Page 114
P. 114
-a-

) 25.9.59 םוימ תוריכזמה תמלחהל םאתהב( סיטסירוטקרמל ןונק ת
,תורשרש אלו םילגלג אל ,רוטקרט םושב עגי אל 16 ליג דע דלי ) 1

.רגובמ תוחכונב אל םג
הגיהנ ןוישר ןיידע םהל ןיאו םילגלג-רוסקרט לע םידבועש הלא לכ ) 2

תא רובעל רתויב הרצקה הפוקתה ךות םיבייח )יושרה דרשמ םעטמ(

.הניחבה
.יחרכה הארנ רבדהשכ וליפא ,לוציה לע םדא עיסהל ןיא הרקמ םושב ) 3

ילעב קר םילוכי )תורשרשו םילגלג( והשלכ רוטקרטב הגיהנ דמלל 1 ) 4

.ךסומה ידבוע םעטמ ךכל םיכמסומה הגיהנ ןוישר
.רוטקרטב ירובצ ץיבכ לע הלעי אל הגיהנ ןוישר ילב םדא סוש ) 5
ינשמ
רחוי )המרופטלפ( ררגנ ילכ לע עיסמ רשא טסירוטקרט לכ ) 6
.רוטקרטב הגיהנב םינש 3 תוחפל לש קחו לעב תויהל בייח םישנא
תוחפל
המרופטלפה לע אצמהל בייח םיריעצ םיעסונ תעסה תעשב ) 7
.דחא רגובמ דוע
לש
רושיא ילב הרקמ םושב רוטקרט תחקל ןיא הדובע תועשל ץוחמ ) 8
.ףנעה זכרמ וא קשמהיזכרמ
­ יהמה תלבגומ םידליל( הובגה ךוליהב שמתשהל ןיא קשמה ימוחתב ) 9
.)קשמה ימוחתל ץוחמ םג תור
,ךסומה ידבוע ,קשמה “ זכרמ םיבייח הלא תונקת לע הריבע לש הרקמב ) 10

ףאו ,רוטקרמהמ ןירבעה תא דירוהל םיפנעה יזכרמו הדובעה ןרדס
. v 'י .ףנעהמואיצוהלרשפא
i
) 26.9.59 םוימ תיללכה הפיסאב רשוא(
.ב .גכר 1 וד־ע 7'ו n u r a
------ ------ קשנ חאישנל קו חל רבסה

:יחרזא קשנ יגוס ינש סנשי ) 1
קשמה םש לע םושרה קשנ )א
מ י ר פ ש א י ״ ״ ״ י י )ב

ודיב שי רשא שיא קרו ךא תאשל יאשר קשמה םש לע םושר קשנ ) 2
ןוישר

ןוישר תא .ךכ לע הנוממה. שיאה ידי לע םותחו קשמה םעטמ הנשמ
ירבח לש תימש המישרב עיפומ ומש רש^ז שיא קר לבקל לוכי הנשמה
,קשמה
.הרטשמה ידי לע תרשואמ

ןוישרה אצוה ומש לע רשא שיאה קר חאשל יאשר יטרפ םש לע םושר קשנ ) 3
.רחא שיאל וליאשהל יאשר אוה ןיאו
הבורו םיחדקא יבגל 18 ליגל תחתמ דלי רובע ןוישר לבקל תורשפא ןיא ) 4

י .וטומ הבור ינגל 16 ליגל חחחמ ,דיצ

דיצ ןוישר שורד ךכ םשל .דיצל'תושר ואשונל הנקמ וניא ל״נה ןוישרה ) 5
ו .דחוימ
­ יאל קרו. ךא דעוימ הזה הבורה .וסוט הבורב דיצ לע רומח רוסיא לח ) 6
.ךכל רשואמ חווטמ םוקמב העילק ינומ

יאשר רשא )קשמה לש קשנה םושר ומש לע רשא שיאה( 'ירפכה לע הנוממה"

1 ה ירוא הנשה-שארמ לחה היהי ,קשמה םשב הנשמ תונוישר לע םותחל
i • - .
! ל ? ה ב ״ קוחה עוציב לע דיפקהל,שי
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119