Page 24
P. 24
■׳/יי;•׳ * •.«.■ y<:;
«- 6 -
£חומלש ת ר ו י לב ( ח״ישח תנשב תועקשהה םוכיס
תינכתב אצוה

) ז״ישתב 26723 . -ל ףסונ( 14000 9120 ׳ג ןוכיש
״ 1300 .-" ״ 4434 םילוע ״
3000 1804 5 -ו 3 תיב ,וכו םיחורס
״ 5132 .-" ״ 3000 14541 תוקונית תיב
3000 5123 )םילוע ןוכש( רפס-היב
״ 7874 .-" ״ 3263 רעונ תרבח תחלקמ
7722 )תונוש( רובצו הריד יחב
3000 11621 וליס יוניש
3000 3344 ו ר י ם םקרמל הככס
470 תוריכזמל תיב יוניש
8841 ) 50$ (תספסא חמק ןסחמ
)למשחה חרבחל 53000 הזמ( 75000 64406 למשחה תשר
3817 תוכרדמ
(1 7072 עטמב ןוסב תלעת
1500 2178 . מ.פ הבאשמ
4000 3671 ׳ב חטשב האקשה ו י ק יונש
12000 (11 21336 ריעצ עטמ
1243 יונ תוניג
4196 תונוש תועקשה
178202

:יח ר מ ו נ א י נ
270 םיליחנב ךרע תילע

:םמוד מ ר ו נ א י נ
)ייל 3500 . -ב רכמנ ם ו דאה ( 4000 7638 תינוכמ
(1 16534 םיעטמ ילכ
3250 גיד ילכ
20000 22414 ) 50$ ( תספסא ןוכמ
8412 ינרצי - תונוש
15760 תוינכרצ תועקשה
5000 5000 ףתושמ רפס-תי ב
79278
*
178202
) 218000 תועקשהה תינכת ה ״ ס ( 257480 תועקשה כ"חס


תועקשהה תינכתב עיפוה אל (1
םינש רפסממ ריעצ עסמ ללוכ ( 11


, י ן נ בה לע

הנקב
הינב לש הפוקת ינפל םידמוע בוש ונחנא הנש ךרעב לש הקספה ירחא
.בחר הדימ
ונטלחה
. ‘ ג ןוכש לש תינכתה איה תינכתה .'ד ןוכש תמקהב רבכ ונלחתה

חקלה לש האצות אוה הזה יונישה .ןוטבמ קרו ךא םעפה תוריקה תא תונבל
­ וגמ ינבמ .םיקולב םייונב םינבמ וטטומתה םש .אתלוח לש הצצפההמ ודמלש
.ןוטבמ םתיצחמב םה ‘ ג ןוכש לש תוריקה םג .ונלצא ןיא הלאכ □יר
ודבע הכ דע .תונלבקב דוחאה לש הינבה לעפמל ונרסמ םינינבח תמקה חא

תואצוהה
ונבש
ןובשח חא הינבה רמגב ונל ורסמו רבדה שורפ ,י״גרב ונלצא
.שארמ עבקנש ריחמ םלשנ ‘ ד ןוכש רובע . 10$ לש תפסותב

.ןוחטבה דרשמ ןובשח לע םלקמ םג ונלצא םיקי לעפמה
../ . .בורקב ליחתנ הרפתמה תמקהב םג

לע רצונש רצחה ,תשורחה תיב תבחרה אוה קרפה לע דמועה יעיברה טקיבואה
ןוטב
גגב ותוא תוסכל םא ךשוממ ןויד היה .ןינבל ךפהיי םיפגאה ינש ידי

'*■תבוטל ףכה חא עירכה ריחמב לודגה שרפהה לודגה וננובאדל .טסבסאשי וא
לכל י״ל 15000 .- לש הרקת םוכס העבק תוריכזמה .טסבסאשי גג
.הינבה
.םינויד לש בלשב ןיידע רעונל םיפסונ םינבמו רעונל ןודעומ חמקה
ג נ■ !גיר פ ןושרג
3 . ח ע 1 _: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29