Page 109
P. 109-3-

עיגהל ידכב םיבר םיצמאמ ושענ ירה ,ללכב תופועה ילדגמ לע רבודמ םא
רוטקסב ןה ,םינרציה רפסמו תויה ,אושל ךא ,לולה ףקיה םוצמצל
יסרפה
ללכ 'ךרדבו ,םהילע המילש ןיא רשא דע לודג הכ ,יצובקה רוטקחב ןהו
לכ
.ונכש ןובשח לע זראב לולה תא םצמצל ןכומ דחאו דחא
הזו ,ומצע רוציה לש תוליעיה תאלעה ןבומכ איה המאתהל הינש ךרד
־ובד
׳י* ,הלטהה תמר תאלעה לע ,לשמל ,רבודמ םא ךא .וילא ףאוש דחא לכ יכה ואלבש

לע עצוממב ףועל םיציבה רפסמ חא תולעהל רשפא .המ ןובשח לע איה הלאשה
דע 150% -כ הנשה ךשמב ריבעהל וז הרוצבו דימתמו ינדפק רורב ידי
200$
הניא ךא ,רבעב תיאדכ התיה תאז תוגהנתה .םייקה ןוכשהמ תויגרפ
תיאדכ

ןיבל תבורעתה ריחמ ןיבש סחיה רקיעב ןאכ עיפשמ .הטושפ הביס ךותמ םויכ
­ רת לש רשבה ריחמש ןמזב .חונקז תולוגנרת לש ריחמה דחוימבו ,רשבה ריחמ

תופוע קיזחהל תאזב דספה לכ היה אל ןוזמה ריחממ 10 יפ היה הנקז תלוגנ
.הלטהה
איש לש הפוקתה תא לצנל ךכ ידי לעו דבלב הלטה ישדוח 6 ךשמב

הקווש ןמזב םילבקמ ונאו יי 5 - . כ תיגרפ לש הלודג ונל הלוע םויכש רחאמ
­ ושמ תלוגנרת לכ לע יי 2 . 500 לש ךרע תתחפה ונל שי ירה ,דבלב יי 2,500

קיזחהל ונחירכמ הז רבד .הצקה לא הצקה ןמ םירבדה ינפ תא הנשמ הזו תנכ

לכל לבקל ידכב קר ,הלטהה זוחא ןובשח לע וליפאו ,ןמז רתוי תופועה תא

אלא ,הלטהה זוחא ךכ לכ וניא עבוקהו ,םיידיב לש ילאמיסכמ רפסמ חיגרפ
בצמה לע רתוי דיפקהל ונתוא חירכמ הז רבד .תנכושמ תיגרפל םיציבה רפסמ


.הלופכ תובישח ול שי םויכ ,רבעב בושח היה םאבו ,לולב ירסינסה
­ כתה לש התובישח ,םילולה יוטיחו יוקינב קר אטבתמ ןיקת ירטינס בצמ ןיא
­ ירו םינבמה לש זרפומ לוצינ .רתויב הלודג הז ןודינב המצע תיתנשה תינ
םיר«זיא
הלא םירבד .וז הניחבמ דורי בצמל םימרוג רשא םה םיליג יוב

םירגדמ ינש ידי לע קר אבהל תוליטמה לול תא שדחנש תישעמ הניחבמ וניבגל
לכ
,רשבל םיחורפא לש תוריגד 4 דוע הזמ ץוח ןמאנשו ,םיחורפא 6000 לס
.חורפא 5-000 ןב דחא
תמירגל רשקב םיבוט רתוי םירדסהל בורקב עיגנש הוקת יננה
לעו,םיניערגה
םיקשמה לכ אל ןיידעש ןכתי .תבורעתה לש דיחא רתוי דוב׳יעל הז ידי
ועיגה
.םינוכנה םיספה לע ולע רבכ םבור לבא ,הלא תונקסמ ידיל
ד ־ א 1 השמ

ת ו ר י כ ז מ ה __ _י _ נ_ו _ י ד מ


חניפ תמקהל יי 60.000 .- ךסב האולהה הזוח לע םתח םחנמ - ר עונה תניפ
. ׳ הניפה חמקהש ררבתי סא .חיבר 4 / נ 2$ -בו םינש 25 -ל תנתינ הארילקה .רעונה
.תואצוהה םוכסל האולהה םוכס םאתוי ,יי 60.000 . -מ תוחפ וא רתוי הלעת

חונכהה התע רבכ תושעל עצוה ביבא-ל תב המייקתהש הבישיב - א ,, תב ר ר ו ק-ת ב י

.)הינש המוק( דיחעב הינבה ךשמה תארקל םימה לדגמו זזילעמה ר ד ו י םי? - ת ש ו ו רד ה
אל
ןיידע .קשמ לכל יי 10.000 .- = יי 100.000 . -כ הלעת וז העקשה תפסות
.טלחוה
ונתדמע .רורקה תופתושל ןשבה-תובהלו חתפי םיקשמה לש םתופרטצה העצוה
איה
לע
קר עצבתהל לכות םתופרטצה .ונלש רורק 20% -ל תחתמ תדרל םיצור ונניאש
.ליינה םיקשמה ףוריצל תינויפיצנירפ דגנתנ אל .םירחא ןובשח
יאנתה .וסנכיי אל תופתושל .זועייו הכרדה תחל ןכומ ל״קח-ןיכי - סדרפ

.הנשל םנודל יי 7.500 :ריחמה .תעבוקה היהת םחכרדהש אוה
.יי 3 6 00 .- הריחמ ;השכרנ - החדק מ

.יי 780 .- ךסב עסמל הרצקמ ונשכר - עטמל הרצקמ

.יי 900 .- הלעי ,רתויב ינויח אוה רשא ,הז םימעמ - ןו ס דרופל לבז סימע מ
.ותוא שוכרי? העיצמ תוריכזמה
לע
הלבקתנ אל רדח לכ די לע תוחלקמ םיקהל העצהה - חוחבסח תיבב תחלק מ
*ןופצב דבלב תחא תחלקמ םיהקל טלחוה ןכלו ,םייעצמאה םירדחה תורייד ידי
.יי 1000 . -כ הלעת רשא ,תיבה
­ ראב הדובעל רוצ ירבא ת א ‘ השקבב ונילא הנפ - תו ריפה ילדגמ _ ןוגרא
׳ררחשל
.שפוחהמ רוזחי ירבאשכל תוריכזמב ןוידי 7 אבות הינפה .ןוג
,קווש ,תוינבת תפלחה לש תויורשפא תקידב םשל .פ עשוהי לש - ל ” וחל העיס נ

.תוריכזמב תולוק בורב'הרשוא ״ונלו .ר םייח ףגא
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114