Page 115
P. 115


׳- >?־

ם י ב ל כ ה ל ע

, ו ר נ ב ו צ לש לודג קלחל הבורק איהש ,היעב לע םעמ בוחכל ןמזה עיגה חעכ
.סיטסושמה םיבלכה חיעב איהו

,םינוא רסח ,ןסק רוג הארמל םימחרו חוכר לש תושגר ילב םישנא הברה ןיא
,הז דמחנו ךר רוצי וחיבל חחקל הצרי אל ימ ,תמאבו -,הרזעל קוקז
ידכ

,םייח ילעבל םידליה חא ליגרהלו ,ותוא לדגל ,וחוא ליכאהל ,ול גואדל
?וללה םיחבונה םירוציה ןמ ןמק דלי בלמ דחמ שרגלו
כהש ,םיבר םירקמה םיאור ונחנאו ,ךרו ןטק דימת ראשנ אל דמחנה רוגה לבא

,רצחל
ישפח ןפואב םיחלשנ , ם י י שד ו ח-שד ח ו ךשמב רוסמ לופס ירחא ,םיבל
תקזחהב
הנווכה תאז אלש חוטב ירהו ,ברעב רחואמ דע וליפא םימימח םימי
.בלכ

תונקסמה חא ומצע לע לבקל ןכומ וניא תיבב בלכ קיזחהל טילחמה רבח המל
םיכלכלמ
,םלש םוי רצחב םיטטושמ םיבלכהש ץוחנ הז סאה ?ךכב תוכורכה
שער םימיקמ ,ךרדב םידליה חא םידיחפמ ,תוכרדמו םיאשד םימהזמו
,םויא
אצויכו םינותע ,םיטוטרמס ,תומצע םהיתובקעב םירזפמו
?הזב

תבלכ ואיבי ישפוח ןפואב םיבבותסמה םיבלכש תיניצר הנכס שי -,רבד דועו
המויא הלחממ קבדהל תודשה ךרד ויתוייעסממ דחאב בלכ לוכי תולקב ירה .קשמל


יארחאה חא אוצמל ידמ רחואמ היהי יזאו ,ךושנלו ללותשהל ליחחי אוה .וז
,הזה ןוסאל
ןויסנמ
דומלל ונילעו תבלכ לש םירקמ הנומש-חירקב ויה המ ןמז יגפל קר
.םייחרכהה םיעצמאב טוקנלו הז רמ
םוקמב
םתוא קיזחהל שי אלא ,םויה לכ ישפוח ןפואב טטושל םיבלכל חחל ןיא
:תאזכ איה יתעצהו ,וילע חיגשהלו וררחשל הנפתמ בלכה לעבש דע חוטב

הזו חויה ,רבדב בטיה לוקשי ,ותיבל בלכ דיתעב חחקל הצורה רבח )א
.תומיוסמ חויוביחחה וחא איבמ
1 .ונקשמב רכומ וניא רשא ,לותח וא בלכ לכ ד מ י לסחל )ב

הלוכי ךא ,הנטק תיארנ ןיעל ילואש ,תאז היעב לע טעמ רהרהל םירבחה לעו
.תנכוסמ וליפאו תיניצר ךפההל
ה ק ם ו י ת i ׳ו
ר י ב 0ם י _ י נ פ ו א ה __ ל ע
­ ליה לשו םירבחה לש םתאנהל םיינפוא תוגוז לש תובר חורשע סנשי ונקשמב
ילב
קטמה הארמ תא ראתל רבכ רשפא יא .םינושה םיפנעהו קשמה תלעותל ,םיד

אוצמל רומג ןוחטבב חיבה די לע םתוא םידימעמ הדובע םוי ירחא .םיינפוא
םצעב ימ לבא .הדובעל םתא תאצל ידכב םוקמה וחואב רקובב תרחמל םתוא

סנכנה
רז לכו ,וינפוא תליענ לע בשוח וניא שיא ?ךכ היהי םלועלש חיטבי

קלתסהלו םיינפוא גוז תחקל לוכי ,םויה עצמאב וליפא הז היהיו ,קשמל
אצוי
רז םדא םיאור םא וליפא יכ ,ול עירפמ והשמ וא והשימש ילבמ ,םתא
יכ .םיה םיבונג הלא םיינפואש תעדה לע הלעי אל ,םיינפוא לע קשמה חא
ימ
V . 1 ?קשמב םיינפואה תוגוז לכ תא ריכהל לוכי

יוכ םושמ .רבדה ןחינ דימת אל ךא ,סתליענ :ןבומכ הרימשל ןושאר יכצמא

.ולש םיינפואה רפסמ חא וינפל םושריש ,םיינפוא לעב לכל עיצמ יננה

תא םיאצומו םיינפואה בנג חא םילגמ וליפא םא יכ ,אוה יחרכה הז רבד

תורשפא: ןיא יכ ,םיבונגה וינפוא הלא יכ החכוה ןיא ןיידע ,םיינפואה
םיינפוא
"גוז לכ ל / .רפסמה תעידי :םתוהזל דיחיה יעצמאה .ןוחטבב םתוהזל
.בשומל חחתמ רונצה לע ומוקמ רשא , ולשמ רפסמהi ' י 1 ״ י
ON


־ר
□ ץגע הדו הי
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120