Page 27
P. 27
ן ! ׳ !׳( ! ♦ ־•*׳ r-jv- • f ׳■ ■ *׳•


־ 9 ־

חי גרדומה הרבחה לע רנימסה
.י !יעלו רומילל רתויב םימיאתמה תומוקמה דחא אוה לרב-תיב יכ ,קפס ןיא


םיחונ םירוגמה יתב ,ןיע ביהרמ ףונה ,הלודגה ריעה שערמ קחורמ דסומה
קלתסהל השקש ,איה תפסונ הלעמ .הביבסה לכב תררוש תידומיל הריואו
םשמ
הכ ןיב ךתוא ןינעת אל האבה האצ רההש ,שארמ חינמ התאשכ .סייתעש-העשל

הרירב ךל ןיא ,רחא םוקמב רדסל רתוי םיבושח סינינע ךל שיו ,הכו
אלא
לולע החא תרחא .תילמיסכמ תלעות הנממ קיפהלו האצרהבתאז לכב ףתתשהל

.הצימחהל הצור ךניאו בר י ן ע נ ךל חטבומ הב ,הירחאש האצרהה תא סג דיספהל
היה
להקה .זראה תוצק לכמ םיקשמ יי כח םיעבראכ ,ונפסאתה הלא םיאנתב
תוצרא ."תורגובמ" הברהו םינקז ,תוריעצ טעמ ,םיריעצ .רתויב ןווגמ
אצומה
וחלש אל הצובקב ינשה רודה ינב קר .םיגוסה לכמ םיקשמ ירבו! ,תונוש
ףא
.דחא גיצנ
*
יל

יתיעט אל ןכאו ד , א מ ל דע השודג היהת רנימסה ח י כ נ ח ע ר פ מ ל מ ימצעל יחראת
םימי הרשע אל יכ דע ,ףעוסמו בר הכ אוה ופיקהל היה ונילעש רמוחה .ךכב

תועש רשע ונדמל םנמא .וז המישמל םיקיפסמ ויה הזמ שולש יפ ?ז ו ל
,םויב

םידחא םיקומיצב גלזמה הצקב עוגנל אלא ונקפסה אלש יל המדנ ךכ םג סלוא
.תינרדומה■הרבחב רושקה לכמ
. ה ל ו ג י א ו ס ו צ י ב דוסי יחנומ רואבב ןי ל די ןורהא חתפ תואצרהה תרדס תא
םיניבמ ונייה סא קפסו ,וניניבל הצרמה ןיב תפתושמ הפש שוכרל היה ונילע


תנבהב לח יוניש הזיא ,ןינעמ .תאזה היגולונימרטה ילב תואצרהה לכמ הברה
­ ידיא ,עדמ ;ןוגכ תוטושפ םילמ .הכלהכ ותוא ר י מ ד י מ ג רשאכ ימוי-סוי גשומ
הנוש א ו ר ג ךינפל תולגתמ ,ןהילאמ תונבומ ךל תוארנש ,תוינידמ ,היגולוא

ןוחטב
הזיאב ,תולק וזיאב ,שממ םהדנ התא .שדח ןכות תולבקמ ןה .ןיטולחל


ררבתמ םואתפ . ו ן ע ח :נ ח ן א ו תארק ,חוכיוב ,םיער תחישב הכ דע ןהב ח ש מ ח ש ה

תפש חא ונדמל הנושארל ,ןכ םא .קיודמה ןשוריפ חא תעדי אל םלועמש ,י ’ ך
תוחפ היה הז אשונל בצקוהש ןמזה יכ ,ןבומכ הקלחב ה , ל ו ג י א ו צ י ו סה
ידמ
.הז רנימסב ונל םיצוחנ ויהש םיחנומה תרהבהל וליפא

האמב מ י ס י ל י פ ו םירטשמ לע ם ל י א כ מ י רמ יפמ ונעמש תוניגעמ תואצרה תרוש
­ ל י ט ס ו ה םירטשמה לש יתרבחה חוחינה היה הז אשונב רתויב קחרמה .םירשעה
ףתושמה ,הלא םירטשמ תווהתהל עקרה יל ררבוה הנושארה םעפב . םי י רס
,ינושהו
,רוביד
ףטשב השרפה לכ חא ונינפל ללוג ס ל י א כ מ י .םהיניבש ןילמוגה ם י י ה
­ גנאו תיתפרצ -,תינמרג ,תיקלטיאב םיטוטיצ עפשב ,תוקספהב ףא קספ אל רשא
וליאכ ,רופס ןיאל תומשו ומצע ולש תוישיא תויווהב הלבו ס ותאצרה .תיל

.ושארבש הרישעה הידפולקיצנאה ןמ ואצי התע הז

,ינרדומה םדאה רבשמ לע ו ר מ ג , י לש וז ה ח ה י יתעדל רתויב ת י נ ע נ מ ה האדוהה
תועד ןיב ןטק טועימ םנמא ה ח ו ו ־י וז ת י ־י ד .השידחה תורפסב ףקתשמש יהכ

.םויה דע הב קיזחמ יננה ןכ יפ לע ףא ,םירבחה
ם י.נ ת ו נ ונירה הפוקתה חורל ןמאנה יארה איה תורפסהש ,החנהה תא לבקנ םא
הצצפה םויא קר אל .ונממ םלעחהל □ילוכי ונא ןיאו וז הפוקתב רבשמב

- ע ח ה הכפהמה אלא ,הז רבשמל סרוגה אוה ,ונישאר לעמ ףחרמ רשא ,תימוטאה

םיתעלו הנומא לכ ןדבא .תמדוקה האמב דוע הקינכטהו עדמה תוחתפתה , ת ח י ש י
םיעדוי ונא ןיא . וז ־ רבשמ חפוקת ןייצמ םדאל רתויב םירקי היכרע ןדבא
דע
תרבוג ךא ינרדומה םדאה לש ונוחטב רסוחו הז ךי יהת ונתוא ליבוי ןכיה
לע

רונמ ריכזה אלמלא רתויב אכדמ חור ךלהב תמייתסמ החיה האצרהה ־ךכ ידי
: גייווצ ןאפ ט ם לש ותריצי ךוחמ תפקתשמה ה ק ו ת ה חא וירבד םויס תארקל
­ מה ןמ תאצל הדיחיו תחא תורשפא לע י י ג ו ו צ זמור הז רפסב , "ו י_האו _ ף ס י , ו ״

אלו תושעל ,תוסנל .ץקה אובל תוכחלו םיידי קוביחב תבשל א ל~" א 2 י rn ךוב
ףא ח ז א ה ל ,הוקתה חא דבאל אל .הארי ח רשאכ השק הכאלמה הארית ,שאיתהל

.עבוטה תא ליצהל יושעה ןורחאה שקב
םיבוטה יל וארנש השולש קר יתרכזה ונעמשש םיצרמהו םיאשונה ללש ךותמ

­ תתשמל בר קופיס ןחנו התואנ המר לע דמע רנימסה לכ יתעדל םלוא .רתויב
.וב םיפ
ג תוישממ תועידי .ימצעל וליפא ריבסהל השק ,הז רנימסב יתגשה ,קוידב המ

קר הז היה זא םג ,טש רמאנש המ לכ םויה יחרכז וליאו .טעמ ךא יל ו פס
קלח
ךרד
ינפל תנמתסמש ,ךכ ךוחמ תעבונ ילוא קופיס תשגרה .ברה רמוחה ןמ ריעז

תוירואית יכגל יתרוקיב שוח לש תמיוסמ הדימו תויעבה תנבהל השיג ,הבשחמ
­ סה לש רחויב הבושחה ותמורח ךא .תישונאה הרבחה ןוקיתל תועצומה תונוש

,הלא תויעבל הקימעמו תיניצר הבשחמ שידקהל יאדכ םנמא יכ ,יתענכושש רנימ
ןהילע יח ע ד תא תווחל ילע םינפ לכ לע ,תונורתפל רותחל רמיח א אל םג םאו

. .הרורב םלוע תפקשה ימצעל בצעלו
li.S.'K ינא ינג
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32