Page 19
P. 19
si)תוילוח(
ה י מ ח נ ה ד ש
ן ו ל ע
ז מ י נ פ ס״י ש ת טבש - 1959 ר א ורכפ
_£. ש מ ב ה ש ע נ ה ן מ

וססור הטיחה תודש .ןוצר עיבשמ ונלש תודשה בצמ הרוצבה ףא לע - החלפ

ד . ft מ םיפי םיארנ תודשהו ) ר א ו י .ד ןמ ססור לודג קלח( י .ך ח י מ י? דגנ
ךרוצ היהו דיחא ןפואב סיי א י ’ םינורחאה םימשגה ינפל ערזנש ׳ןתלח
עורזל
תווקל שיו םינורחאה םימשגה ברע העצוב העירזה .שדחמ םנוד 55 לש חסש


לוביה לע עיפשי הז רבד .תרחואמ ה ת ה י העירזה יכ סא ,הפי הלעי לודגהש
.שדחמ ערזנש ח ס ש ה ל ש
.) ד ו נ ס 17 5 ( הצמוחה יחמש תא עורזל ונקפסה ןכ
ח ד מ ש ה םשל ר ט ו ב ס י ל ו ב ק ודבוע הנתוכו תוינמח תעירזל י י ם ד ו מ י ה תודשה
1 ם . מ י 17 ה ג מ י ת ס ל י ל ק ע ק ר ה ק ת ח ח י ו פ ם י בש ע ה


לדגל םיקשמה ושרדנ ה מ ו נ ש - ח ב ק ר י תואלקחה דרשמ תמזיב המייקתהש הבישיב
­ בהל ולדתשה םיקשמה .תרוצבהמ האצותכ ץראב רצונש בצמה םע בשחתהב ריצח
םירושק
רוזאב םיקשמה בורו תויה ,תספסא ר צ י 11 ל בייחתהל ילבמ ריצח חיט
לע
ללכ ב ר ד ל ל י 3 -מ< ריצח רוציל ונבייחתה ונא םג .תספסא שובייל םי ל ע פ י.נ ל

ותוא לע י j נ ס ו בשע לודג ה , ס ח י ח ס מ י םנוד 112 - מ תחש ו ח נ ם ה ר ת . ם כ ם א
?יורי
לבזל םידעוימ ויהש ה ב ל ח י י ם ד ו 2 5 0 - מ ריצחו , ס ) ד ו ג 112 ( חמשה
ל כ ר ו ח הליכאל ןתינ אל ה ח י ל ב ריצח . ל ) ז ב ו ס יד ל עקרקה ךד ל ! י םתכיפה(
,לודגלו רשבל רקב ת ל כ א ה ל קר אלא , ו מ ו מ לבקמ בלחהש םעטה ללכב תובלוח

דרשמו ח ב ן י .ריצח ןוט 500 דע לבקל םיוקמ ונא הלאה ס ל י ד ו ה ג ל כ יר
״קתה
ולש שבכמה תא ונל חלשי רשא םורדהמ ריצח ןכרצ םע ונתוא רשקי תואל
ידכ
.ריצחה תא ליזוהל ידכו ונלצא שובכה תדובע לע לקהל
. ס י מ י ח י ה םילבזה תא ןכו ז ה ק י תעירזל םיערזה חא ונמזה

ריצקה .בינו רחאה םימשגה ינפל תספסא ד ו נ מ ־ -כ רוצקל ונחלצה - חס פ ס ג
100
ךישמהל ונלוכי אלש הביסה סג תאזו םיחטשה תוביח ר ללגב השק היה
,רוצקל

םילכה לש .ברה לקשמה יכ תולגעה םעו ןייבמוקה ם ע ' ה ד ש ה לע תולעל רשפא יא
ד . ח י כ ע תודובעה לע ה ש מ ק ש רבד ,הדשה ךותב םיקומע ב ו ח ע ק א י ר ש מ ה ל ז-־ ה
דיוצמה לק רוטקרט תרזעבו םיידי תדובעב קריה חא איצוהל ךרוצ הי ׳ןכל


.קריה חא ץציקש ןייבמוקה דמע ס ש הדשה ילושל )תמרעמ( גלזמב

תרצוק ח מ י צ ד הענה תלעב וז הרצקמ .השדחה הרצקמה ףוס ףוס עיגה עובשה
פ ן ­ ה מ בוגמ תרזעב העצוב ה ז ינפלש הדובע( םילג התוא ה מ ע ר י מ ו ת ם פ ס א ה תא
?!
ןמז הבכעתה הרצקמה תקירפו ה ח י למגב םיבר ד ר י ס ם - א י ויה .)ריצקה ח ר י ??

ילכב
רבכ השעיי אבה ר י !ש תווקל שיו ק צ ר ה מ ה חא םיביכרמ םויכ ,בר
ט ו ר . מ ד ק ל שי הדובע תועשו ח א ו צ ה ו ויל ץמקיש ב ר ד ,שדחה
ןקורתה
הזבו ,תספסא חמק ןוט 125 קושל ונחלש ראוני ש ד ו !ו ךשמב - ה ״ ל ״ ע

.חמק
ןוט 744.8 םויה דע לירפאמ ונרצי לכה ךסב ,ירמגל ןוכמה ןסחמ
ן א י ש ןוט 10 - ל ח ו מ נ ה ז רבכ שיו קושה תושירד קפסל םילוכי ונניא עגרכ
.ןקפסל םויכ ונתורשפאב
גרבנטור
למשח תקפסאב תוקספה רפסמ ויה םינורחאה תועובשה ךשמב - ל מ £.ח
חא ונלבק אל דוע םויה דע .ונלש רוטרנגה תא עינהל ו צ נ ליא ו נ
ןובשחה
. ה כ ו ג . ה ה י י ןובשחהש חינהל שי לבא ,םינורחאה סיי ש ד ח ב תכורצתה רובע
רבד

סניא !רתרידב םגו םתדובע םוקמב סג ,םירבחה בורש ךכמ לכ םדוק עבונ הז
םילעפמב תוקלוד תורונמ תוארל רשפא ךכ .ןמזב םרזה תקספה לע םידיפקמ


ומכ .למשחב ךרוצ ןיא רשאב ,ברעהו םויה תועש ךשמב םידליה יתבבו םינוש
ילבמ ברעה תועשב חורש רדחב וא רודזורפב רוא םירבח הברה םיריאשמ ןכ


השירדב םירב ח ה לא בוש םי _נ _ו_ _ 2 ז H •הליע רבדהש ברה ףסכב בשחתהל
פ.__ו__נ
ךרוצ ן הי ןיאש תומוקמב ח ר ו ו מ נ ו_״_ כ לע יי פ קהל ד ח ר מ נ
.ינויח
ר ־ U2 ןכוה ;חבטמבו תשורחה תיבב למשחה ח שר ינוקת ומלשוה ןורחאה שדוחב
ןזו

עצוביש רבד ,לולב םילקלוקמ םיוק תפלחהב ךרוצ דוע שי . ה ל ר י ד ם ג ל רדוסמ
.אבה ש דוחה ש ך מב
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24