Page 137
P. 137
1 1
- ־יו זז
בי ר גי<>

המחה הס״דהו לותחה

יסיסלט לש בלשה לא עיגמ רוריבהו .שגי אל ­ תמש ,םדא ןב 'ליחנמה ירויצ יוטיב םייק

.הייטהה לותחל ,הבושח הלאש לע הבושת תתלמ קמח
־זיבב תוזחל ,הארנכ ,לגוסמ לותחה ונרבח לא ברקתמ לותחה .המחה הסידה תא בבוסמה


הנש •תרכינ שפנ־תוולשב וביבס השענה זוב לבא ,הלילח רתחו הנממ קחרתמו הסידה
קר .הקיתשב וילע רובעל אוה לוכי המימת הרקמב ,איה המח יכ ,זיעמ וניא הב תעגל

עיבצמ רשאכ ,הייחמה ביצקתב ןוידה תעשב ,הכירצה תמר תלאש איה , המחה הסידה תיד


­ תמ ,הכירצה תמר תדרוהב ררוצה לע והשימ העונתה ללוכ ,ןויצב בשויה םעה אוה לותחהו
ךלוהש המ״ .זובזיבה — לע ומעז עתפל ררוע לכ :רומאל .הכותב .תצובק לכו ,תיצוביקה

םיקשב םיכפשנש םיניערגב ! רצחב ונלצא .דחא אלו אוה ,ונתאמ דחאו דחא

ונייה הז לע !תופעות ןוה — דבלב םינשי
,םסאה תמקה רחאל ׳בורקב ״!רבדל םיכירצ היעבה

,ודיב םינשי םיקש אלב ונלותח דומעי תע הטושש איהו ,םיברב םינש ,דז העודי היעבה
תא דירוהל עודמ״ !דחפ לא ז זא דיגי המ ­ רטוא היהת אלו הנניא הנטקה ונצרא .ידמל
ז ונמצעל ונלגיס םינש הז רשא ,הכירצה תמר םלשל ידכו ,אבייל ררטצנ םייקתהל ידכ .תיק
הרוצב ונלש םדאה חוכ תא ליעפהל ךירצ ונתלוכיב ןיא לבא .אצייל ןרטצנ אוביה תא
­ של םוקמב ,ילמשח רוטומ ךירצ .רתוי הליעי לשב ,ידמ םירקי ונירצומ יכ ררוצה יד אצייל

חטשב .הנהכו הנהכ דועו ,דיב טפנה תא בוא ונל ודמע הכ דע' .תוהובגה רוצייה תואצוה

.״בלכה רובק םש ,לועייה םשל ,םימולישו תויבגמ ,תואוולהו םיקנעמ
רובק לועיי רסוחב םג זובזיבב םג — ןוכנ לכונ אל דא .ירחסמה ןזאמב רעפה תריגס ׳׳
,דימת םוי לכ םש רובק אוהו .בלכ אוהש הזיא .םימי ןרואל הלא לע רימסל
— םייח םיקשמה דתי דשאכ ,קשמב ןאכ ונ י

לבא .הייחמה ביצקת לע ןוידה תעב קר אלו ףיעס טלוב תונושה רוצייה תואצוה ןיב

ונבירי ,ןבומכ קדוצ אוה ״ז םייחש יפכ — ןהו ברה ולקשמ ינפמ ןה ,הייחמה תואצוה
לע ןאכ ונחנא םידמועש איה ,דרמה תמאה

חמש נו ,דאמ השק תמאב היה הז ,לותחה .תובצמ — ונביבסמ .םיבלכ לש תורבק תיב ,םימ ,ןשד ,םיערז .וילא דחוימה וניסחי ינפמ
,לכה תולככ ,לבא .ירשפא יתלב טעמכ ךוניחה
יפל ,תרחא לע םעפ ,וז לע םיעיבצמ םעפ ­ יטפואה תדימ יפל קפסל םיפאוש — אופסמ

ז המישמב ליחתי ימ
— םימלעתמ תחא הבצממ קר .עגרה ךרוצ הנק ונל ןיא הייחמה תואצוהל וליאו .םומ

קד ,העונתה ינפל איבהל ךירצש ןינע הז״
הכירצה תמר״ :תבותכה תא תאשונה תאזמ ונל ריתת דא םא .לובג ןיא וניכרצל ,הדימ
!ואדוות םוזיל רשפא רתוי הבחר תרגסמב .יד ילב דע הכירצה תמר הלעת ,תואיצמה

״! םלועב תישימחה —
ופוסב .לותחה קדוצ בוש .״תאזכ תינכפהמ ­ סהל ד^פא ,ןוצר תעשב ,םיתעל,. ,םלואו םנמא םא תואדל ונתאמ ענומ ישגרה ונסחי
­ מה רוביצה איה תיצוביקה העונתה רבד לש ­ צומ ןוכימו זובזיב תעינמו עדיו לועייש ריב תשקובמה האלעהה תא ונל תרשפאמ תואיצמה

­ ומה רוביצה םג םויח דע ילואו ,רתויב ןגרוא רבגומ הדובע ןוירפו םיאתמ רוציי ףקיהו קד דנש הרכה ידיל עיגהל ונל תשק דוחיב .דימת

יאש ררבתי םא וליפאו .ץראב רתויב ןכ
יעצמאב ןוכסיח םעפ דועו ,הלועמ ןונכיתו תא דירוהל ונתאמ תשרוד תילכלכה ונתואיצ

,הזה השקה ןינעל הימרז לכ תא זכרל רשפא
״םבלכ, — הלילח רזוח עדיו לועייו רוציי .הכירצה תמר
ר ג ונניא תבל םיצוביקהו תוצובקה דוחיא םג שי תאז לכבשו ,חנומ ומוקמב הלא לכ לש .רוצייה תואצוה תנטקהל תונוש םיכרד שי

תמר תדרוה עצבמל ץלחנ היה ול .לטובמ םר ­ ירצה תמר תדרוה — הזה ארונה רבדב ךרוצ לועיי ,תבזיב תעינמ ,הדובעה ןוירפ תאלעה

­ על היה לוכי ,המשל היוארה הדרוה ,הכירצה םישנאה םלועב םויכ םייח ךכש םושמ ,הכ ףקיה תלדגה ,עדיה תרבגה ,רוציי יכילהת

וחוכ תא תוסנל לוכי היה ,רעשב עבותכ דומ .תורחתהל ונילע םהבש ׳םיליעיה ־בש איה הדצה .)םימייוסמ תולובגב( רוצייה

,ירוביצה עקרה תא ןיכהל הרבסה לעפמב םהירצומ םע ונירצומ םישגפנ םלועה יקוש
השקה .דדוקנה תא ריהבהל ונחלצה םאו

.ןכתת אל תיתקיחת הלועפ םוש וידעלבש
רחאמ ,זא — הז םגו הז םג ךירצש ,תאזה תוליעיב ונתאמ םילפונ םניאש םישנא לש


העונתל הזה ןויערה תא רידחהל ׳םרב

ןיאש רחאמ .,הייטהה יסיסכט לש םמעט גפש תורמלו ,ונילע םילוע ףאו ,םייפכ תנובתבו
י ךורכ המ ,לותחה ונרבח עדוי םאה — ונלש ­ ירצ תמר םהלש רוצייה ףקיהו ברה עדיה לכ

י ,םיישקה םתוא לע רבגתהל ךרטצנ ז ךכב .דייעבה תמייק םנמאש תודוהלמ סונמ רבכ

— זא ,שממ לש והשמ תושעל ןמזה עיגהו ­ וזת ילגרהו .ונלש וזמ הכומנ ללכ דידב םתכ
­ בו ,הנגהה יווק םתוא ,הייטהה יסיסכט םתוא הנגהה יווק תשולשל לותחה ונבירי סנכנ םה .םצרא עבטל םימאתומו .רתוי םיטושפ םתנ
,תיבב ופכ לכה .אושה תווקת ןתוא יאדוו .תיזחה בוציי ןעמל ,ולש .,םתשובלת לע ףסכ תוחפ םיאיצומ םהישנו
­ וסרפב הב םיעגונ הנה !האמ יפ םילודג קד •תוטשפ רתיב תוטהורמו רתוי תולוז םהיתוריד
ןכלו .םהל יופצה תא םה םישח לבא ,םהימ הגגהה יווק תשולש רוניחבו .שפונבו יוליבב רתוי םיעונצ םה
ולכויש ידכ ,גלזמה הצקב ,תוריהזב הב םיעגונ ןורחאו ,״םיקשמה רתי״ ,״ריעה״ : םה ולאו הנומשב םירקמה בורב םה םיקפתסמ םהינב


העיגנה ןיאו .*יתרמא ירה״ :דיגהל ךכ רחא ! קמועב הנגה איה וז — .״ונירבח״ ןורחא רפסה תיבב דומיל לש דבלב םינש רשע דע ,

העונתה ייח זכרמב ןינעה תא םישל ידכ הייד דירוהל ,רפכב ,ונחנא אקווד ליחתנ עודמ״ םינבה םיסנכנ הלאה םינשה םותב .ימויה.שממ לש דעצ המידק וזיזהלו ­ בש הלא וליחתיש ז ונלש הכירצה תמר תא םויקל םהלש תא םימרותו רוצייה תכרעמל


לדבה הזיא ,רקיה ונלותח ,התא האורה רקויב רתוי הברה םייח יכה ואלב םהש ,ריע םיפיסומו ,םיריעצה םהיחא ךוניחלו החפשמה


טש םירנ ונינש ונחנא קר סא ״דז היהי לודג ­ ונמ גולואיצוס אוה ונלותחש ינפמו .״ונתאמ וליכשה םרט הלאה םימעה .יאנפה ןמזב תעד
ד הוצמה תא םייקמה םלש קשמ וא ,ונלוק תא םולשו סח םא הרקי המ ונל אוה ריבסמ ,הס דומיל תונש הרשע םיתש לש םכרע ןיבהל

­ אר :ה ז קשמל ול ויהי תונורתי השולש ירה דאמ טושפ .שארב תכלל תובשיתהה ץלחית .דחי םג םילשחנהו םינייטצמה ,םינבה לכל

םייקמש ימ לש ידסומה ףקותה ול היהי ,תיש .ריעה לא רפכה ןמ וחרבי םישנאה — רעצה הברמל ךא .תאז םיעדוי םנמא ונחנא

לש יתדבועה ףקותה ול היהי ,תינש .ומצעב לכבש ונחיש ןבל ריהבהל לדתשנ הבה .ימלועה קושב ונירצומ תא םהירצומ םיקחוד


אירב ונדוע זעונה והשעמ תורמל : ןויסנ לעב ­ ראל ,לק רתוישו ליחתהל והשימ ךירצ ,תאז

ףוסבלו .ירשפא רבדהש ןמיס ,חמשו םלשו הדבכה המישמה תארקל תובשיתהה תא ןג חייזנהה יפישכמ
­ לכ הניחבמ ונקשמ תא לשחי השעמה םצע אחרוא בגאו( ריעבש םדאה קבא תא רשאמ דחא לכ .ידמל הטושפ היעבה — רומאכ
.ודצב וחוורש ,השעמ והז : רמוא התה ,תילכ ונחנאש חוטב הכ רבד הז ןיא יכ ול דיגנ וא ,םירחאב רבודמ דשאכ ,התוא ןיבהל לגוסמ


לכשה• םשב עודיה יוצמה ושואייב ,ונלותח האדי טא .)ריעב םיברמ הכומנ המרב םייח ״תילכת״ רבדל הסננ ךא .יטירואית חרואב

ןכתי« .ולש ןורחאה וקה לא גוסנ ,״יוצמה אוה גוסי ונירבדב אוהש לכ תיגה לותחה לותחה קחרתמ דהמ שיח — !אלפ הז הארו

י • ! ילו* יתייח ,תינורקע ,ינא .וירבדב והשמ שיש .ינשה וקה לא ותוא לדשנו ובל לא רבדנ ok .המחה הפידהמ
י התא בשוח םאה לבא .תאזה ךרדב תכלל ןכומ ­ חנא ,הכירצה תמר תא דירוהל לכונ ךיא. הסידה לא ,תושק זילא רבדנ םאו .הפיטלב
tz
   132   133   134   135   136   137   138   139   140