Page 125
P. 125


_ q -


ט ושיק ן וד לש ועבוק

ךרדכ
,דייטצהל וילע היה ,ותוחילשל טושיק ןוד ןנוכחהב
.החצמ
לכ תרסח הטושפ הדסק ולצא האצמנ .החצמ לעב עבוקב ,םיריבאה

היה בר למע רחאל .ןוטרקמ החצמ ול ןנוכ ?השע המ ,ודיב הדלפ ספאבו

רסח היה אלש -,טושיק ןוד רשאכ ךא .ןעממ םיריבא-עבוקכ הארנ ועבוק

ה ע ס ש ו ו ,הנושאר הכמב החצמה העקבנ ,התוסנל וברח תא ף ל יוו -,תיעדמ השיג

דומלל היה לגוסמש םושמ ךא .ןוטרקמ החצמ ול ןנוכו רזח ?השע המ .לילכ
הסכ טקש בלבו ועבוק תא חקל .תינש החצמה חא ןוחבלמ ענמנ ,ןויסנמ
וב
.ושאר תא
- ,תואובת-ססאב ךרוצב ם י זעי מ ר ג , ה מ י ח - נ ה ד ש ישנא ,ונחנא
,ונבשיח
,תיעדמ השיג םירסח ונניאש רחאל ךא ,ותינבל האולה ונלביקו
.ועצוהש םיאנתב םסאה ונל יאדכ םא ,תואלקחל קנבהמ י זע ד י ק ף׳ד תרזעב

אוהש לכ ןורתי שיש ,היה הארנ לבא ,קפקופמ היה ןובשחה סוניס
דצב

דוע ,םויכ . י״ל 30.000 - . ב דמאנ םסאה לש ריחמהשכ ,היה הז - .םסאה
.י״ל 50.000 . -ל ביבסמ םסאה לש וריחמ דמאנ ,םילבחה תרגסמ המקוה םרטב


תא קודבלמ ונחנא םיענמנ , ו ן ם י מ נ דומלל םילגוסמ ונחנאש םושמ ךא
.ונראווצ לע םסאה חא ונחנא םילות טק« בלב .תינש תויאדכה
חלש קחצי
6.11 . ‘ 59


:הפיח
ףינס ,לארשי ץרא ילעופ תגלפממ אבה בתכמה תא ונלבק

דובכל
תוילוח קשמ


, . י ח .

םתכרעש האנה םינפה תלבק לע ונתדות חא עיבהל וננוצרב

תיחרזמ תיתחתה ריעה רוזאמ 24.10.59 תבש םויב םיליטמל
ידאו(
. ב ) ל י ס
קודיהל
ורזעי האנה םינפה תלבקו רבסהה יכ םיחוטב וננה
ריעב םילעופה ברקמ ונירבח ןיבו תדבועה תובשיתהה ןיב םירשקה

,םירבח תכרבב

הרבסהה תקלחמ

?! ה ר ה ז א

,רעונו םידלי ,םירבחה לכל


דגנ לער םירזפמ קשמה תוניפ לכבש םיריהזמו םירזוח ונא
.םירופיצו םירבכע
!קשמב םידליה ילויט תעב ורהזה ,אנא
א 3 ילאק ןבואר
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130