Page 52
P. 52


-2-

.ףסונ ריצקב רבכ ונלחתהו חספסאה לכ חא שדוחה ונרצק - תספסא
,םיחטשה
3 השעמלש ןייצל שי .רוזאה לכב רחויב םיפיכ םיבשחנ ,םיליגר ונאש יפכ
אלא
,ונלש תודשה לכב לפטל םיקיפסמש קר אל הז ףנעב םידבועש םירבחה
."הלע"
שוביה ןוכמל קרי לש הרידס הקפסאל םיגאודו ץוח תדובעב סג םידבוע
,םירחא םיקשמ לש םיחטשב םידבוע םניא ונירבחש םירקמה לכבש ררבתמ
ןנשי
רומשלו רוצקל הקיפסמ ונלש תענוממה הרצקמה .קריה תקפסאב תובר תוערפה
לע
.ברש לש רתויב םישקה םימיב םג ,בוט בצמב קריה
­ ארה תונוטה ףלא לש רוצייה תא הלאה םימיב ונרבע ונמסרפש יפכ - ה ל ע
-שוגהמ
190 ,תוילוחמ 405 םהמ ,םנוד 1095 וישכע שביימ ונלש ןוכמה .תונוש
.הצעומה
לש חינויסנה הווחה חטשמ 200 -ו רימעמ 100 ,רימשמ 200 ,סיר
יאנתב ןוכמל ףרטצמ רימש קשמ .תפסונ הלגע ונמזהו תישימח הלגע ונשכר

. 10$ רימש , 40$ םירשוגה , 50$ ונל :תוקלוחמ הנייהת תוינמהו רבח
ונחטבה

אל ,ונלש םיחטשה לדוגל עיגיו ויחטש חא לידגי םקשמו הרקמבש םירשוגהל
.ןוכמל קריה תלבקב םתוא חפקנ אלו הלא םיזוחא לע דיפקנ

תויוכז
הנייהת ,חספסא ןומ 1300 שבייל קיפסי ןוכמהש םיבשוח ונאו תויה

.ד 130 רימשל ,.ד 585 םירשוגהל ,.ד 585 תוילוחל :שוביה
תולעבל סירשוגהלו ונל תוכייש ויה הכ דעש תולגעה לכ תא ריבעהל סלחוה

.םינוקתו תולבוה לע ליעי רתוי ןובשח רשפאל ידכ הלע
­ יק סע תולגעה ריד לש ימורדה קלחה תא ונובשח לע ןיכי הלע ןוכמש סלחוה

ררחתשתש הורואה .ימיכה לבזה ןסחמ חא םשל ריבענ ונאו ,ןומב תפצרו תור
.תספסא חמקל ףסונ ןסחמ היהת
עיגהל
הכירצש השדחה הסרגמה תא דימעהל ,.ר המלש לש ותעצה יפל ,טלחוה
ךילהתה
לכ תא ריבעהל סייוסנ ירחא קרו תמייקה הסרגמה די לע הז שדוחב
ונעגה
לבא ,ףסכ הברה הלעי הז רודיסש רורב .השדחה הסרגמל הדובעה לש
םידימעמ ונייה וליא ,ןוכמל תוסנכה דוביאמ הנטק רתוי וז האצוהש הנקסמל

ןוכמב הדובע תקספה בייחמ היהש רבד ,הנשיה םוקמב השדחה הסרגמה תא
לש
.תועובש השולש דע םייעובש
לש םרוח עיגהו םיקסרפאב ירפ ולליד .הזוירפה ףוסב םיחופתה יצע - עסמ

,םיבשע םיקנמ ,םיססרמ ,םיקשמ ,המוציעב הדובעה תנוע .םיחופתה
הדובעה
השולש עסמב ודבע הנש ינפל .קיפסמ ןיא תויעוצקמ תודבוע םידיו דאמ הבר

הדובע
תוחוכל הווש התיה םתדובעו ,הרדח ירבח השולשו םילודגה םידליהמ
םניא
לבא רוזעל םילוכי םיריכש םילעופ ;םירסח תוחוכה 6 הנשה .םילועמ
דובעל ודמלי הלאש דע בר ןמז רובעי .םייארחאה םידיקפתה םתוא תא םיאלממ

.עטמה תודובע חא ריכהלו

ינש חולשמו הפיחל חולשמ ונחלש .הליחתה הנושארה םיחולשמה תנוע - ה גד מ
רופישל םישידקמ ישפוחה ןמזה לכ .ביבא-לתל חולשמ חלשנ עובשה .ןג-זומריז

לוקלקה
ידי לע םידבועל םרגנ בר ישוק .יולמו ןבא תלבוה ידי לע םיכרדה
...דמוע - גודלובה םייתניבו םגישהל דאמ השקש םיקלח םירסח .גודלובב לחש
עצוממה
ריחמהו ןוט 4 ונחלש ,קושל רשבה חופוע ונחלש םיגחה ינפל - ל ל ו

םנמא .םויה לש םיריחמה תמרל האוושהב ער אל ריחמ ,.ג.קל ייל 1 . 600 היה

...לזמ שי םישפמל קר עודיכ לבא ,י״ל 1 . 900 דע וגישהש םיקשמ ויה
םיחורפא
תלבקל ןומיאה יתב תא םיניכמו המטפמל םיחורפאה חא וריבעה תעכ
.יאמל 6-7 -ב ועיגי םידבכ םיעזגמ ויהי םבורש םיחורפאה .םישדח
תפלחהל ח ובאשמ-רי בשמה םע הזוח לע ראורבפ עצמאב ונמתח - רוסומ-ת ב י

הדובעה לכ תא רומגל בייחתה ונמזב ריבשמה .למשחל הביאשה תרבעהלו םיעונמה

וביכרה םייעובש ינפל .לומשחה ךילהת לכ חא ונרמג אל םויה דע . 15.4 דע

.העשל םימ בוק 350 קפסל הלוכיש הבאשמל ס״כ 100 לש ילמשח עונמ ונלצא

לש
הבאשמל ס״כ 75 לש ינשה עונמה תא דימעהלו דימ זא ךישמהל םיכירצ ויה
םרז תקספה לש הרקמב התלעפהל לזיד עונמ סג עודיכ וז הבאשמל .בוק 250

תא םאתל ולכויש ידכ ביבא-לתל חוכה ריבעמ לגלגה תא םנמא ונחלש .למשחה

וחלשנ
אל 3.5.59 םויה דע תוחטבהה לכ חורמלו ,ילמשחה עונמהמ חוכה תרבעה
.ונילא תויסימסנרטהו עונמה
תילניגירואה תינכתב יונש סינכהל ונחלצהש ןייצל ילע וז תונמדזהב
לש
.בורקב , ־ ״ל 1000 .- לש ןוכסחל איביש רבד ,.ר המלש לש ותצע יפל ריבשמה

תקופת אולמ חיסבח אל ,לומשחה רמגיישכ ,תובאשמה יחש תלעפה וליפא לבא

תורונצ ינפל .סאינבב הביאשה תורונצ ישאר לש יוקנ ינפל סימה
הקיניה

הניאש םינבאו ףיזפיז .,לוח לש הלודג חומכ ,הנשה םג ןכו ,הנש לכ תרבטצמ
.ישוקב 3 מ 200 -ל 3 מ 350 לש הבאשמה העיגמ וישכעש ךכ ,הניקת הביאש תרשפאמ
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57