Page 34
P. 34
-4-
ת ופיסאה ינויד מ
.הרבחכ ילס הלבקתנ 14/2 םויב המייקתה רשא םירבח תפיסאב

.רטפתה
רשא .ש קחצי םוקמב תו ריכזמ ל רבח כ .ל יכדרמ רחבנ תיללכ הפיסאב
)ןמז רסוח תאפמ תוריכזמל תודמעומה חא לבק אל .א יבא(
שפונה חא רדסל ושקב רשא םירבח לש תוינפ המכ ויהו רחאמ - שפו נ
,םמצעב
הצובקה
ידי לע ,רבעב ומכ ,ןגרואי שפונהס טלחוה .הפיסאל רבדה אבוה
.זכורמב
ךשמב
ץראל-זיחל עוסנל תונווכ לעש הפיסאב שגדוה - ץראל -ץוח ל תועיסנ

ךרטצת יאדוב רשא( הדובעה תדעולו הרבחה תדעול עידוהל ךירצ תפטושה הנשה
­ עכ קרש תשרופמ הטלחה תמייקש רכזוה ןכ ומכ .)םיעסונה רפסמ חא ליבגהל
.תפסונ העיסנ ןובשחב אובל הלוכי ץראל-ץוחל העיסנ ירחא םינש ’ 5 רוב

ף ם ר צ טוריפ .וז הלאש לע חופיסא שולשב םינויד ומייקתה - תורגב תוניחב
.הז ןוילגב רחא םוקמב עיפומתוריכזמה ינוידמ
החמומ לא תונפל תינורקע טלחוה תוריכזמב - ה לכלכ י נינ ע ב ץועיי
ץוחבמ
תונפתהל
ולכוי תונובשחה ילהנמש ידכב .ילכלכהו יקשמה חטשב ץועיי םשל

רפסמל תונ ו בשחה תלהנהב הדובעל סנכית ילסש טלחוה תאזב הכורכה הדובעל
.חשורחה-חיב םע תוצעיחהב הזו ,עובשב םימי
.ץע-יחופתל תומד קמ.ןחמ לע הבונתב ןויד ןיידע להנתמ - ץע -יחופחל המדקמ
­ מצ לש תורשפאה חא ררבל הדובעה תדעו לע ליטהל טלחוה - םירי בש םילעו פ
.הנורחאה הפיסאב םג הזה רבדב ועגנ םירבח .םיריכשה םילעופה רפסמ םוצ
ןוכשב רדח שדחה םיינישה אפור תושרל דימעהל טלחוה - ם י י נ יש-אפו ר רדח

.עובשב םיימוי ךשמב םילועה
. י״ל 7000 .- לש ריחמב ןורשה רמשמל רכמנ .מ. *ג טאגרגאה


לכ חופתחשהב הבישי המייקתה תוריכזמב םינוידה ירחא - הלכלכ ביצקת

ףיעסב ןוכסחה לע ,םיביצקתה תדעוו תמצמוצמה תוריכזמה ,חבטמה תודבוע
לע טלחוהו ןוכסחב ךרוצה לע האלמ תועיד תודחא התיה .הלכלכה
ךשמה
."הלומעתה עסמ"
.ףתושמה רפסה תיב לש סובוטואה גהנכ הדובעל םנכנ 0 רמע _ הדוה י
ךסב האולה. יתלבקל דוחאה ןרק תעצה חא ונמזב ונלבק אלו רחאמ - הרפתמ

­ שהה תינכת יפל ונטלחהו תויהו ,הרפתמה תינב ןומימל םינש 3 -ל ייל 5000 .-
.תאזה האולחה ת* שממל השקבב התע םחנמ הנפ ,התינבב ליחתהל הנשה לש תועקדנקש מב ןומ מ תורוקמו תועקשה _ ןיב רעפה

; ־ • . ־ . י ׳ג י ־ י י • ׳ . , 0 י . ו ה ־•--.■ רעפה ןזאמה תנ ש

ייל 423 . 000 - . . ו "סשת
" 537.000 .- ז״ססת
״ 389.000 .- ז״ישת
" 261.000 .- ח"י שת
הנממ ונלבק .היסרבנוקה תדעו תטיס יפל ל״נה םירפסמה תא ונבשיח
תנטקהל
י ■ י ׳י - .ייל 318.000 .- = ו "םשת תנש ןזאמב רעפהמ 75$ רעפה
76.00
םוכס ונלבקו תויה .ייל 2 0 . -ב ח״ישת ףוס דע ז״סשת תנשמ דרי רעפה
לש
םיאתמ ןוממ ילב תועקשה וניסע יכ ררבתמ ,תאזה הרסמל י״ל 318.000 .-
ךסב


ללכ ךר^זבש( תונוש תויופתתשהו ךרע תוריינב תועקשהה םוכס .י״ל 42.000 .-
* -תב ונעקשה ןכל .יי 27.000 . -ב ל״נה הפוקתב התלע )םיאתמ ןוממ ןהל ןיא
׳ .םיאתמ ןוממ ילב י״ל 15.000 .- קשמב תורחא תועקשהב ל״נה הפוק
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39