Page 108
P. 108
*לי• ?/'*** ip '* י ז 1 ' י י h ;׳,' v ^ ז י , . ;״"י" " ‘

- 2 -
הכ דע וקסע םה .ונלש• םיאנבה ינש וררחתשה עטמה חנוע רמג ירחא

' 1 1 1 1
םקלחב

עזו
תודוב תנכהל ורבעי םש תונטקה תודובעה רמג ירחא .'ד ןוכשב םקלח:
< ,יוכו תוגג ינוקת ,םינסחמ תריגס ןוגכ ,חויפרוחה
V ׳ . ־ ־ 4 ' ' -J.V .. '
1 ירבחל ס ןיידע ןיידע עיגה עיגה רשארשא רש ,יתנשה,יתנשה שפוחהשפוחה ןתמבןתמב רגפל אל םיחילצמ ונא : שפו ח
םירבחל
לג ה י ר א • יחיי וא תוחפ "לקנ ןחלוש "ב השדחה הנשל סנכינש ךכ םיבר
י"
לג
"הלעי 1 ןוכמ
תפתושמ
הבישיב טלחוהש תורמל .ןסחמ תינב תדמוע םויכ לעפמב תוגאדה שארב
­ יקה לש תוחישב וחד ,ןומ 300 לש ןסחמ תונבל רימשו םירשוגה ,תוילוח לש
,"חותפייל האולח,לבקל ונבשח .ןומימ רסוח:הביםה .תונבל העצהה חא םיצוב

,תיאקנב האולה לבקל םייוכס שי עגרכ',ונחלצה אל לבא
- .בר ףסכ הלועו שאר באכ םעמ אל ונל םרוג ץיקה ישדחב רבטצהש יאלמה
ןיב ונלש קשמה ךותב םילוע םינוש תומוקמל תולבוהו תפסונ תואנסחמ
2.500
,הנומל
הז ךא ,יוארכ'. ףרוחה דע רמשית הרוחסהש ןוחטב אלל הזו י״ל 3 - .
לכב
לבקל העצה התיה .רתוי קחורמ םוקממ םיקשה תא ריבעהל רשאמ בוס רתוי חאז


ונלבק
. םו קמה תא אל ךא ,הנומש-ת ירקב הזיראה תיב לש קלחו ו ר רקה רדח תא


תספסא חמק ןוט רובע םלשל ונילע היה הזה םוקמה תא םילבקמ ונייה ול לבא
י״ל 11 . * י תרמוא תאז ,רדחב םוקמ ,הלבוה ,הקירפ ,הסמעהל שדוחב י"? 11 .-
,ףוס ילב םו־קמל תועיסנ :ךכב תוכורכה תורצה לכ םע דחא שדוחל הנסחאל
תואצוהה לכ תא בשחל השק ;תוינוכמ רודס ,ךפשנ רמוח ,םיערקנ םיקש
י%ארמ

ונעגה
ונחנא .רדתסהל לכונ ךרעב ןוט 100 לש םירשוגהב ןסחמבש הוקמ ינא
:לירפא שדוחב לודגל ליחתה יאלמה .ןומ 415 - יאלמ לש אישל 1/9 -ב
ם ו ן 95 יאלמ ־ 1/5
דע
t! 172 It ןוט 77 -ב יאלמ תלדגה 1/6 דע

וי 304.5 ״ ןומ 132.5 -ב ״ ״ דע
1/7
זז 375 ״ ״ 7 0.5 -ב ״ ״ דע

1/8
זו
דע
1 1 ' י 415 ״ ״ 4 0 -ב ״ ״ 1/9
הזו
מחסת 1/10 חסת
ךות ר ג רוצי תורמל ,ןוט 10 -ב יאלמה לש הדירי הדירי ן ןמ -ב

שקה ךותב חמקה יכ ןייצל שי( ןרוגה ןמ חמקה חא קוושנ םיבורקה םייעובשה

,רוציב תמיוסמ הדיריל תופצל שי האלהו רבוטקוא שדוחמ .)דאמ הפי רמשנ
חדיוי םהמ דחאו רבדל םימרוג המכ .ימינפה קוושב תכלוהו תרבוג הילעו

לש םיחמשה לכ לע קר אל םיטלוש ונא .וז הנועב הליגר העפות ^םילוביה
הנועב
סינכהל ץמאמ ונישע םא יכ ,תוילוחו רימש ,םירשוגה ,רימע ,הצעומה
.שדוחל
םנוד 1200 -ל םיעיגמ ךכו ,דלאס-רפכ תא םג שוביה רוזחמל וז
.םנודל חמק ןוט 2 ךרעב הנשב ונלש םיחמשה ןמ לוביה
אוציה
תקסעב ןיכהל ונילע .ןוט 175.500 רבמטפס ףוס דע ונחלש - אוצי
.ןומ 80 -כ דוע תיחכונה
ועיפשה )יאקירמא החמוממ( םילולל תבורעתל םיפסונ 2% לע תוצלמה ,אוציה

.שדוחל שדוחמ הלוע תכורצתהו ,ימוקמה קושה לע םג

תוקידב יפל ,ונחלצה ונחנא הילגנאל םיחולשמ השולשבש ןייצל שי קופסב
-ל: לבקתנ ןושארה חולשמה .חמקה ביסב ןושארה םוקמה לע רומשל ,הפיח למנב
ןוגראה
ןמ רבח .םיחולשמה רתיב םג ךכ היהיש הוקנו ,הילגנאב דאמ ודפי
^ י .תורורב עדנ ובוש םעו הילגנאב אצמנ
ןומ 1200 טעמכ ונרצי - רבממפס-ראורבפ - םינורחאה םישדחה הנומשב
חמק
V נ ״' .תספסא
ד צ פ ןנח
.■יל■. ,, ־ >׳ ’ ל ו ל ב
, ־ - המדנ ׳.ויבגל ונתוגהנתה תא ונל ביתכמ רשא אוה םיוסמ ףנעבילכלכה בצמה

,לולה ףנעכ תונוש תוכופהת וילע ורבע ךשא ינש יאלקח ף^ע ןיאש יל
•^יבהל הלולע הקופתהו זי׳מושתה יריחמל סחיב ילאקידארה יונישב ת 1 בשחתה-יא

< י ךרדב תויליבטנרה םוצמצ לע יאלקח לש ותבוגת ,םירכינ םידספה ידיל ונא
קיפסה
רשא )המגודל( תופוע לש רפסמ ותואו תויה ,הקופתה תלדגה איה ללכ
*םרפח-לש
ותניחבמ תנבומ וז ותבוגת .םויה קיפסמ ונניא לומחא וסנרפל

םצמצמ בוש יכה ואלב רשא ,ךלוהו לדג רוצי ףדועל ןבומכ היתובקעב האיבמו
.תויליבמנרה תא בוש
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113