘ וא תספסא-יערזב איש-לובי הז םא .םינבה דחאכ סממ ,ונלש תיביטקלוקה
•רקב
',,-
׳יי — < "הלע״ ןוכמב וא תשורחה-תיבב החלצה וז טא ,הצמוחה וא םיחופתב ,םינויפ

ן"םניא ייחש רחאל לבא .ונלוכ ״ םעו דוד םע דחי האג ינאו תאז ונישע "ונחנא"
רשאכ ,הזכ הרקמ לכבש ,בטיה יל עודי ,״תוינשגר תובגה" לע קרו ךא םירדסומ
* םיטעומ םישנא לש םצמאמ לע תתתשומ החלצההש ,אצמא ,בורקמ וב ןנובתהל שגא

ואר .רחא י פוא שי םתוואגל לבא .םיאגתמ סה םג .םירחא םעפ,הלא םעפ
ש מ ו ש מ

םתוואג ,"ותוא ויח״ש םושמ ,םירבשמה לכבו םיבלשה לכב ,בורקמ ןינעה חא
f ^עדוי בחרה להקל דוגינב .רתוי תגייוסמו -,רתוי תטרופמ ,רתוי תימיטניא
,הדימב הבו .םירחא ומרת המו .,ומצעב אוה םרת המ ,םהמ דחא לכ
םיריכמש
׳ י . * ,דובכ םהל וקלחי רשאכ .תלוזה תמורתב ריכהל םהל ךרוצ ,םתמורת ךרעב-םה
! .רחא השעש המ לע אלו -,ושעש המ לע דובכה תא לבקל םהל בושח ,םיחבשו
,ידי
איה ידי , וז" '.הלאכ ןופצמ-תופיקנ הל ןיא ,תיביטקלוקה הוואגה

יעבמ רתוי המ ,רבדב תברועמ החיה והשימ דוע לש ודי םאו ."תערוזה
ן^רתיויו
?ונלש תיביטקלוקה תוזירזה לא וקלח חא חפסלמ םושפ
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110