Page 134
P. 134


©n _ <ב ב-חובע/כ ה ׳ ר-ונג ךר לי>י־ו< 1 .חה buy ה־ת^־רדררג b'm^b התכ חת 3 י-ח ב-יכ^נ.
­ ידי ,ינרדומ דוקר ,הקימתיר ודמלי תאזה התכב םיפתתשמה .ביבא-לתב התע
.לוחמהו העונתה תודלוח ,הקיסומ ,ףוגה תע
ירחאו 4 , •רויצל התב תחיתפ םשל תפרצב תעכ םלתשמ רשא רימע רבח סע ונרשקתה

.השענה לע רוסמא ■ותבושת תלבק
.הנשמ תוחפ ינפל םינושאר םישושיג ירחא דדועמ יד הז ח"וד

ריב. 0 ירי

.תונמואל רנימס ה
.תונמאל ןוירנימסב ינויחו לודג הכ לעפמ הרקוהב ןייצל אלש רשפא יא
רוחבמ רתוי הברה יכ .הרוחבל םיילפכ בר ךרעו ,בר ךרע שי הז רנימסל
רשאמ רתוי הברה הל השק ,הלש החפשמה גוחו הדובעה ךותב תרגוסמ הרוחב
םעפ ףוס ףוס תאצומ איהשכ וליפאו ,הלש םוי םוי תוגאדמ.ררחתשהל רוחבל
­ חממ קלח דימת ,הבלל םיבורקהו התוא םינינעמה םירבדב קסעתהל הלק העש
.הזמ סונמ טעמכ ןיא ,ןהלשב הדירחמ תונשקעב תוראשנ היתובש
,דומל לש הריוא םשונ ולוכש תיבב םיאצמנ ,קוחר יד םיעסונ הנהו
רועש
­ תהל וא החפשמה לע בושחל יאנפ ןיא וליפאש םישיגרמ םואתפו ,רועש ףדור
יתשגרה .םיחושו ....,יחשת הנה - םיה ךותל ךתוא וקרז וליאכ -,עגעג

תושענ
תואצרהה -,תדרל הליחתמ חומה לע הבש יחהש הדולחה ,ררחתשמ ישארש
.חורורבוחונבומ
היה ונירבחמ לודג קלחש ינא הרובס - תונמוא - הז דחוימ "עוצקמ"ל רשאב
בישקא רשאכש תבשוח ינא .לשמל הקיסומ לע תואצרהה .דאמ הלודג הדימב הנהנ
הזו יחריש הז וא ,ריהמ קלח אובל ךירצ וישכע ,הנה :בושחא אל הקיסומל

רויצ לע תואצרהה לשמל וא .דבלב השגרהב קר עמשא אל תאז לכב ךא ,אל
אוה דחא רבד לבא ,רתוי וא תוחפ יתעדיש םירבד יל ורמס -,רייצ יפמ
,תורפס לע ךכו -,ריבסמ החמו םשכ אוה ירמגל ונממ הנוש רבדו רפסב אורקל

­ תהה לכ ריד דעצ דעצ וכלה םינמאה לכ ךיא תוארל היה הפיהו . ‘ וכו דוקיר
הז ידי לע קרו .תחא האלפומ הניגנמ ומכ ,תופוקתה לכ ,םימרזה ,תויוחתפ
ועיגה ךיא רוריבב ונל ררבתה ,תונמאו תונמא לכ לע ליבגמב ונעמשש
תונמאל
.ךכ אלא תרחא תויהל לוכי היה אל ךיאו ,תינרדומה ׳
.לודגה ולעפמו םיצובקהו תוצובקה דוחיאל יתכרעהו יתדות


ד ר א חור

ץ ראה ת עיד יל רנימ סה ימשר
הכאלמהו רצק ןמזה :רמאנש ומכ ,הררח םומע ךא )םימי 10 ( רצק היה רנימסה
ירחא םייתעש דועו , 19 .- דע 15 . -מו 1 3 .- דע 8 . -מ תואצרה :ח נ י בחה .הבורמ
.תרחואמ
העש דע ונבשיש ךכ ,תימצע הדובע ןכ ירחאו ,ברעה תחורא
םילקא ,היגולופרומ•,תירוטסיה היפרגואיג לע תואצרה ונעמש
.וכו
.םיטרפ
יטרפב דמל וחוא ץרא לבח ול רחב דחא לכ :החיה תימצעה הדובעה תטיש
.בגנה תא' המצע לע הלבק ונתילוח .םירבח 3 לש תוילוחל ונחוא וקלח
תרות
,וכו הבוג יוק ,םישחכמה הנבמ תא ראתל ונילע היה ,השק יד התיה בגנה
סגו
­ יתעה םירעה חא אוצמל םיכירצ ונייה םג .המודכו םילחנה ,םיעלסה לש הנבמה
לע. וניצרה רנימסה םויסב .דועו חיסנזיבה הפרקחה יבושי ,תוק
.אשונה
ימי השולשל תאצל תינכתב היה םג .רנימסה עצמאב םינחבמ םג ויה
.לויט
רבסוה םו» ,תוקיתעה תקלחמל םילשוריל ונעסנ הזה לויטה לש ןושארה םויב
חלבקל ונמזה םש ,םיבנע-תירקב ונל .תילארשיה הפוקתה דע ןבאה תפוקתמ ונל

,םילשורי רודזורפל ונאצי תבשב .ברעה תחורא ינפל םש.תכרענש חבש
ונרייסו
.םיכרותה תפוקתמ לזרבה תליסמל ונחרא רליברה .םיקיתעה תומוקמה לכב
.רדנסכלא
לחנל ןכ ירחאו הירסקל ונעסנ ןכ ומכו ,ףוחה רושימב ונייה
.ןיוצמ היה לכואהו םמורמ היה חורה בצמ .םיריעצ םבור ,םירבח 33 ונייה

.ונינהנ שממ

ףתתשהל*.יבל לכב ץילממ ינא .םייעוצקמ םיטרס םג ויה .םיבוט ויה םיצרמה
.ואציש םירבח המכ ויהי האבה הנשבש הוקמ ינאו ,הזכ רנימסב
!תונמדזהה חא וצימחת לא
מ . ב ק ע י
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139