Page 138
P. 138

X L ', . . . . . . . , ״
ז . דכל םינכומ ויהי ונלש םירבחהש ,עגרל ףא
תפר תא דירוא ידבל ינא םא ,רוזעי הז .דמו

״ז ילש .דכירצה
תא םייקת םימי ךרואל םא ,לותחה ,ןוכנ

היהת אל ,ךתלוז שיא ןיאו התא קד הווצמה
רבדל קיספהל ךל בטומ לבא .הבר הישות ךכב
ן ךירבה תא ענכשל רבכ תיסנ 'םאה .גולויצוסכ

,דיגת םא •הייעבה םויק םצעמ תמלעתה הכ דע

,המה םישולק ונירבח תא ענכשל ךי+וכיסש
םוש ךל ןיא דוע לכ לכא .קדוצ היהת יאדוב
:י■•; ‘ 1 *•:-.■ז..ץ■

הנובת םינפתש ,ונוצר יפל קוידב השעתש עבוק הז ,דמ ,ונתרטמ תגשהל רחא טנטאפ


לש שיגרה ןונגנמב לבחת אל ךא ונישארל ירה רבד השעת אל םא ז םישולק םייוכיסהש
ז ןוילכ אלל הברב איבתש ,רוציקב זונרוציי !ללכב םייוכיס ךל ןיא
םלוה הז ןיאו ,תופורטסאטק לש ןכרד וז ןיא ,רחא טנטאפ ול שי .לותחה ענכנ םרט ךא

*סאטק לע ובהי תא דילשהל ׳יארחא לותח תווקת יתשב אוה זחוא ןיידע .םיינש וליפאו
,תשייבתהו ״חישמה״ דיגהל ילוא תיצר .הפורט .אוש
­ עבה תא וילע ליטהל ונל האנ אלש תבשח יכ
ךל תראת לבא .ץראה ץנב לש תוישעמה תוי אושה תווקת
­ מה ,הדמחג תאזכ הפודטסאטק וזיא ומוקמב ךרדב״ .לותחה רמוא — ״! הלשממה״

ירבדל םנכית ףוסבל לבא ,דחפו המיא הליט תינרדומ הנידמב .חילצהל יוכיס ןיא עונכישה
־רוטסיהה ליבשב ,ףפונ ״ינויצ סנ״כ ונמע ימי ­ יחתה ךרדב אלא ,הלאכ םינינע לא תשגל ןיא
­ שב הרבעש רחאל — וב גגומתהל ונלש םינוי .״הק
טיבמוט ןיאש ,לותחה ,ונתא םיכסתה .םול ­ ממה ירש ,וניגיהנמ ירה ז לותחה ,םנמאה
ז חפורטסאטק לש הרוצב אל םג ,םנה לע הז הייעבה תא םיעדוי תורדתסהה ישיאו הלש
ול דיכזנ הבה .רהרהמ אוהו לותחה םדנ המ לבא .ונינפלו ךינפל הוליג .תובר םינש
רבדב הדוהי ׳רל דיאמ ׳ר ןיב חוכיווה תא יצחב ז םיריבסמ ךיאו .םולכ אל ךדעב ז ושע
ודמעשכ :רפוא ריאפ ׳ר .םיה לא הדיריה חנומה ! ״ןגוה רכש״ לע רבדמש ימ שי .הפ
.הז טע m םיחצנמ םימבש ויה םיה לע לארשי רוכזה ״ןגוה ריחמ-, לש אוה וגוז ןב ,הזה
v 4 י ; < ץורח ןולשכ לשכנ רבכ זאש ,םייניבה ימימ

--
--- :

:רמוא .דזו .,םיל .דליחת דרוי ׳ינא :רמוא הז ,ךכ םאו .תילכלכה תואיצמב הזיחא רסוח ינפמ

ןידמוע ויחש ךותמ .םיל הליחת דרוי ינא ז םויכ חאה־גשומב םישמתשמ המ םושמ
יהת סיל דריו ןימינב לש וטבש ץפק ןיחווצו ול שי .תיטילופ הניחבמ אוה ליעומש טושמ
­ באב םתוא םימגור הדוהי ירש וליחתה .הל ­ אב םא .ןזואה תא רבסמ שממ ,יטפמיס לילצ '
,השעמה היה ךכ אל :הדוהי ׳ר ול ורמא •םינ — הייעבה םצע תא אוה שטשטמ תועמשמ ספ


£יל הליחת דרוי ינא ןיא :רמוא הז אלא ­ למ םה ן הכירצה תמר תדרוה ז עד הז םאה

רותמ .םיל הליחת דדוי ינא ןיא :רמוא הזו ,ונלוכמ רתוי הייעבה לא ברוקמש ימ !ריכזה
ץפק ,ולאו ולא הצע ןילזנונו' ןידמוע ויהש ­ ידעב רמוא ,ובל ץמוא לכ תא זכירש רחאל
ראית - ותליחת טיל דריו בדנימע ןב ןושחנ .״הכירצה תמר בוציי, :תונ
ז ותעד לע רתוי לבקתמ ,לותחה ,ימ לש ור תנבה הל הרסחה ז תאזה תונססהה ןיאמ

לש ורואית״ ,לותחה .דנוע ,״ךל דיגא .דמ״ הלשממ .אלו אל ז ונלש הלשממל ,ןינעה

־יתפה םואנל םיאתמ שממ ,הפי רתוי ריאמ תולוקב איה היולת .ונתלשממ איה תיטרקומיד

׳ר לש תואית לבא •הדיעו איהש וזיאב ,דח המכ תחא לעו ,תורורב דיגת םא .הירחוב
ו

.יל קר אלו .יתואיצמ רתוי יל הארנ הדוהי ךומסל לכות םאה ,תורורב השעת םא המכו

ונל ץרוק אוהו .״ונמע תרוסמב לבקתנ אוה יכ ,םיקשמה רתיבו ,ריעב הלא לש םהיתולוק לע
.בטיה ונתוא ןיבהש ,ןמיטכ ,ןיעב ז לותחה ,התא ךלוק לעו ,ונירבח תולוק לעו
זח ב תעגל זיעיה זהסידה לא שגיה רתוי רמוא ,״!הלשממה קר״ רמואש ימ
*זלו* ?זו י 1 )הימחנ־הדש( שיש הלשממ תמייק .דיגהל ןווכתהש הממ
הלשממ יהוז .הכירצה תמר תא דיר 1 דל החוכב
­ יקת טא יכ ,םתס הרוטטקיד אלו .תירוטטקיד
םושמ תעתרנ הנניאש וזכ ,תיתילונומו הפ
­ אשל רשק לכ ילב — ,ןייצל שי ךא .םיעצמא
— הנממ דולסנ םא תאזכ הלשממב הצרנה הל
­ תה םידסח ץראה ןינב לש יחכונה בלשב יכ
םושמ .תאזכש הרוטטקידל םייביטקיבואה םיאנ ­

׳ סנכהל תלגוסמו הנכומ ונתלשממ היהת ךכ

רחאל קרו ךא ,הקיחתה ךרדב ,הייעבה יבועל
דרדב — ידמל בחר ירוביצ עקר רצוויש

.עונכישה

אוה .שאונ רמאי אל ןיידע שאוימה לותחה
.ולש הנורחאה ״אושה תוקת״ תא גיצמ

־ודטסאטק קר״ ,לותחה רמוא ,״הפורטסאטק״
ךרעמה תא אירבהלו ונל רוזעל הלוכי הפ
,דמ ,התא עדויה ,ונלותח ;״ונלש ילכלכה
ררטסאטקב תיסנתה רבכ םאה ז ןאכ תרמאש

,ךלש ,דפורטסאטקה תא ךל תסווי ימ ז תופ
   133   134   135   136   137   138   139   140