Page 26
P. 26

!''?.? jTSfrr ■ , - . י^״״ז ,,*.. .,י-.־ 8 ־
הילכלכל רני מ סה תו ב קעב


םג ןבומכו ינרדומה םדאה לש דוסיה יעדממ דחא םויה אוה הלכלכה עדמ ) 1

םיחטסב קסע רשא ידוהי לכש םימיה ורבע השעמל . י לארשי ה קשמב רתויב שורד
הלכלכש קפסב םויכ לסומ אל .שממ ןלכלככ בשחנ םג - ישעמ ןפואב הלא
איה
עיבהל םדא לכויש ידכ םינש ךשמבו ידוסי ןפואב ודמלל שיש עדמ
העיד
.הדמע עובקלו
תעדל ינודמיל קר לרב-תיבב םידומילה לספס לע תבשל יתיכזש םימיה רפסמ

תולאשב םיישממ ,םיחמומב ץעווהל בושח המכ דעו ןיבמו עדוי ינא םעמ המכ דע

.תועבוק
­ תפתהו הצובקה ךרד תא םיעבוק םיילכלכ םימרוג קר אלש ונלוכל עודי ) 2
.ךרדה תייותהב םיבושח םיפתוש סה יתרבחהו ינויערה דצה סג סא יכ ,התוח

הצובק ירבחכ ונחוא םינינעמש תודוקנ רפסמ לע קר זומרא ומצע אשונלו
.הנידמה יחרזאכ םגו
רוקחנש לככ .ונתלוכיל המאתה םושב תדמוע הניא רשא ההובגה םייחה תמר ) א


־ופת ןיבו םיייחה תמר ןיב םימייקש םוהתלו רעפל הקדצה שפחל לדתשנו רתוי
ליבשב
דיתעה תא םילכוא :המורעה תמאה יוליגמ סונמ ןיאש הארנ ,ונחק
-ל העיגמ שפנל תימואלה הכירצה םש רשא ,ודוה חא המגודכ ןייצא .הווהה
עצוממה
בשותל תוותשהל לכונ אלו הצרנ אל .הנשב ונלצא $ 600 תמועל $ 3 5
!ינשרד רמוא הזה לדבהה ןכ יפ לע ףא .ודוה לש

לעופל תוותשהל ונלוכי וליא .המצעשכל ההובג סייח-תמרב ער לכ ןיא השעמל
ונחלצה םרטש אוה רעפה ימרוגמ דחא ךא .ילגנא וא ינמרג ,יאקירמא
רצייל
איה
הדבוע ךא',וז ונחלוכי-יאל תויביטקיבוא תוביס ןבומכ ןנשי .םהומכ

.ךכל תוקדצהו תואוושה שפחנ לא .ההובג איה םייחה-תמר ונלש תרגסמב םגש
יפל
טרפל הגאדה ,ךונחה :םהלש תא םיעבות סייביטקיבוא םימרוג ונלצא סג

לכב ןייצל □יגהונ אלש םירבד הלא לכ - ץוח ידליו םירוה תקזחה ,ויכרצ
.םתונשל לקנב לכונ אלו םיעבוק םה ךא ,םוי
­ וילעב ריכהל ונילע - עירכמ ילכלכה םרוגה קר אלש ונל עודיש יפ לע ףא
יכ( ?וז םייח תמרב קיזחהל ידכ תושעל לכונ המ :הלאשה תלאשנ ןכל ,ותונ

׳.)םייתרבח םירבשמל םורגל הלולע הדרוה לכש ,ךכמ סלעתהל ןיא

.תיפותשה ונייח תרוצב אקודו ,ךלמה ךרדל תאצל ונידיב שיש .ןימאמ ינא

.יטרפ
םדאמ תוחפ ץמאמבו הברה רצייל □יחונ □ילכ הצובקב דבוע .לש ותושרב

,תיאלקח הישעתל רתויו רתוי תכפהנ םלועב תואלקחהש הדבועב בשחחנ םא
ונחנאש יל הארנ 'יזא ,)רכיאה ונלש ןבומב( ןטקה שיאה הנממ םלענו
ךרדב
"רישיה
רוצייה" םרוגל ץוחמ ךא .לוזבו הברה רצייל ונתלוכיב .הנוכנה

םיפנע םיתרשמ אלא ,קושל םיאב םניא םהירצומש רזע■ יפנע םנשי - קשמב
ועבקנ סיר ט .).וכו תודיקפ ,תואנסחמ , ל ב,ז ,תולבוה ,הכאלמ יחב( .םירחא

ןקתל
שי יתעדלו .הלא םיפנע לועיי לש תידוסי הקידב יפ לע הדימ-ינק
.,. םיריחמל ותוושהלו יפסכ ןובשח תושעל עדנ םג םא דוחיבו ,הז חטשב הברה
* ו ב נ הרדח םרט הלא םיפיעס לש הקידב .תיצובקה תרגסמל ץוחמש תונובשח וא
־־:־
יפנע הדימ ־וזיאב תוארלו־ קימעהל םיכירצ ויה רוצייה יפנע ילעב דוחיבו
קפס
ילב םישיגרמ נ ו ייי-ה זא יכ - םהלש רוצייה יריחמ חא םילעמ הלא רזע
י ״ -יי־■/־ ־.רזע יפנעב ןוכסחל סג ילואו קפסהלו לועייל ןוברד שיש
םה הנשב ןתונ רבחה רשא הרומתב הדובעה ימיש הרכהה וינב הרדח םרט
אל
בכעתנ
אל .ומצע תורשל ןתונ רבחה םימיה רתי לכ .ךרעב םוי 150 - מ רתוי
,־ייח רשא ,רבחה לש ב וי 150 םתוא יכ הדבועב ריכנ אלא ,קיודמ ןובשח לע


רתוי ההובג, תוליעי ת.גרד לע דומעל םיכירצ ,וידלי תאו ותוא סנרפל םיב
הנשב
הרומתב הדובע לש..םימי 300 -ל עיגמ רבחה □ש רשא ,בשומב לשמל רשאמ
. . .)החפשמל הרומחב הדובע ימי 600 (
,הבר ׳הבחרהב דומילו־ ןויע תשרוד םהב הקמעהה יכ ,דבלב םיזמר הלא ויה

.תרחא תונמדזהל תאז ריאשאו ינכרצה חטשב ללכ יתעגנ אל ןכו
םירבח.בלב הלא תובושח תולאשב תונינעתהו הנבה רידחהל ידיחיה יעצמאה

א.תולאשב □יקסוע רשא ,םירבח תכרדהל עובק גוח םויק יתעדל אוה םיבר
הל
. $ .ץוחבמ םינלכלכ םיצרמ תאבה ידי לע_ ןכו ןמזה ךשמב
י - י י לג ק המלש ־ י
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31