Page 60
P. 60X


- 1 0 -
לבא ,טלחהב אוה ץוחנ רבד ,העונתה ינפל ןינעה תא איבהל - ןכא

סא ,הז היהי לודג לדבה הזיא ,רקיה ונלותח ,החא האורה .רחויב השק רבד

תא םייקמה ,םלש קשמ וא ,ונלוק תא םש םירנ ונינש ונחנא קר
?הוצמה
­ ומה ףקוחה ול היהי לכ תישאר - :הז קשמל ול ויהי תונורתי השולש ירה
חורמל ;ןויסנה-לעב לש יתדבועה ףקותה ול היהי - תינש .םייקמש ימ לש ירס

- ףוסבלו .אוה ירשפא רבדהש ,ןמיס ,חמשו -,םלשו אירב ונדוע זעונה והשעמ
,השעמ והז :רמוא הווה ,תילכלכ הניחבמ ונקשמ תא לשחי השעמה םצע
וחוורש
.ודצב
וקה
לא גוסנ ,"יוצמה לכשה" םשב עודיה ,יוצמה שואייב ,ונלותח

ןכומ ילוא יתייה ,תינורקע ,ינא .ךירבדב והשמ שיש ןכתי" .ולש ןורחאה
ויהי ונלש םירבחהש ,עגרל ףא התא בשוח םאה לבא .תאזה ךרדב חכלל
םינכומ
"?ילש הכירצה-חמר תא דירוא ידבל ינא סא ,רוזעי הז המו ?ךכל

שיא ןיאו התא קר הווצמה תא םייקת םימי ךרואל םא - לותחה ,ןוכנ
רבדל קיספהל ךל בטומ לבא .הבר הישוח ךכב היהת אל ,ךתלוז
.גולויצוסכ
םויק םצעמ תמלעתה הכ דע .אל הלמ ףאב ?ךירבח חא ענכשל רבכ תיסנ םאה

יאדוב ,המה םישולק ונירבח תא ענכשל ךייוכיסש ,דיגת םא .היעבה
היהח

,עבוק הז המ - ,ונתרטמ תגשהל רחא םנטאפ םוש ךל ןיא דוע לכ לבא .קדוצ
!ללכב םייוכיס ךל ןיא ירה ,רבד הטעח אל סא ?םישולק םייוכיסהש
זחוא ןיידע .םינש וליפאו ,רחא םנטאפ ול שי .לותחה ענכנ םרט ךא

. אוש-חווקת י חשב אוה
. אושה-תו וק ח

.חילצהל יוכיס ןיא ללכב עונכישה ךרדב" .לותחה רמוא - "!הלשממה״
."הקיחתה ךרדב אלא ,הלאכ סינינע לא תשגל ןיא, תינרדומ הנידמב
­ דוי תורדתסהה ישיאו הלשממה ירש ,וניגיהנמ ירה ?לותחה ,םנמאה

ךרעב ?ושע המ לבא .ונינפלו ךינפל הוליג .תובר םינש הז היעבה חא םיע
;"ןגוה רכש" לע רבדמש ימ שי .הפ יצחב ?םיריבסמ ךיאו .םולכ אל
חנומה
לשכנ רבכ זאש ,םייניבה-ימימ רוכזה ,"ןגוה ריחמ" לש אוה וגוז-ןב ,הזה

­ מתשמ המ םושמ ,ןכ םאו .תילכלכה תואיצמב הזיחא-רסוח ינפמ ץורח ןולשכ
­ מיס לילצ ול שי .תיטילופ הניחבמ אוה ליעומש םושמ ?סויכ חאה-גשומב םיש
- היעבה םצע תא אוה שטשטמ תועמשמ-ספאב טא .ןזואה תא רבסמ שממ ,יתפ
היעבה לא ברוקמש ימ !ריכזהלמ םה ?הכירצה-חמר חדרוה ?ער הז םאה
רתוי
. 'יהכ י רצה-תמר בוציי" :תונידעב רמוא ,ובל-ץמוא לכ תא זכירש רחאל ,ונלוכמ
.אלו אל ?ונלש הלשממל ,ןינעה-תנבה הל הרסחה ?תאזה תונססהה ןיאמ
תולוקב איה היולת .ונתלשממ איה תיטרקומיד הלשממ לבא .םיעדוי עודי

םאה
-,תורורב השעת םא ,המכו המכ תחא לע סאו ,תורורב דיגח םא .הירחוב
תולוק
לעו ,םיקשמה רחיבו ,ריעב הלא לש םהיתולוק לע ךומסל איה לכוח
?לוחחה ,התא ךלוק לעו -,ונירבח

תמייק .דיגהל ןווכתהש הממ רתוי רמוא ,"!הלשממה קר" רמואש ימ
אלו .תירוטטקיד הלשממ יהוז .הכירצה-תמר תא דירוהל החוכב שיש ,הלשממ

.םיעצמא
םושמ תעתרנ הנניאש וזכ ,תיתילונומו הפיקת םא יכ ,םתס הרוטטקיד
- הנממ דולסנ םא ,תאזכ הלשממב הצרנה ,הלאשל רשק לכ ילב - ןייצל שי ךא

הרוטטקידל םייביטקיבואה םיאנתה םירסח ץראה-ןינב לש יחכונה בלשב יכ
.תאזכש
ךרדב -,היעבה יבועל סנכהל תלגוסמו הנכומ ונתלשממ היהת ךכ םושמ

.עונכישה ךרדב - ידמל בחר ירוביצ עקר רצונש רחאל קרו ךא -,הקיחתה
"אושה-חוקח" תא גיצמ אוה .שאונ רמאי אל ןיידע שאוימה לותחה

רוזעל הלוכי הפורטסאטק קר" ,לותחה רמוא ,"הפורטסאטק" .ולש הנורחאה

,התא עדויה ,ונלוחלחח ,ונלותח ."ונלש ילכלכה ךרעמה חא אירבהלו ונל

הפורטסאטקה חא ךל תסו ו י ימ ?תופורטסאטקב תיסנתה רבכ סאה ?ןאכ תרמאש המ
­ נמב לבחת אל ךא ונישארל הנובת םינכתש - ,ךנוצר יפל קוידב השעחש ,ךלש
ןכרד
וז ןיא ?ןוילכ אלו הכרב איבתש ,רוציקב ?ונרוציי לש שיגרה ןונג

.הפורטסאטק לע ובהי חא ךילשהל ,יארחא לותח םלוה הז ןיאו ,חופורטסאטק לש
ונל האנ אלש ,תבשח יכ ,תשייבתהו ,"חישמה" דיגהל ילוא חיצר
ךילשהל
-אטק וזיא ומוקמב ךל חראת לבא .ץראה ןינב לש תוישעמה תויעבה תא וילע

ונמצ-ימי
ירבדל םנכת ףוסבל לבא ,דחפו המיא הליסמה ,הדמחנ תאזכ הפורסס

רחאל - ,וב גגומתהל ונלש םינוירוטסיהה ליבשב ,ףסונ "ינויצ סנ" דועכ
אל םג ,סנה לע םיכמוס ןיאש ,לותחה ,ונתא םיכסתה .םולשב רבעש
הרוצב
?הפ ורטסאטק לש
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65