Page 131
P. 131


־ £ ־

• )תומלש תורילב( תובוחה בצמ

30.9. 1958 30.9. 1959
512 .700 63 4 . 000 הלעמו הנש 20-10 תואולה
201 . 850 163 . 700 ״ 10-4 י ״
121 י 600 123 . 000 ״ 4-1 ״ »
24 .250 33 . 100 ןוערפ תנש ילב ״
860 . 400 953 . 800 ךורא ןמזל תואולה כ"הס
000
133 . 154 . 300 הנשל דע תואולה
251 . 200 177 . 800 םייטרפ, תואולה
9. 200 14 . 200 ירוטיבד - םיקנב
160 . 000 107 .500 תוינק ינוגרא
119 . 2 0 0 113 . 000 ן ו ער פל תורטש
׳ 17 . 300 50 .400 ןוערפל םיק׳צו תואחמה
117 . 000 88 . 500 ו נלבק תוםדקמ
144 .700 122 . 500 v םיחותפ תובוח
951 . 600 828 . 200 רצק ןמזל תואולה כ״ה ס
1 .812 . 000 1 . 782 .000 תובוח כ ה ״ ס

חורמל הלע אל יללכה בוחהש תוארל רבכ רשפא .םייפוס סניא םירפסמה
ןמזל תוחולהמ .הברהב רפתשה בוחה בכרה םג .וז הנשב ושענש תועקשהה

.ייל 1 0 0 . 0 0 0 .- לעמ לש הזוזת הוויה ךורא ןמזל רצק
ט״ישתב רבחל היחמה תואצוה

בצקוה אצוה
(XX 456 . - (X 469.390 הלכלכ
40.- 47.600 )הדובע ידגב( השבלה
15. - 16.500 ) ״ ילענ( הל׳ע ה נ
14.- 11 . - הסיבכ
31. - 39 . - תוריד תקזחה
43.- 42.100 ןושיע
5 . - 8 .600 תונוש הנטק הקפסה
30 . - 28 . - . שפונ
166 . - 160 . - ל ל ו כ ביצקת
13 . - 14.400 תונוש םירבח תואצוה
50 . - 51 .- תוברח
60 . - 53 . - תפסונ תיאופר הרזע
68 . - 74 . - םוקמב םירוה
32 . - 41 . - ץוחב םיבורקל הרזע
90 . -) 73.600 ד י חא םמ
) 15.200 .ל.ק.ק ,הגלפמ ,תומורת
27. - 27 . - םימו למשח
5. - 5 . - י ונ ןג
15.- 17.300 ימואל חוטב
* 26 . - 26.500 )רשק.ו ללוכ( תונושו תירובצ הלועפ
120 . - 120 . - חוטבו תותחפה
1 . 306 .- 1.340 . 190 כ "הס

ייל 1.286 םויל רבחל (x
ייל 1 . 250 ” ״ (XX

ט״י ש ח ב דליל תואצוה
730 . - היחמ תואצוה
165 . - י ךוניח ״
60 . - חוטבו התחפה
) 8 5 2 .- :ח״ישתב( 9 5 5 . כ "הס
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136