Page 42
P. 42

-2-

n nw ח n
.תוילוחו רימש יחמשמ תספסא חמק ןוט 67 םרמ שדוחב ונשבי : ״הלע ״
שוקבה
תא קפסל םילוכי םניא ונתאמ םילודגה םינוכמה םגו דאמ לודג תספסא חמקיק

.קריה תקפסאב םיבר םיבוכעל םרג ביצי-יתלבה ריואה גזמ .קושה תושירד

שי..ג.ק 330 -ל העיגמ העשל תעצוממה הקופתה .בוט בצמב חעכ ןוכמה
םיעיגמש

.וב ונילתש תווקתה תא קידצמו הבוטל עיפשמ דודיבה .העשל .ג.ק 400 דע
הז קלד .לוז רתוי אוה רשא לויפ קלדל רלוס קלדמ רובעל התע םיבשוח ונא

אל םא םירק םימיב חורצ םורגל לולע רלוסהמ ךימס רחוי תצק אוהש
עיקשנ

ןויסנ ירחא קר הזה םומיחה תא רידסהל םיבשוח ונא .םדוק םומיחל ףסונ ףסכ
.ץיק ישדוח רפסמ לש
התיהשו
,היבחרמ קשמב ונמזהש השדחה הסרגמהש אוה םייניצרה םיבוכעה דחא
עונמ
לש המאתה-יא ללגב ןיידע העיגה אל ,רבמצד שדוחב דוע עיגהל הכירצ

-גמהש םיוקמ ונאו ץראל ץוחמ שדח •ילמשח עונמ היבחרמ הנימזה חעכ■ .למשחה
­ ובע תקספהל ונל םורגת הסרגמה חמקה תדובע .יאמ תלחתהב עיגת השדחה הסר
500 לש הקופתל עיגהל לכונ וז הסרגמ םע .ךרעב םימי עובשל ןוכמה תד
.ג.ק
.העשל חמק
םינדו םיבשוי ונאו רבחכ ןוכמל ףרטצהל השקבב "הלע" לא הנפ רימש קשמ

-רמצה
יאנתל רשקכ 'םירשוגה םע העיד ימימת ונא ןיא .שדוחל לעמ וז השקבב
תושל
םתוא לבקל יוצרש םיבשוח ונלוכ ינויפיצנירפ ןפואב יכ םא ,רימש תופ
.םדקהב הנורתפ תא אצמת תאזה היעבהש םיוקמ ונא .תופ

רוביחל תוחולהו ם "כ 100 ילמשח עונמ ועיגה רבעש עובשב : הביא ש ה ל ומשח
­ בחמ םיאלמשחה תעכ .עונמה תא םיקהל ונל רזע ריבשמה לש יאנוכמ .למשחה
.הז ירחא דימ עצובת הינשה הבאשמל רוטומה תפלחה .עונמה תא םיר
הוקנ
.ונל חטבוהש יפכ לירפאל 10 דע רמגיח וז הלועפש
םירומומה תרבעהב םגו עונמה תמקהב םג ,הדובעה בורש ןייצל שי
םינשיה

.מ. , ג רוטומה תא וריבעה הירגסמהו ךסומה ישנא .ונלש םירבח ידי לע ועצוב
רשאמ תוליעי רתי ןחי רשא רבד ,הבאשמה תא ליעפי אוה םש , ‘ א חטשל לודגה

.תונורחאה םינשה ךשמב םש דבעש ןשיה עונמה
תא
ןיכהל ידכ םיבורקה תועובשב הדובע תואלמ ויהי םירגסמהו םיאנוכמה ידי
.הנועה תודובעל םינייבמוקהו םירוט ק רמה תאו האקשהל סימה ינוכמ
םיללוסה ייל 1750 .- לש ריחמב .יג.י א.א רוטרנגה תא ונרכמ : ר וטרנג תריכמ

תשיכרל תואלקחה דרשמל השקב ונמזב ונשגה : י ם עטמל רוטקרט תשיכר
רוטקרט
חלצומ רחוי אוהש אלא , 35 ןוסוגרפ לש לדוגב אודדש ,הטסקד ןוסדרופ
רתויו
תושקב
400 ויהו םינימה ינשמ םירומקרט 80 כ"ה 0 האיבה הלשממה .שומשב לוז
­ יאה תודחאתה לש םיגיצנ םג הללכש ,תידרשמניב הדעו !הלא םירומקרט חלבקל

הדעוה ישנא תא ענכשל ונחלצה .םירומקרמה תקולח לע הנד ,םינסדרפהו םירכ
.רושא ונלבקו הזכ רוטקרט לבקל םיאכזו םיקוקז ונאש
ינפלש םירבחל רוכז יאדוב .םיעטמל םירומקרט לש הבואכ היעב הרתפנ הזב

.ףיטקה ימיב דחוימב הדובעל רוטקרט רוכשל ונכרטצה הנש
­ סונ םילולכש ורשפאי ,ץראל ךרדב רבכ אצמנה ,שדחה ססרמהו םילכה תכרעמ
.וז הנועב עטמב הדובעה יאנתב םירופישו םיפ
\
םייוקל ולגתנ הדובעה 'רמג םע .תיזכרמה בויבה תשר תחנה תא ונרמג : בויב

-להה תא ונל רשיאש דסומה( יאלקחה זכרמה לש סדנהמ ונמזה .העוציבב׳ םילק

.הדובעה תא עציבש תורח תרבח ןיבל וניניב קוספל ידכ )בויבל האו

רובהמ )זעוב-הל-א( בויבה חביאש לש המוגע השרפ המייתסה בויבה רמג םע


םינוש םיקלחב בויב ימ תופצהל תובורק םיתעל םרגש ,חבטמה די לע יזכרמה
ןיידע הזב . f ג ןוכשו םיפירצה ןוכש תא רבחל ךרטצנ אבה בלשב .קשמה לש

. ‘ ב ןוכש ב בויבה תיעב הרתפנ אל
200 לש םסא תמקה ונל רשפאל תואלקחה קנבל השקב ונשגה ונמזב : םסא
,ןוט
.ונחשקבב ןודל ונל וחיטבה .)םדוקה ןולעה האר( ל ת י 20.000 .- לש ןומימב

ימרז לש חוכ יאב .רבד לופי ךיא תוארל ןיאו םירבדה וחתפתה םייתניב
-תהה
ךומנ
הזכ לודג עצבמל 30-60$ לש האולהש הנעטב קנבה תלהנהל ונפ תובשי
ועיצה ,םימסא חינבל חושרל דמועה םוכסה והזש איה קנבה תנעמו חויה .ידמ

הרוצבו
,םימסא תונבל םידמועה םיקשמה רפסמ חא םצמצל חובשיחהה חוכ יאב
> םיפצמ .בוס רתוי ןומימ קפסלו םיקשמ תוחפל ףסכה תא קלחל היהי רשפא וז
ןפוא
לכבש דוחיאה לש קשמה תדעומ ונשקב ונא .וז הלאשב םדקהב הבושחל
.םסא תינבל ןומימ ולבקיש םיקשמה תמישרב ללכינ
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47