Page 11
P. 11
-4-
»-חומלש תורילב- )תינכתלו דקתשאל האוושהב( ח י י י שח ב קשמה תוסנכה

תרגסמ תינכת י ״ ז שח ח י ״ שח
116.800 76.208 94.328 תספסא
94 . 995 ) 116.377) 15.342 םירחא ןיחלש ילודג
) ) 49.491 לעב ילודג
14.955 13 . 2.6 4 18.6 26 םינולמ
314.250 350.500 444.657 עטמ
196.510 179.664 159.262 )ךרע תילע ילב( לול
205.100 201 .077 216.923 הגדמ
1.310 300 1 .300 )ךרע תילע ילב( ת ר ו כ ו י מ
943 .920 9 37 . 390 999.929 יאלקחה קשמה ב״הס

9 . 000 11.322 10 .552 הרובחת ילעפמ
100.000 20 3.301 259 . 797 )תיפוס םכוס םרט( חשורח-חיב
( 18.492 25 .160 םישנא ץוח תדובע
16.400( 11.6 77 12.452 תונוכמו תוינוכמ ״ ׳י
( 16.775 17.370 םירומ תורוכשמ
6 . 600 950 3 .427 תונוש תוסנכה
212.000 262 .517 3 2 8.758
943.920 937.390 999.929
1.155.920 1.199.907 1.328.687 תוסנכה כ"ה 0


םי נס ק ס י רבד ל ״ ע

לכ עוציבש ,לגרה ונלצא םנכנ הריכשה הדובעה תוברתהו קשמה תוחתפתה סע


ףא ,ןרדסהמ שרדנ )ה(רבח לש הליגרה ותדובע לש תרגסמל ץוחמש טועפ רבד
םתוא רדסל םילוכי ויה םירבחה הלאה םירבדה בורש יפ לע
..םמצעב
­ וגמ סינכהל תלגוסמ הרבח לכ ,רמסמ קופדלו שיספב קיזחהל לגוסמ רבח לכ
סרפבו ,וירוגמ תיבל ביבסמ ןויקנל גואדל לגוסמ דחא לכ ,השדח הר
לכ
ןויקנל גואדל ;םילגוסמ ,ביבר םידלי םתושרב רשא •),תכנחמו ךנחמ
ביבסמ
הגאדל
הנפתת תרחא תושר וא הדובעה ןרדסש דע תוכחל ןיאו ,םידליה יתבל
רשא קשמ ינינבב סינוקת ינימ לכ .םינושה םיפנעב סג ןידה אוהו .רבדל


רודיס תרזע םירוכע.תשרדנ - םיפנעה ילעב ידי לע עצבתהל סילרכי ויה
...׳ 1C •׳■׳׳. ט . ל ח ה ב ק ד צ מ ו ו א י נ ר ב ר ה ו י ה , ד ב ו ע ה
ה ה י ה , ז׳׳ ב צ מ ו ל . םייאמ צ ע רתוי תויהל ולדתשה םירבחה לכש םינמז ויה
סייק
תוכחל
שיש התע רשאמ הדרט תוחפו חור-בצמ תוחפל םרוג הז היה ,וישכע
לכל םוקמל םוקממ ץופקל תורשפא ןיא ירה יכ ,עצבתיש ידע ןוקתל
הדובע
."םינוקת" ומשש ףנע ונלצא סייק אל_?רה .המועז
.ו נתאמ דחא לכל לקו יו ,םבל לא הלאה םירבדה.תא םירבחה אנ רחקי
ר ג ־ג ב בא ז

טפשמה תיב לש ןיד קספל םאתהב יכ רנל רעידרה ולבהר סכמה ף גא םע סמ

ץוביקב ימצע רוצייב . ’ תוארל ןיא "קדצל הובג טפשמ תיבב ותבשב" ןוילעה

הכאלמה תיבמ םירצומה תרבעה סג .הינק םמ קוחב רדגומכ קסע ךרוצל רוציי

v ■ . .קוחה ךררצל הריכמ תלועפכ בשחית אל ץוביקה ירבחל ׳ י ץוביקה לש
הינק סמ לש םילובו חאו רגנה יסקנפ תא סכמה דרשמל ונרזחה ךכיפל
התעמו
.ונלש הירגנב םירצרימה .רכר םיטיהר לע הינק םמ םרלשתמ םירוטפ רנא האלהר
.רנלש הירלדנסה תרצרת יבגלק י ן דהבו ת א ו
םמ.ןובשח לע.ונמליש רשא םימוכסה חא ונל וריזחי סא חעדל _ ן ? י י ע . א י ו
י ” 'י : ! " I ' ’ ־ V 'ינ" .. . ת ו j ו , רחאה םינשב הי נ ק


־ןא 1 ן n u n !! ׳ 0 1 ו j • . י ! , . . . : { j , ג ׳< י י . ■ ״ ־ י ־ ־ ־ ס ^ : י י ח ,ר י י ! ע 11 ר . . ■
כ נ ו I - ל ה כ נ י ,ס o ו ג ל ה ר ו ר ב ח ■ : ״י י ״ ■״ ־ ־ יי • י פ י ק י ח ז ל . ר מ ס ו ג ל זי ב ר י I
. .... , : }ו . ו שקבמ ,.חצטמה , ת ו דבו y ן
ולקלקו ו ו זיז הש י רבצ הרק ;לכואה רדחב םידמועה ם י רונתב,עוגנל אל)א|
| ח בסמה .יח ו דבר ע ד י י ב י םה ב ל פ ו י םה ."סלפ" ודמעוה סיררנתה .דחא ירו נח

}י-א ש ׳ . י מ יגיני. .•׳...־:,׳ ■ ■ י י י ■ , י j ... .ר:.! י י ׳ ׳ .ר דבלב דל

ו לכא יז ־אל ) ־ . כ ו ו ם ־ י ה ג נ יי ’ ־ ־ דל י סג ןבומכו( רפסה ת י בע ד י ל ש י ך ־ בל ג י ו אד ל )ב|
.םהיתוקלחמב םא יכ ,לכואה רדחב ח ב ש ב א £22111 ת ח י י א ה v
ייל הי , ד הז יצ״ ־ל . י י א■ :.״־■• ־. .. - - ירבחה לכש ״ינמ ייו
.ץ■
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16