Page 110
P. 110
יו ^^\ י ״ ־׳־-.Fו/ '־'^׳זזי • ־ * * • י:■. * / ־ י *. , , ׳ י , י ־ ׳ , ’i י
״W י*ז
׳;׳: : ' U
' י ־ • • V
- 4 -
,תכבוסמ הלאשה .תאזה השירדה לע ןוידב לחוה - דו חיאל ,ק המלש סויג
'דאמ
.רבד םכוס אל ןיידעו ם ו י י י נ מה״יקע םי ו נ ידב ת בל"ו סמו
v םסל ןויד היה םשגה ינפל םג ךא ,דאמ ליהבה ימואתפה םשגה - תספסא חמק

קלח ןוסחא רתיה ןיב ,תונוש תועצה ויה .חספסאה חמק ןוסחאל ןורתפ שופיח
­ וקמה לכמו הגדמה ןסחממ חמקה חא איצוהל טלחוה .םירשוגה קשמב יאלמה לש
.ונקסמל
זוחמ םוקמ שפחלו ,קשמל םיכיישה תומ
."הלע" לש תיברהו תויללכה תואצוהה בושיח לע ןויד היה
.ז-ייחניב העצוב המלחהה( תוינמחה לכ תא רוכמל סלחוה - תוינמח
׳<

-וקתל )תיבר 7 ^ 2 % ( 7500 .- ךסב "הדומצ" האולה םיחטבממ ונלבק - םיחסכ מ
.שדוח 25 לש הפ

-שמ ידי לע( םימ תאבה לש תורשפא תקידב תשקבמ תוריכזמה - תורבקה תיב
וז
הרוצב טלתשהלו חטשה לכב אשד לותשל המגמב תורבקה-תיב חטשל )?הבא
.םש רבה יבשע לע
הדובעל
ןנוכתי היפל העצהה תא לבקל בריס יבאש רחאל - ףתושמה רפסה תיב
םינויד
,ךוניחה תצעומ םע דחי םינוש םינויד ויה ,ףתושמה ךונחה תיבב

היעבל אצמנ אל .א״כשת תנשב ףתוסמה רפסה תיב תלהנה םצע לע םע ובסנש
.ןורתפ
.תובישי
המכ ךשמב םייונימ לע םינויד ולהנתה - םייוני מ
.ןלהל האר .תוריכזמב ןודנ - םיטסירומקרמל ןונק ת
ול
םילחאמ ונא . רהו ל ר "ד ולופטל ונתוא לבק גינה ר״ד לש ותביזע רחאל
V ■ !ותדובעב ה ח ל/ה
.ותדובעב ליחתה ,שדחה םיינישה אפור,- י ן קצר ר "ד


ו י נ ב ו ו ת ש א , ן י ק צ ר ר ״ ד ל

ו נ ת צ ו ב ק ב ם ת ו ע ק ת ש ה ם ע

! םי כ .א ו ב ך ו ר ב


ת ו פ י ס א ה י נ ו _ י ד מ
.יבצ-ןיעמב זכרמה ת בישי לע טרופמ ח״וד רסמ .ק המלש - 5/9
.תשורחה תיב ינינע ליבשב זראי 7 ץוח ל עשוהי לש ו תעיסנ לע בויחב טלחוה
.הפיסאל םאיבהלו סדרפ תעיטנל םיעגונה םיטרפה לכ תא ררבל טלחוה - סדרפ
',.םידמעומכ ןמדירפ לאקזחיו םירמ לש םתלבק לע טלחוה לודג בורב - 20/9

םתלבק
ןיבל םידמעומכ םתלבק ןיבש הפוקתה חא דימעהל טלחוה תפסונ העבצהב
ותדובע םוקמש הנוב-ללוס םעטמ המכסה תלבק :יאנתה .םישדח 6 לע םירבחכ

.םירבחכ םרחבהל דע ול רמשיי לאקזחי לש
תיתנש ה פ p י א - 26/9
דיקפתל הנומיו הרקמב( .ק המלש ,)זכרמ( .ר יבצ :בכרהב הרבח ת דעו הרחבנ

,הקיוס תור ,.ש ילא ,הריו ,)הדעוב .א םייח ותוא ףיייקחי ,והשלכ
.ןיזור

.הרבחה תדעו לש התדובעב תורידה תדעו ידיקפת תא לולכל טלחוה
,ד.ב
תימלוש ,ןמרה , הנ<׳י ,ימענ ,ירי ,.ע הדוהי :בכרהב תוברת תדעו הרחבנ
.א תידוהי

זוכירל דמעומ .ה רתסא ,הרפוע ,.ה לחר :)הקלחב( הדובע תדעו הרחבנ
.עיצהל רשפא היהי אל ןיי י ע הדובע

. תיב רבזגכ ןהכל ךישמי יקוב
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115