Page 17
P. 17


- 10 -
בא החוראל החור
­ ועה תילגנא חאירקב הלבמ יבמ י ינא החורא ןיבש ןמזה ראש תא
תורפס
הסנמ
דומל םג ,"תחא הכמב םיבובז ינש" דוצל ינאס ךכ ןווי תודלותב תקס

.הירוססיה דומל םגו תילגנא
"תולועפה"
.יארחא ינא ןהילע תוצובק יתש ךירדהל אצוי ינא שמשה אובב
ךות הכרדהה תכאלמב תועש עברא קוסע ינאש אצוי .םייתעשכ תחא לכ תוכשמנ

הכרדהב קוסע ינא .ברע לכ תאז השוע ינא יכ המדמה המדי לא .דחא ברע

ןושלב ארקנש המב ליעפ קלח תחקל ילע ישיש םויבו ,עובשב םימעפ
העונתה
.תבש
תלבק הימחנ-הדס ןושל וננושלבו "ףינס ברע"
םע
תודעו תובישיב םתוא אלממ ינאו שי .העובק תינכת ןיא םיברעה ראשב
לש
"זפ ק ו ״ ינא רתוי תוקוחר םיתעל .ףינסה לש םינינעב ןויד םשל ףינסה
ףא
הביבחה הלופע לש עונלוקה יתב ינשמ דחאב סרס תוארל
.ילע

-ולח לש םלועל לחוזו יתסמ תא עיצמ ינא תויחל קיפסמ יכ יל המדנש העשב
הבוח חורש ימי 365 ךוחמ ףסונ םוי םייסמו חומ
.העונתב

לכ אל תראתמה הנומת םכינפל ללוגל יתלוכי בטימב יתיסינ ולא תורושב
רבד
,, םייח השוע" ינא יכ הנקסמ וקיסח םא ךא ,תונקסמ וקיסה .יתרגשו ליגר ךכ
יתלשכנש
ךפהה תא תוארהל יתנווכ התיה אלש יפ לע ףא ,הנומתה רויצב ירה
.תאזמ
ח ל 1 ע ןועדג
טרופסב שחרתמהמ

תוגילה וחתפנ ףוס לכ ףוס םירידס יתלב םיקחשמ לש תכשוממ הפוקת רחאל

םינקחשמ תבכרומ רשא ונתצובק .ןוילעה לילגב ‘ ג הגיל הז ךותבו .לגרודכל

.אבצל םינקחש 5 לש חוסיגתה םע תודבכ תודיבא הלבס תוילוחו םולב-רפכ לש
תא החתפ לכה חורמל יכ ןייצל שי .הפקתהב חתפמ ינקחש 3 הז ךוחמ
הגילה
הנידמה עיבג תרגסמב היהש ןושארה קחשמה .רתויב תודדועמ הרוצב
םייקתה
הררוע
האצותה .הנעמ ילב 0-3 האצותב הירבט יבכמ לע ונרבג וב הירבטב
קחשמהש
ןייצל שי .קחשמב וזחש םיפוצה ברקב םגו הידהוא ברקב תולעפתה
יבצ ועיקבה םירעשה תא .) ‘ ג הגיל תרגסמב( ההובג המר לע דמעו ןגוה היה

ךרדש ,יכדרמ ,ןיילק יבצ ,ויז הז קחשמב ונייטצה .בקעיו םולב-רפכמ
בגא
.םייחו הלקני ,ןגמ רוחב קחיש
ףא ונליבשב אוהש ,יכדרמ-תואנ דגנ ונקחש הגילה תרגסמב ןושארה קחשמה תא

. 1-5 האצותב םתוא ונחצנ .יניצר בירי ונניא םעפ
הסנכנ הנשה קרש וז הצובק .תפצ ר "תיב דגנ תפצב םייקתה ינשה קחשמה
הגילל
בקעי ועיקבה םירעשה חא . 1-5 האצותב ונידי לע החצונו בולע קחשמ הגיצה
­ ש יפכ ,ימואלניב רעש היה בקעי עיקבהש םירעשה דחא .דחא היצמאו )!( 4
וקה
ךרואל םדקתה אוה .הידוושב ימלועה עיבגה יקחשמ לע טרסב וחוא יתיאר
.רעושה תא עינכה השק תיוזמו

קפס ןיא .הברה הכ רבוד.וילע רשא ,הנומש-חירק דגנ קחשמל עיגמ ינא ןאכד
.ונתצובק ידהוא ברקב הלודג תושגרתה ררוע הנומש-תירק דגנ קחשמהש
רבכ
רשא
,םינקחשל םיקרבמ וחלשנ .תונכה ולחה הזה בושחה קחשמה ינפל עובש
ןיב
הלודג הכ חונינעתה הנומש-חירק דגנ קחשמה ררוע עודמ .אבצב םיאצמנ

ינשב .וז הגילב תוקזחה תוצובקה תחאכ תבשחנ הנומש-חירק תצובק ?להקה
­ וקנ 4 הפסא תוילוח לעופה תצובק .תודוקנ 3 הפסא הלש םינושארה םיקחשמה
םויה העיפומ רשא ונתצובק ךיא תעדל הזב ןינע היה ונתאמ דחא לכל .תוד


.הנומש-תירקכ הקזח הצובק לומ דומעל חילצת םישדח םינקחש 5 םע
.חצנל השוחנ הטלחהב שרגמה לע התלע ונתצובק .ומצע קחשמל עיגמ ינא ןאכו


,ירמגל ידדצ-דח היהש טפושה אלולו הז קחשמב המצע לע התלעתה ונתצובק
אל
דוע ונתצובק סגש הנומש-תירקל םיארמ ונייהו םיחצנמ ונייהש ינא חוטב
.הנורחאה הלימה תא הרמא
­ רל הצובקה תלהנה הטילחה ונתבוחל 1-3 רחאל .תיטאמרד הרוצב רמגנ קחשמה
ינניא )להקה םגו( םיזגורמ ךכ לכ ויה םינקחשהש רחאל .שרגמהמ תד
עדוי
.םידרוי ונייה אלול קחשמה םייתסמ היה ךיא
.םינקחש המכ דוע םא יכ ,דחא ןקחש קר אל םידיספמ ונייה :ןפוא לכב
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22