Page 116
P. 116j n 3־ו ,־י j i

"יו ש /כ דר נ -!־ר/מ

םיבתכמ ונלבק תעכ .ץייוושמ חינרתנספו תרמז חספב ונלצא ורקב רוכזכ

.ונרובע רדרוקיר-פיימ תשיכר לע ונל תועידומ סהב ןהיתשמ
המכ
ינפל יכ ךל בותכל הלוכי ינא תעכ ..." :תבתוכ י ו נ ג ירמנא .בגה

.רנשרו תרבגה לצא ךיריצב תוילוח ןעמל תיב טרצנוקב יתרש םימי
עודמ .ךמצעל ראתל לוכי ךניא לארשיל ילכה םע דחי אובל הצור יתייה המכ


תרכוז ינא םוי לכו תחכשנ יתלב םכצרא הקוחר הכ לארשי
....?זייוושמ
. .המיסקמה תוילוח הלא תונורכז ךותמו רחא וא הז רבד

!ונחלצה יכ ךל רשבל לודגה גנועה יל שי ףוס ףוס" :תבתוכ רנשרו ‘ בגה
הלא
םגו ,םיחרוא 20 -כ ואב .םכנעמל םינמזומ ינפל יתיבב ונרשו ונגנ
חא לבקל וחמשח יכ הוקמ ינא .םקלח תא וחלש טרצנוקל ועי,גה אלש
.ילכה
ינאו לארשיב ונתוהש לש םיפיה םימיה ןיב ויה תוילוחב ונבשיש םימיה

י נבל ,ךל בוט לכ .בורקב תאז לכב ,תאזה הנשב אל םא ,בושנ יכ הוקמ
ff .תוילוח ישנא לכלו ךתחפשמ


.הלוחה קמע ר א י ז 1 לכב תכרובמ תיאלקח הנש תועידה לכל התיה ט״ישת חנש
םמטרפנ דועו ונידיב ןיידע ןיא תוסנכהו םילובי לע םיטרופמ םירפסמ

,םיאבה םינולעב
־וזאל
חרוצב תנש התיה וז הנשש העודיה הדבועה תא ונירבחל שיחמהל ידכב

קמע יקשממ דחא לש ןולעב רמאמ ךותמ עטק איבהל וננה ,ונצראב םירחא
ג , 1 : ןאש-ח ב י
הנשונ הנשי איה ,ינכרצה חמשב תואצוהה תנטקה לש היעבה..."
ימיכ,הימיו
­ לעתמ ,תיסחי החוור לש הלאב טרפבו ,םנוקיתכ םינמזבש אלא .הצובקה םויק
רחא ער עגפ וא תרוצב לש םינשב .םויה-רדסל הילע םירבועו הנממ םימ
איה

בצמ םייק זאש ןוויכו קרפה לע הלועו תופירח רתיב ,ןבומכ ,תררועתמ
יוכיס שי ירה ,ןהשלכ תוישעמ תונקסמל עיגהלו הב ןודל חונ יגולוכיספ
ךירצ דחא רבד ,יתעדל ..... םיביצקתב ץוציק :תשקובמה הרממה תא גישהל
עוגפל ןיאו הנוזתה תמר תא דירוהל ןיאש ,אוהו וניניב םכסומ תויהל
-נעב
םיפיעסב םגש רורב הז 'םע דחי ךא .....רוביצה תואירבל םיעגונה םינייי

םיליעי הרימשו ןוסחא י״ע ,זובזב תעינמ י״ע תונוכסחל םוקמ שיו שי הלא
... ...... )םירפח( תונוזמה לס בכרה לש תידימת הקידב י״עו םירמוח לש
אוה םנמא ,זרפומ וניא אוה .עוגנל ןיא םירבח תואצוה ףיעסב םגש ינרובס

םיריחמה
תיילע חא קיבדמ אוה ןיא השעמל לבא היחמה רקוי סקדניאל דומצ

סקדניאב םילולכ םניא בורל הלאו רקיעב דעוימ אוה םנעמלש םיכרצמה םחואב
םירמוח תקפסא ,רואמ ,הלענה ,השבלה( תוינכרצה תואצוהה ראש לכל סחיב

ןועט רבדה .•הבורקה הנשה ךשמב םצמטצהל תורשפא יתעדל שי ) ‘ וכו םינוש

רצק ןמז ךותש םירבח 3 תב תינמז הדעווב רוחבל איה יתעצהו הקידב
קודבת
תעינמ( םיצומיקל סג םוקמ שי הפ .תויטרקנוק תועצה דבעתו ףיעסו ףיעס לכ

הלגי תומיאתמ. הקמנהו הרבסה רחאל יכ חינהל רשפאו םיצוציקל םגו זובזב

."ןידה תא וילע לבקיו השורדה הנבהה חא רוביצה
ה יר 3 0 ה
29.9.59 □ישדח □ירפס תמישר


חומה תיבמ תומישר יקסביוססוד

הנירלב םואב יקיו

לרוג תורה תועש צ ו י י ג פ ן טס


ןוכיתה םיב המחלמה רופס - םיב ךרד ולב הד לרימדא
וליטסק
הפוקתה
ןב יד לשי מ
ירג
‘ ל ידייל ןמור
קוחה ה ר ו ז ‘
ןאיאו

הגולפ דקפמ דל ו נ דקמ סלר צ *

קירדוב
ינקירמאה + ררדל
רעוכמה
אל ןיידע הקסרט
םרוט
קורבוט לא ודנמוקה ר ו ו בס נל ו ן ךר ו ג


)קיתע ינוי הזחמ( םיננע סנפוטסירא

הילגנא לש רמז ירישו חונשי תודלב םגרתמ ןמרחלא ןתנ

.דנלטוקסו
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121