Page 130
P. 130
ותוא רבחל המגמב ,בויבה תא רומגל ילבמ התע תעל ,עצומה םוקמב םורדב
חא תונבל העצה םג התלעוה .)ךרעב רחמ 2 7 0 ( זוקינה תלעתל רשי דיתעב

רבד ,םירוגמה יתב םוקמב ןודעומהו ,ןודעומל עצוהש םוקמב םירוגמה יתב
הפיסאל אבות הלוכ היעבה לכ .בויבה רוביח תא ר 17 האמהתופיסאה ינויד מ
2 1 / 1 1
-
.ר ינידו )הדובע זכרמ( .ב באז ורחבנ הדובעה תדעול
.ע והילאו .ל היח ורחבנ הטילקה ’ תדעול

םילעופה רפסמ םוצמצב ךרוצה לע חוכיו חתפתה םחנמ לס ח "ודה תובקעב
הנועה זאמ םילעופ רפסמ ונקזחה .תוריכזמב סג להנתה הז חוכיו .סיריכסה
תודובעו
קחד ילעופל וכפהיי םהש ה ח ס ב ה ו הדובעה תכשל תסקב יפ לע תרעובה
.תונוש תוילפיצינומ
המגמב םירונת 20 התע שוכרל םלת וה רע חוכיו ירחא - ד י ס י ר י פ י ירונת
.האבה הנסב הינקב ךישמהל

לכל
רשפאל ונתלוכיב ןיאש התיה תוריכזמה תעד - דוחיאה לש םינוירנימס
ףתתשי ) 7 ( רנימס לכבש העיצה איה ןכל ,םינוירנימסב ףתתשהל םימ:• רנה 17
ןינועמה לכ היפל .ד.ב ןורהא לש ותעצה הלבקתנ .הדובעה ןובשח לע דחא רבח
.רבחה ןובשח לע םתיצחמו ,הדובעה ןובשח לע םימיה תיצחמ -,ףה תש הל לכוי
5 / 1 2
- ־
­ תמה םוקמה הז ןיאש ,חוכיו ירחא .עוציבה תדעו לש ח"וד רסמנ וז הפיסאב
.אשונב תפסונ הבישי סנכל םלחוה ,וסרפל םיא
ט"י שתב לולה י מוכ ס י
ףועל םיציב ______ הלטה _______ עצוממב תוליסמ שדוחה

15 2 96.241 6 ,340 10
20 4 116.700 5 ,813 11
21 9 113.077 5 167 12
21 5 101 . 859 4 734 1
18 2 86 . 611 4 752 2
17 104.658 6 144 3
20 115.743 5 820 4
19 3 135.608 7 ,081 5
21 3 140.238 6 562 6
18 8 140.647 7 , 475 7
20 123.948 6 195 8
17 115.607 6 455 9
231 . 2 1 .390 . 937 כ ה ״ ס

1.101. 006 דקתשא הלטה כ ״ ה ס(
(211 . 4 דקתשא ףועל םיציב
.רפ 79 וטנ הבונתל הציבל עצוממ ריחמ ;תיבל 10$ ,תבונתל 90$ הזמ
.תבורעת ןוטל דרדנטס יציב 4890 :ןוזמ תוליצנ
הבונתל רסב קל עצוממ ריחמ ,)ןוט 31.75 דקתשא( ןוס 43 :רשב רוצי
. ל י י 1 6 . 0 0 וטנ
.ייל 2 2 0 .- תבורעת הנומל ריחמה ,ןוט 460 :ןוזמ תכורצת

. 1444 :הדובע ימי

ן ־ץירא השמ
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135