Page 129
P. 129


_n • ו ־ר ג 2 י m דו ינ • ו י דמ


- 13/11
.יל 70 00 .- ךסב ה א ולה ונל הרשוא בויב חודובע עוזיכל - בויב
רויצה ה ו מ נ א ב קוסעל ה מ י ר ל רשפאל העיצמ דוחיאה לש תוברתה תדעו
השש
.הדובעה תדעו לא רבעוה רבדה . שד ח ו ב םימי
העבצהב .דייסרייפ ירונת 20 תינק העיצה הרבחה תדעו - דייסרייפ ירונת X


הפיסאל האבוה הלאשה *וענמנ 3 -ו דגנ 2 ,דעב תוריכזמה ירבח 2 ועיבצה
/ .הערכהל
בור .םירבח 17 ומשרנ. םינוירנימס 7 -ל - דוחיאה לש םינוירנימס
תוריכזמה
.רנימס לכל דחא רבח תחילשב ךמוח
.הז סרוקל ןושרג לש ותאצ תא תבייחמ תוריכזמה - ןינב יזכרמל סרוק
- 14/11

.תועקשהה תינכת לע ןויד
- 2 0/11

ונלש תוריכזמה תבישיב ועיפוה הורימה ילדגמ ן־וגרא תוריכזמ ירבח
ושרדו
םהל ורבסוה .ןוגראה ריכזמ לש דיקפתל רוצ ירבא לש וסויג חא ףקותב

.םדקהב הבושת םהל ה ח ס ב ו ה ו ,רבדב םיכורכה םינושה םיישקה
תידוהיה תונכוסהמ ורבעוה םייחרב ש ת י ה ה □יביצקתה לכ - תרבש ח י הה ביצקת
. ת א ר לק ח ל קנבל הדי לער הלשממל

.הז לעפמב ת ר פ ת ת ש ה מ גייתסהל טלחוה - הנומש תירקב הטיחשה ת ב י
האפרמ
ז?
תמקה לש תורשפאו תמייקה האפרמב םייונישה תלא הנודנ - האפרמ
.ןומימ לש תויורשפאה ררבל טלחוה .השדח'
­ יכשה םילעופה רפסמ חא םצמצל םיצמאמה לכ תושעל טלחוה - םיריכש םילעופ
י 1 י .םיר
- 22/11
.תועקשהה ת י כ נ ח לע ןויד

. T א י ל 7 ח ו ל ותעיסנ לע עשוהי ח״ו ד

' - 2 7/11

.לכואה רדח ינפל הבחרה רודיסל האולה ונשקב
.תונובשחה תלהנהל בושיח תנוכמ ונשכר
.הלע ןוכמל ורבעוהש תולגעה לע זרפומ ןובשח שיגה ש ר י ם ה ג ו קשמ - "הלע"

.רבדה לע תופירחב רערעל טלחוה
-ופל תודחוימה תוערפמהו ת א ו ל ו ה ה תלאש הנודנ - םיריכש םילעופל תואו לה

.רבזגה ידיב ןהילע המלחהה ש ־ טלחוה .םיריכשה םילע n
- 4/12 ,


הדובע ימי 192 הדובעה דרשממ ונלבק המיאתמ הלועפו ונדצמ רוערע ירחא
.וכו ןוחטב ,בויב תודובע עוציב םשל הבצקהב /
אש לולכמ לכ תא איבהל סל ח וה .רדנט תשיכרל םשרהל תורשפא הנשי - רדנט
חול
."םיגהנה גוח "ב ןוידל תוינוכמה
»םידמעומה
ץ תא ועבקי וקבאזו היראש טלחוה - םיססירו טקרסל םירצק םיסרוק

תווצל תרובגת ףיסוהל תויורשפאה חא ררבת הדובעה תדעוש טלחוה - תוזיג
' ; ' ; .תברקתמה םוזיגה תנוע תאוקל תימזוגה
$ .הירא לש ח ׳ י ודה האר - וליס

עצומה
םוקמב רעונה תניפ לש בויבה חא רבחל רשפא יאש ררבתמ - רעונ תניפ
ןורתפל תונוש תועצה ןנשי .ךומנ ידמ רתוי חטשה יכ ,םייקה בויבל הל

תונבל עיצמ ןושרג .ןופצב הניטה חא סיקהל העי :ן מ ךוניחה תצעומ :היערה
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134