Page 118
P. 118
\

- 2 - '
, ...,תוריחבה רחאל היהו

,תיעיברה
תסנכל תוריחבה לש תואצותה תא תורופס םילימב םכסל תוסנל םא
:ךכל תוביס המכ עבוק יתייה ,ונתגלפמ לש הנוחצנ חא חתנלו

אלו ,רחובה לא תיניומה הרוצב הכלה הגלפמהש הנושארה םעפה וז )א
.דבלב םעה יריחבילע הכמס
חא ךושמל תורחאה תוגלפמה ורחב טהב ינודזה ףוליסהו המזגהה )ב

.םירחובה תולוק
הלוכי
הנידמהש ,התוא שיגרמו האור םדא לכש הדרחהו הטושפה תמאה )ג
.היצקאירה תוחוכ ידיל לופלו םייארחא םישנא ידימ םמשהל.
הדיקפתש
יל הארנ ךא .םוקל הדיתעש הלשממה לע םילטומ ויהי םיבר םידיקפת

רשא ,םיברה ינועה תונכשמ ירייד לש םהייח תמר חא תולעהל היהי ירקיעה

ירחא ללוש וכלה אל תאז לכבו ,תיתדע החסה■ רמוחו תורמרמתהל םרוגה ויה
. אוש תוחטבה
-,לטב
יכלוה םיריעצ ינומה לש עוצקמ דומילו הקוסעתה סג איה הרומח היעב
חא רותפלו םהל רוזעל היה♦ הלשממה לש הדיקפת
.םהיתויעב
בושיב תובכשה לכ דצמ רותיוו הברקה ל ס ךרדב קר השעיי הז לכ ךא
לע
.םוקל הדיתעש הגהנהל שוחרנש ןומאבו םתייח תויחונ
­ יחבה םויבו תוריחבה ינפל השענש ץמאמב ףתתשהל התיה הלודג תוכז ונל םג
ןייצל ינא לוכי הואגבו ,תפומל התיה ונירבח לכ לש תובדנתהה .ומצע תור

.םירבחהמ השרדנש תוחילש לכ אלמל תוטמתשה וא בוריס לש הרקמ ףא היה אלש
,בושח רתויש המו ,הגלפמה ברקב ןוכנה דהל םג וכזי וניצמאמש הוקת ינא

. אושל ויה אל ו י נ צמאמש

ל A ק המלש


)תוילוח ( הי מ חנ-הדשב תוריחבה תואצות


לכה ךסב ועיבצה

115
תולוק םהמ
114
םירשכ
114 א דעב םיעיבצמה רפסמ

קשמב הןעענהמ


ויה תואצותה יכ םאו ,ונלש הנתוכה לש ןושארה ףיטקה חא ונרמג - החלפ

קר ,הז לודיג יבגל תויפוס תונקסמ איצוהל םויכ ןיא ,ידמל תובוט
םידחוימה םיאנתב הז לודיגב חילצנ סא וחיכוי תואבה םינשה
.ונלש
* ןיביסה זוחא ,ןוט 32.500 לכה ךסב ,םנודל .ג.ק 420 היה הנשה לוביה
ריחמהש
ןיבהל שי .םירוזאה רתיב לבוקמה 34$ תמועל , 32$ ,הובג היה אל
4 רתויב ךוראה ביסל .ביסה ךרואו ןויקנ יפל הנתשמ ןיביסה רובע הובגה
יי 1400 .- רתויב ךלכולמו רצקל ,יי 2400 .- ריחמה רתויב לודגה ןויקנלו
ריחמהש ךכ , 6-5 ןיב ןויקנהו , 3 אוה ונלש עצוממה ךרואה .ןוטה
ונלצא
.)ן יביס ןוט 10y2 רובע( ןיביס ןוסה יי 2040 .- - 1940 .- ןיב היה\,
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123