Page 35
P. 35

-5 -
ל מ ש ח ה __ ל y

ב ש ומש ב קשמב השענה חא םייחימא םירפסמב םגרתל יתורשפאב ס.דפה
.למסה
18.1.09-1.12.58
ןיבש הפוקתל למשחה תרבח לש ןושארה ןובשחה חא ונלבק
.) 18,1.5 9 דע טסוגוא תלחחהמ ש ורי ה ןוכמל(
” ( טוו-וליק 8059 יצחו שדוח לש הפוקחב שמתשה קיטסלפל תש ורח ה ח ב י
"חוכ
)דחיב
הטור פ 49 הלע .ו.ק למש חרמו ר תאז ,ייל 4 0 0 .- היה םולשתה . - "ר?א "ו

.תועובש השולשמ רתוי ךשמב הקרזהה ףגא דבע אל הפוקתה התואב. : ‘ א הרעה
תרבגה
םע לוז רתוי השענ )יתשורח וא יקשמ( "חוכייל ףירעתה : ‘ ב ״
ומשה
. ו ב ק . ש
.ו.קל.הטורפ 75 - עובק אוה ה ש י ע ת ל "רוא "ל ףירעתה : ‘ ג ״

חוכו רוא(.ו.ק 40337 -ב שדוח 572 לש הפוקתב שמתשה ת פ ס ס » ;יוב י ל ןוכמה
. ו . ק לכ 3J3 תרמוא תאז ,ייל 1435 .- םולשתה .)דחיב

תרמוא תאז ,ייל 420 .- םולשתה .ו.ק 10387 שדוח 1 -/ 2 לש הפוקתב - ה יה ש ימ

ןוקית ידי לע 50# מ רתויב תיחפהל רשפא הזה םוכסה( .ו.קל המו רב 40
.הנטקה הבאשמה
- הירגנ ~ ר - ק ר ו ת ב י - לול ללוכ ,שדוח 11/2 לש ה ה ו ק.ח ל - קשמ " חוכ' 1

•י *ק* 7 הטו רפ 36 = י״ל 594 .- םולשתה .ו.ק 16684 ש וסש ה .הסבכמ - הידגסמ

םידליה יתב לכ - 4 יטרפה שומשה לכ ללוכ ,- שדוח 1V2 לש הפוקתב א ו ר ' י "
סתוא טרפא רשא ,ןובשחל ינמז ןפואב וסנכנש םיפיעס המכ + רפסה-יחנ +
ייל 2087 - , ־= ה p ר ד 9 72 יפל םולשתה .ו. ק 2 89 89 ש ו ישה .הטמ
רפסמ ’ יפל "ןגמ-כהי" דדוימ םמ לח הזה ףירעתה לע
41
__ _ 7 ^ - . 6 ) 5 ( ש ק מ ב ח ח י ד ו ה י
יי 2 5 0 4 - כ ה ' י ס
.יוא _^ו .קל המורפ 86 תר מוא ת אז
יי־־א־ו־־־־ל־א"
~~
ש ! ו מ ש ה תרבגה ע ם ד ר ־ו־־י ו ־נ ה עובק הזה ריחמה
.ו.ק
89
אופיאא י פ ו

יללכה
300
19 שדוחב - שדוח 1 ~כב ~ . ו ק . 289 89 א היההיה יללכה ש ש מש ו ומש ה ה
.ו.ק 2 89
11/2 2 /1
ם
םידר
הזה זה
־נ
רפסמהמ
םניא א רשא רשא , ם ,ם א י א י ־ג ה ה מ פ י י ם ע י פ ע י ם ה ה םידרויוי ה רפסמהמ
םיכייש
:
:ינמזינמז ןפואב ו קרו י ש מ משל
ל
ש
שו ו
ןפואב
קרו
וסנכנ סנכנ
יטרפה טרפה
. ו ק . 1920 ל ושיב חבטמ
זז 2 40 רוא ״
זז
1890 חוכ הסבכמ
זז 60 רוא ״
יז
240 ל כ א ו רדח
רוטיק ו ט י ק
^ו_._ק ____ _ 4 470 ___ זז ״ ____ __ 1 ר ח ב י ב י ח
120 0 2
, ו . ק 14 83 0 ש ד ו ח ל ם י ד יל י + י ט ר פ ה ש ומ ש ל ר א ש נ
ל ב יכ רבתסמ ,תודיחי 65 - תוילוח קשמו שדוחל ם ו י ' 3 0 ןובשחב הקנ סא
! ל י י -. 650 = . ו ק . 7 6 . = 6 5 3 : 0 : 14 8 3 0 - ב םויב תשמתשמ )החפשמ( הדיחי
םיקשמ המכב רואכ שימשה לש תירפסמה תא םיאיבמ וננה האוושה סשל
שדוחב
: 19 5 7 ב ר מ ד ג
. ו . ק 14 . 830 ש ג פ 3 0 5 - תוילוח
50
״ 20 . 000 ״ 5 - יבצ-ןיעמ
צ ׳ י י
_ ^ ___ 12 . 700 ___________ י_ב םע הא ו ו שה_ב_ת_ו__י_לו_ח
.י.ק 12,600 תושפנ ירתו י - עבג
״ 17.00 0 תושפנ רתוי הברה - ןנחוי-תמר
״ 15.000 ת ש ו פ נ ת ר ו י - י ג ר ג נ
״ 4 תושפנ רתוי הברה - םיקיפא
3.000
...תרחא
םעפב "לכשה-רסומ" לע !הז חטשב איש ונגשהש רמול רשפא התע תעל
םיקשמ
לש ה ס י ל ו א ו כ לע םיקיודמ םירפסמ יתושרב ויהיש הוקמ ינא זא דע
.םירחא
עלס ס י ה י
ל מ ש ח ב ן ו כ ס ח ה ח א ו ר י ב ג ה ? ? ה נ ק ס מ ה ו . . .
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40