Page 28
P. 28
WJ ‘י• ■■'-r ■•-••• י י « ■ י ■ ■ י • - ׳. /׳ ׳ - .......... י -


10
- -
• י י • N
העונתב הדובעה לע
הי
■קי ד לס םייחה לעו הבש םויה רדס לע הנומוקה תא ןאכ.ראתל יתאב אל
היתב
ם ל י י םמש ם י ללצ ה לכ תאו ,)ומצעל םעבקל לוכי דחא לכ - בגאש(
) ntis םיהכו רתוי םיהכ ,םיבר םיללצ םנשי( .ילע ריעה לש םירופאה
.ללכב העונתה לע םילמ המכ
.ץראב
ןגרואמה רעונה בור תא הכותב תדגאמ דמולהו דבועה רעונה תורדתסה

הדובע תרוצו ,הנוש יפוא תחא לכבש ,תוירקיע חוביסח שלשל תקלחתמ איה
דבועה רעונל גג תשמשמש - תיעוצקמה הביטחה איה הנושארה .תרחא
וסושפ(
תישילשה .בסיה ונל חרכומה ,דוחאה לש רעונה תביטח הירחא .)ועמשמכ
הנה
­ ונתו ,שדחה בושיב תינודעומ תרגסמ - םינשל תקלחתמש ,תיכוניחה הביטחה
קלחה םע קר השעמל אוה ילש רשקה .תובשומבו םירעב רעונ תע
,ןורחאה
י . .תיצולח רעונ תעונת לש יפוא■ אשונה
הכילה
- איה הזה הרקמב המשגהה :המשגהל תכנחמ איה תאזכש העונת רותב
.ןאכ תושעל הכירצ ינאש הדובעה תחא הלימב אוה הזה ךוניחהו .תובשיתהל
­ תמ העונתב ךונחה .ירמגל תרחא הרוצב אטבתמ הז םוי םויה ייחבש רורב
ךונחו יפוצ ךונח לע שגדה םשומ הריעצה הבכשב :םיבלש ינשל קלח
תוחרזאל
­ הל םיליחתמ תרגובה הבכשב .)העונתל ריעצה דליה םג אב ךכ םשלו( .הבוס
­ יה חא רענל תתלו קפואה תא ביחרהל םיסנמ הלחתהב .םייתילכת רתוי תוי
תודלותב
םיקרפ םינקמ רחואמ רתוי .התואנ םלוע תפקשה תאיצמל בוטה דוס
.הצובקה תודלותו םזילאיצוס ,םילעופה תעונת
תולודג ןהו הדמב תוצובקל תוקלחתמה( "תודע" תוארקנ תויליגה תורגסמה

.)ףינס( ןק תארקנ רתוי הלודגה תרגסמהו ,)דאמ

ךרוצל .ב "י דעו 'ה התכמ ונייה ,תודעה לכ תא ליכמ תדבוע ינא וב ןקה
תומייק ,דחי ןלכ לש םגו דוחל תודעה לש םג ,ביניקח הרבח ייח םויק

תישענ
תוריעצה תודעב הכרדהה .ליעפהלו לועפל ןדיקפתמש תונוש תודעו
­ ומב םתלועפב תוחנהל שי ןתואו ,תורגובה תודעב םירבח ידי לע בר יפ לע

הרישי הכרדהב קר אל תזכרתמ חילשה ךירדמה לש ותדובעש ךכ .םיכירדמ תוצע
תוברתו
טושיקמ לחה .תונושה תודעוה םע הדובעב םג אלא ,םיחש וא הדע לש
.םיכירדמה תוצעומב הלכו

לוכי לכה היה ,תוריסמו תוליעפ םילגמ ,לכל םינענ ויה םיכינזוהו הדמנ
םלוא
.המצעל הביצהש תורטמה תא אלמל הלוכי התיה העונתהו ,קלח תכלל

תויושגנתהל םיאיבמה םיעירפמ םימרוג הברה םימייק ונימי לש תואיצמב
.הניקתה תיתעונתה הדובעה ךלהמ תא םיבכעמהו ,תופוכת


.םירוהה ךכ רחאו .רפסה תיב הנושארו שארב דמוע הלאה םימרוגה ןיב
יתבב םרקבל ,"בנזב" ןמזה לכ םיכינחה חא שופתל םיכירצ ךכ סושמ
,רפסה
.םתוא ליעפהלו ןברדלמ לודחל אלו

הלאכו רתוי םינייעמ םירבד םנשי ,תינווג-בר הנה הדובעהש רמול השק
­ מב רעונה םע הזמ הברהב הנוש ינוריעה רעונה םע עגמה .תוחפ סינינעמש
.הזל םג םילגרתמ ןמזה ךשמב םלוא .תונוש ןנה תובוגתה םגו ,םיקש
לעו
ללכב העונתה לע הטולה לפרעה תא תצקמב ריסהל הלא תורושב יתיסינ

םיוקב קר םג ולו׳,תאז תושעל יתחלצהש הוקמ ינאו .טרפב הב הדובעה
.ץרמנ רוציקבו ,םייללכ
1.2.59 ,הפיח

'ל 5 ־־ ם ה וש רמח

| 1 , ם י ר ב ח
\

- ':׳*למשחה תרבח לש ןושארה ןובשחה חא ןיידע ונלבק אל
םיקשמ ליהבה אוהש יפכ ונלוכ תא ליהבי יאדוב אוה
ידי לע תאז וענמ .הביבסב םירחא

! ! ל מ ש ח ב ן ו כ ס ח
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33