Page 56
P. 56-6-
ל ד ל
יחנש יצח םוכיס
עצ ו ממ

ה״ס תונוש חבטמל הבונתל שדוחה ףועל הלטה הלטה ה "ם תוליטמ שדוחה
89.802 160 22352 67.290 10 15.2 96 .241 6340 10
123.754 260 16034 107.460 11 20.1 116 . 700 5813 11
117.520 286 14144 103.090 12 21. 9 113 .077 5167 12
94.936 538 19158 75.240 1 21. 5 101 . 859 4734 1
92.934 636 15948 76.350 2 18. 2 86 .611 4752 2
106 c110 327 17433 88.350 3 17 104 .658 6144 3
625.056 2207 105069 5 17.780 ה ס ״ 113.9 619 .146 ה ם ״

82.8 % הבונתל
התיה הלטהה לכה ךסש ןייצל שי ס י ״ שת תנש לש הנושארה תיצחמה לש םוכיסב
י וו הלאה םירוטה תביתכ ןמזבו הזה ףרוחה לש השקה ר ו י אה גזמ תורמל הבוט
חלשנו , הצ יב 4500-4200 ןיבש תימוי הלטהל םו כ י ו נעגה .תרכי נ הי לע דוע
רשא ,הבו גת תש ירד יפ לע ימו ימויה חולשמה . םיזגרא 10 -כ םוי ם ו י קושל
ו
לולה ףנע לש ומויק יולת עודי כ א . צ ו יה ליבשב ח ירט םיציב לבקל החרכומ

ןה ,חימוקמה הכירצה לע הברהב הלועה רוצייל ונעגהו חויה אוציה תחלצהב

־יע ילדגמ ןוגרא ןיב שדח םכסה םתחנ ןורחאה ןמזב .ףוע רשבב ןהו םיציבב
תציב לכל ףיסוהל תבייחתמ הלשממה .לולה בוציל ןווכמ רשא ,הלשממהו ח פ ו


ימוקמה קושב .םיציב ןוילימ 250 לש תומכל דע קר לבא ,הסורפ 38 אוצי
היהי אל לבא , ‘ א גוסל הטורפ 100 לש םומיסכמ ריחמ קר היהי
.םומינימ
, ש ר כ ע דע רשאמ םיציבה יריחמב תוקזח רתוי הברה תודונת ויהיש רבדה שורפ
­ מה קושב ךדיאמו ץוח יקוש לש םיריחמה חודונחב םייולת וננה דחא דצמ *כ
תא עבקת תומכה אלא ,םומינימ ריחמ תחטבה לע רבודמ אל רבכ ימוק
.םיריחמה

השענש רבד ,ךרעב 2 0 % ב לולה לש םוצמצ העבקו קוושה תצעומ הנגראתה ןכ לע
.דקתשא תמועל 20$ ב אופסמה תבצקה לש םוצמצ ידי לע
­ יפל ועיגה אל ןיידעש תונכוס יקשמ לשמל ,ללכה ןמ םיאצוי סג ןבומכ סנשי

"י שתב םיציב ןוי לימ אוה עבקנש לובגהש יל המדנ .םילולה לש אלמה םחות
,תעמשוממ תמאב היהת ק וושהו רוצייה תונגראתהש יאנתב ףנעל דיתע שי
לבא

חילצת אל קוושה תצעומ םאב .םיבר תוקפס יל שי תאזה תעמשמה יבגל אקוד
אוהש ,רשבה לול לש ובצמל המוד הלטהה לול לש בצמה היהי היצמאמב
עודיכ
.רבשמל רבשממ לגלגתמ
­ ובג רתוי הברה ץראל ץוחב םיריחמה .שדח ןונכח םג םישרוד םישדחה םיאנתה
םג
הז רבד אטבתי קפס ילבו ,אוציה ישדוח םצע םה הלאו ףרוחה ישדוחב םיה
ןיב
םישדוחב הלטהה בור תא לבקל ןלול לכ לדתשי תאז הרוצב .ימוקמה קושב
­ ישח התיה אל םג הנשה לכ ךשמב דיחא ריחמ היהשכ םימדוקה םיאנתב .ראוניל
ללכ
ךרדב שחרתמש רבד ,הלטהה אישל העיגה תמיוסמ תופוע הקהל יתמ ךכב תוב
םה ינוי דע סרמ ירגדממ תוליטמ .וישכע הז תרחא .םישדח 7-6V2 ליגב
רשא
.הלא סירגדמב זכרתהל דיתעב לדתשנ ןכלו רתויב ההובגה הסנכהה חא ונחי

ןה
,קרפה ןמ הדרי ריטפמה לע ןרוהגלה תבלצה :עזגה תלאשל רשקב הלימ דוע
.רשבה ףנעב םיחוורה םוצמצל תודוה ,רשב תניחבמ ןהו הלטה תניחבמ
'־םוטפל
­ נועמ םויכ וננה הלטהלו ץראב םיליעי רתויו םידבכ רתוי םיעזג רבכ םנשי
לככ הלטהב דימתתו רשפאה לככ ןטק היהי הלקשמ רשא תלוגנרתב םיני
,רתויה
ךורכ ךכ רחא רשבל התריכמו הלטהל דע תיגרפה לודיגש םושמ הזו
,דספהב
ךרע תתחפה בישחתב הז ףיעסל םיארוק ונא .םיציבה ידי לע תוסכתהל ךירצש

.ןרוהגלה עזגל ללכב ץראבו ונקשמב בוש ונרזח ןכל .הקהלה
­ וט תואצות םע ןרוהגל לע דר-דנליא-דור לש הבלצה סינכהל ונלחתה סג ונא
.הפי
דמעמ תוקיזחמ םג ןהו 832 -ל עיגה הלא תופועב הלטהה איש .דאמ תוב
.הלודג רתוי תולחמ יפלכ םיבלצומה תופועה לש סחוניסח חאז דבלמ
ד ר א השמ


! ! ת ו ר י ה ז

.םינושארה םיעפצה וארנ ונקשמב םג
ןויקנל וגאד !םישחנמ ורהזה
םיבשעמ
!!תוכרדמה ךרואלו םירוגמה ינינבל ביבסמ
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61