Page 112
P. 112
- 6
-
ונרפס תיב דיתע לע
יונב
- )ירפכ וא ינוריע( רחא רפס תיב לכל דוגינב - יצוביקה רפסה תיב
לפונ דחא דוסי ןיאו , הרבח ו הדובע , דומיל :תודוסי השולש לע
ותובישחב
י ץוביקה ןב לש ותומד בוציעל .הדימה התואב בושח ומצעל דחא לכ .והערמ
.ץוביק ייח תארקל ךנחתמה
׳

וב ,ןשיה רפסה תיב לס ידעלבה ודיקפח היה הז .הלכשהו תעד תינקה : דומיל
V מ ן דומיל 6 של תיב" :ךכ, לע דיעמ ומצע "רפס חיב" םשה ףאו ,ונלוכ ונדמל
.אל ותו "רפסה
ינפל תיצוביקה העונתב םינושארה רפסה יחב חמקה םע םלוא : הדוב ע
40-30
לככ
םדקומב הדובע ייחל לגתסהל ךירצ יצוביקה דליהש םלוכל רורב היה הנש
.םידומילה תכרעמ ךותל ילארגטניא קלחכ הדובעה הבלוש ןכ לעו רשפאש

יחרכה
יכוניח םרוגכ רוביצה לכ תעד לע הלבקתנ הדובעו דומיל לש תופיצר
,ישילשה דוסיה חטשב בצמה והמ םלוא .הירחא ןירערעמ ןיאו
,'י ךכ לכ הריהנ הניא וז הטושפ תמא -,"הרבח ייח תויחל ד ו מלל שי" ? הרבח ה

­ ובמה ןמ םיברל הילא תולגתסהה רשא ,ונלש תיתרבחה תרגסמה .ונחאמ םיבר ? 1

ודמלי םה םא ונידליל רתוי הלקו החונ היהת ,רקיע לכ הטושפ הניא םירג
לכ.םע םהלשמ תיאמצע תיתרבח תרגסמ םיקהל :רפסה תיב ליגב רבכ הב תויחל

, המיאתמ תיתרבח תרגסמל גואדל שי ןכ לע .הב תוכורכה תובוחהו תויוכזה
. דל י" 15 תוחפל לש לדוגב תוינגומוה תויכוניח תודיחי תרמוא תאז
! ־ ןודינב בצמה תרמוח לע עיבצהל ידכ יל הצוחנ התיה תאזה הכוראה המדקהה
­ חמל םיליגר ונייה רפסה תיב לש ומויק תונש 13 -ב :ונלש ר^סה תיבב הז
קיפסמ
ךא ,ןטק אוה ונידלי רפסמ םנמא יכ ,הבשחמל ונלגרתה :העובק תוירוז
לדוגב תינגומוה התיכ )הנש לכ אלו( םייתנש לכ חותפל ידכ אוה
.ל״נה
יידלי רפסמ 1 .הצקה לא הצקה ןמ הזה בצמה הנתשי רתויב בורקה דיתעב םלוא

­ ומיל םגו( תיתרבח תרגסמ םויקל יחרכהה םומינימה תחחמ דריי רפסה תיב
:האבה אלבטה רותמ רבתסמש יפכ התואנ )תיד
םידליה 'סמ הדילה חנש
4 1953
5 1954
4 1955
5 1956
5 1957
3 1958
6 1959

םי׳דוליה רפסמ הלוע ןהב ,תודומצ םייתנש ןיא יכ ,ל״נה ןמ ונל ררבתמ
דע גוהנכ תיחנש-וד התיכ ביכרהל ידכ ידמ ןטק רפסמ , H ( לע
.הכ
תונוכנב
לש
ךורכ רבדה .םיעצמאה לכב ת_ rn21 1 י ת_ £ ם^ ךרוצ שי ... ןכבו
ונשפנב םלוא .הבר תונוכנ ןיא עודיכו .םידלי "ץמא"ל תוחפשמה
,רבדה
,םולב-רפכב ודמלי ,אלימ" :םירבח ודיגי לאו .םוקמב רפס חיב םויק שפנב

י ׳ התע רורב אהי ליעל רמאנה ריתמ .םירחא חומוקמ דועו ,"!הנומש-חירקב
5 • _ 1££ £ . י פם חיבב ונידלי ךוניח לש ינויחה חרכהה
.הנודינה
התיכה התוא ידלי לש םירוהל אקווד לבגומ "ץומיא"ה ןינע ןיאו
! , י .בצמה חרמוח חא ןיבהל םיווצמ ונלוכ
הנבה
ראוי שי )יצראה ץוביקהו דחואמה ץוביקה( תורחאה תועונתה יחשב

רפסמ תא ביחרהלו הטילקל תונוכנ רתוי הברה שיו וז היעב לש ךוראה חווטל
!ןובשחה םלחשי ןמזה תצורמב .... יל ונימאהו .םידליה
לטגנ/בי• פ קחציs
,םירבח


!רואמב שומשה לש תדמתמ הילע םיארמ למשחה תרבח לש תונובשחה
!ימהב ךרוצ ןיא םהב תומוקמב תורואה יובכ לע אנ ודיפקה
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117