Page 133
P. 133


י ח ל ת ן פ ל ו א ב
­ ומו םידימלת וסנכתה הנושארה.םעפבו ןפלואה חתפנ רבמבונ שדוח תלחתהב
.שממ םידומיל םשל םיר
ינש
םהיניבו ,םירדח 9 .א.ז ,רעונה ת י ם נ כ א לש םיתב 2 ןפלואה תושרל
­ ­ ו רמ םירדחה .הנשיה יח-לת רצחב םיחוורמ םירדח 3 -ו םילודג רתוי םירדח
התע
תעל םירסח . ו ן פ ל י n י מו ןונגרוא ,רתנספ ושכרנ .עונצו הפי םי טה
ילכו תורונכ , יל׳צ :םינוש םילכ ושכרנ ןבומכ .רדרוקר-פיטו ילמשח ןופ ט פ

-רפכמ ץיברוה םוחנ ׳חה .תירוזאה הצעומה תרזעב הלא לכ -,םילודג העיסנ
.םירדחה חא ןפלואה תושרל דימעה ידעלג
הירואית - יכדרמ-תואנמ הננ .חה ’ :םירומה
וי י דעלג-רפכמ הבוט . חה
It ה י מח נ-הדשמ והימרי . ח ה
תרומזתל תשק ילכ תנכה םירש רגהמ םייח .חה

תשקשק
ת יל ילככ ת תרומזתרומזת ת תכרדהכרדה דלאס-רפכמ השמ .חה

,טנירלק( ץע הפישנ ילכ תרומזח תכרדה קוקחמ ןנחוי .חה
J2
) ל ל י ן תכתמ הפישנ ילכ תכרדה ן ו עבממ סירומ הרומה
' : ' ־ )ןרק ,הרצוצח(
תירמאק הקיסומל הכרדה ם ר י ש ו ג ה מ םייח .חה
ו
חרומזתב
אינגנמ
י ילכ ל ר ח ח ו ר ז ור ר דרפנב ר ו »ר ־ו ־ז ח י ו ו ר ת ,,הירואית . ה י ר ו א י ת ח תותכב םידליה םידמול המישרה יפל'־
.תירמאק הקיסומו ,תכתמו ץע,הפישנ ילכ ,חסק
הנוכנ רתוי הקולח םידימלתה תא קלחנו תוניחב ךורענ הכונח שפוח ירחא
.)םליג םע בשחתהבו( םידימלתה לש תועידיה תמר יפל
ירועשב ףתתשמ ונניא רשא דלי .םידימלת 56 ןפלואב םידמול ןושארה בלשב
ומל גואדל קשמה לעו ,ןפלואה לש לופיטה ןמ אצוי תפתושמ הניגנבו הירואית
.דליה לש ותדובע לע חוקפ, םשל גהנוה קוחה ...וכו םיותל ,םולשתל ,הר
ישיב ןד םירומה רבח .ותומדקתהו םירועשה םימשרנ וב דימלח סקנפ דלי לכל
םשל םינגנמו םידמולה םידימלתב ןינועמ ןהלואה ןיא .דליו דלי לכ לע ותב
.הזכ הרקמב רחא וא הז קשמל וז הטלחה תובקעב ונעדוה רבכ .ימצע רודיב
יתשמ ןפלואל הז בלשב ונאבה אל ןוידרוקאו רתנספ םידמולה םידליה
תובס
-ונמא , ח יכל ח נ הניחבמ הלא ונילכ לש״קדצומ-יתלבו לודג רפסמ )א :תוירקיע
.ילקיסומה רונחה לש ףטושה ביצקתה לע הבר הדבכהו ,תיתרבחו חידומל ,תיח
רסוחמ שדח ןפלואב םידימלת לש ידמ לודג רפסמ םע ליחתהל וניצר אל )ב
.)!!ןוידרוקא ינגנמ 5 0 - כ ו רתנספ ינגנמ 70 -כ לע רבודמה( םילגרהו ןויסנ

­ ליה חא 0 היניב רוחבלו הלאה םידליל ינש ןחבמ הנשה דוע ךורעל וננוצרב
ינפל היה ןושאר ןחבמ( האבה הנשב ןפלואב םידומלל תמאב םירשכומה םיד
.הנש
דומלל התיכ םיקהל תורשפאה תא ררבל ונלחתה לולסמב םירועשהו רחאמ
ילכ
םידלי ןכי ירחא וכירדי םה םתיבבש ' י - ‘ ט תותכמ םידליל הנווכה .הטירפ
ןכלו
,השירפ ילכ תרומזתל םיכירדמ רבכ 1 ט ק י ש מ ה בורב .םיריעצ רתוי
עי
.טהל ןיאש הלאל גואדל ונילע
ירבח ן י לכ ז נ בורקבו ן הלו ןז ה ךותב רוזאה לש הקיסומ ירומ תבישי ונמייק
ןו|צ-ןב ר מ ןפלואב רקבי םיבורקה םידומלה ימימ דחאב .תירוזאה הצעומה
.ילקיסומה ךונהל רודמה ,ךונחה דרשממ דגרוא
\ 1
הניר/נ .חה ל w התכרדהב תואמבה דומילל התכ החתפנ רבמצד שדוח תלחתהב

3 ךיעמב םייתנש דובעח התכה . 35-16 ליגמ םירבח 15 ומשרנ .ןשבה תובהלמ
קחשמ/,רוניא ,הרואפת ,הזחמהב םירבח ךירדהל ןאכ ה ו נ ו,כ ה .עובש לכ,תועש
םינוש םיצרמ 0 ע הרשקתה הנירמ .חה .דועו ןורטאיתה תודלות ,למשח ,יוגה
.ןמזה ךשמב סנויסנו םתעידימ ו״פיטוי רסא רוזאל ץוחמ
הרומה לט הכאלמה תיבב סא יכ יח-לתב אל התע תעל ךא ,ןפלואה תרגסמב
תועש 3 ןכ םג ,הקימרקה תונמאל םיסרוק המכ ry נגראתמ ,הנומש-ח ירקב

- א י נ הכרדהו ליעי דומיל רשפאל תנמ לע דבלב םיפתתשמ 6 םרוק לכב ;עובשב
לע רוסמא ךשמהבו םינינועמה רפסמ םכוס םרט .דחא לכל תילאודיויד
*השענה
.הז חטשב
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138