Page 119
P. 119
(to)

־ 3
-
- ר ז ה i-u.’ a ג י . ׳ל bin -. 110 ר - ח מ ג הנ-חיפזו י ניערג - nx םג ם-ךיייו^מ זוזל ך 0 וג

14 וע<בו ריויא. גזמל סחיב הלק הנשה התיה לכה ךסב .ךרעב. 3 \ ר ן 10 -ל ^־ , v סיע
ומבו ,תואקשה ,העירז ,חטשה דוביעל רשקב והשמ ונדמל תאז לכב .םיקיזמה


.םידי תדובעב עצובי ולוכש ינש ףיטקב ליחתנ הלא םימיב .ףיטקה ןוגרא ןכ
.םנוד לכל .ג.ק 15-10 דוע דירונש תווקל שי
­ צהו םנוד 700 ערז רשא תודג קשמ תא ןייצל ינוצרב הנת.וכ לודיגל המגודכ
.עצוממ .ג.ק 400 -ל עיגהל חיל
רבכ
םיחטשה בורב .העירזל תונכהה תורמגנו ,רוכלו ה ףרוח ילודיגל םיחטשב
תעירזל
ןכומ היסבא רפכה יחטש לש לודגזד קלחה םג .םיימיכה םינשדה ורזופ,
םיקחורמה הרחטפומ תומדאב םימנודה 95 תא דוע ןיכהל שי .ףרוחה
.תיבהמ
154 ,הצמוח םנוד 180 ,םינז השולשמ הסיה םנוד 897 ,רנשה ערזנ לכה ךסב


ושכע לבקמ הנשה תוינמח תעירזל דעוימה חטשהמ קלח .קורי לבזל הבלח םנוד
.םייהנק דועב הז חטש לע הלעהש ,תספסאל דוסיכ ינגרוא לבז
­ מנ ,ה ופוע לבזו לובכ ,ש,ק מ ינגרואה לבזה תישעב הפי םיחילצמ ונאו תויה
םנוד 112 לש הדיחילו ונלש םיעטמל תוקיפסמ לבז תויומכ רוציל ךיש
,החלפ
.)רוזחמה יפל( םינש 8 - ב םעפ ינגרוא לבז ולבקי ונלש החלפה יחטש לכש ידכ
קרש
רורב .וילאמ ןבומ ונלצאש רבד ,הפי החילצה השדחה העירזה - תספ סא
.ונלש הלא ומכ םיפיו םידיחא םיחטש החיטבמ תינדפקהו תידוסיה חמשה תנכית

םיהובג םילובי םיבינמ דוע תספסאה תודש תרחואמה הנועה ףא לעש ןייצל שי

הברה םה תספסא םנודל ונלצא םיעקשומה הדובעה ימי סג .הלועמ ביטב
תחתמ
.) 2.4 לש המרונה תמועל םנודל הדובע ימי 1.7 ( המרונל
ןוכסחה תניחבמ חיאדככ המצע תא החיכוה ונלש השדחה הרצקמב הדובעה חמיש

הרוצב היונב וז הרצקמש ררבתה ונרעצל .חמקה ביט תאלעהו הדובעב
הברה

חופירש םגו םיינאכמ םירבש לש בר רפסמ ויה ונלש קשמבו ,הלק ידמ רתוי
וניפתוש
לש תספסא ה יחטשבו ונלצא הפוצר הדובע הדבע וז הרצקמ .עונמב
בצמבו ןויקנב וניחטשל םימוד םניא ונדבע םהבש םירזה םיחטשה .ןוכמב

רקיעב
ומרגש םה םה הלא םיחטשב םיברה תורובהו תועורגה םיכרדה ;עקרקה
ונטלחה הזכ ילכ תוינויח םע בשחתהב .הז בושח ילכ לש דוריה בצמל
תונקל
תושורדה תושקבה תא ונשגהו הז ןיממ הלודג רתוי ,תפסונ הרצק מ
ידרשמל
.הלשממה
רתויב רצק ןמזב ירפה יאשונ םיעטמה לוביז חא ונרמג - םיעט מ
תוליעיבו

.דמב רוטקרטל בכרומה ילוארדיה לבז םימעמ תינק ידי לע רשפאתנ רבדה .הבר

ותוינויחו ותוליעי תא חיכוהו ייל 900 ונל הלע ןוכנה עגרב עיגהש הז ילב
.קשמב
רשאל
טלחוה תיללכה הפיסאבו תוריכזמב .תכשמנ םיעטמב תיחרגישה הדובעה
תוריקע .טקסומ ןזהמ םרכ םנוד 372 -ו ,םימס ןזהמ םיקסרפא םנוד 6 תריקע

תארקל םיריעצה םיצעה תא םירשוקו םיכמות ןכ ומכ .תעכ תועצובמ הלא
תנוע
.ףרוחה
רשאמ סדא חוכ רתוי הנשה ךירצת איהש םוזיגה תנועל םיננוכתמ ונא
.דקתשא

הנשב ומכ םוזיגה הנוע תא הוהמל הנשה השרי ריואה גזמש ןוחטב םג ןיא
םוזגל
עדויש רבח לכ סייגלו אוצמל ידכ םיצמאמ תושעל ךרטצנ ןכל .הרבעש
­ יגל האיצי לש הז ןויערל תעכ רבכ וננוכתי םירבחהש בוט( יקשמה ירבח ןיבמ
.ץוחבמ םיפסונ תוחוכ״שפחל ךרטצנ ןכו )םוז
לש רוקיב ונשקב םוקמב ל״קח תרבח לש החמומ לש רוקיב ירחא - סדרפ
ךירדמה
.ונלצא ,רקסירב רמ ,תואלקחה דרשמב םירדהל ישארה
­ וא םיריאשמ םינורחאה םיישדחה ךשמב ונלבקש םיטעמה םיגדה יחולשמ - ה ד ג מ
ףרוחה
תנועב םיגדה תאצוה !םיגד ןוט 50 - כ לש ןסחמ םע ףרוחה תארקל ונת
גיד
עצבל ידכ תומרופמלפבו םירוטקרטב ונדבע תומדוקה םינשבו ,לק רבד וניא
קשמהמ השיג שיבכ םינוב .המידק לודג דחא דעצ ונדעצ הנשה .הז יפרוח
דע
,תוינוכמב תרדוסמ הדובע ףרוחה ימיב םג רשפאל ידכ ןסחמה תוכירבל
רבד
םילקלקתמ ויהש ,תונפדה לע רמוש םגו יניצר ינפוג ץמאמו ןמז ךסוחש
לכ
.םירוטקרטה תוארשרשמ הנש

לקשמ לע םיגדה. ילדגמ ןוגרא לש הרתיה הדפקהב הנשה ונל םרגנ ףסונ ישוק
.םיגדה רורבל םיפסונ הדובע ימי ךירציש רבד ,םיגדה ןויקנו
.המטפטה
לש לודיגה רשוכ תלדגה וננכת האבה הנשל קשמה ןונכת תרגסמב - ל ל ו
, ■ .שדח ןומיא רדהל וכפהלו שדחה ןומיאה תיבב ןסחמה רדח חא תונפל ונטלחה
.)זגרשימא
לש( זג לע )םירדורב( תוממח ה ונקל וננוצרב הז םע דחי
5000
-מ תחא הריגדב םלדגל רשפאש םיחורפאה רפסמ לדגי הלא םייונישמ האצותכ
רשבל תוריגד 4 ( רשבל םיחורפא 10.000 לש תפסותב אטבתיש רבד , 7000 -ל
דועו
אצמנ
הלא םימטפ 2000 -ל םוקמה תא .)הלטהה תקהל תפלחהל תוחור פא תוריגד 2
.הלטהה ינפל םיחורפא הב ויה ושכע דעש ‘ ב תפרב
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124