Page 62
P. 62
- 1 2 -

יחסש
לכב ףסכבו ןמזב תורקי תויומלתשהל םיקחרמל םידלי חולסל םוקמב
רוזאב םירומה תא סייגנ ןבומכו סיבוזכ םירומ רוזאל איבהל הסננ תויונמאה

ימוימוי
עגמ ךות םיקסמה יסנאס ונל הארנ .המיאתמ הלכשה ילעב סהו הדימב
.ןפלואב םירחבומה חא ןינעל ועדי םידימלתה םע
תרומזת ,רעונ תלהקמ ,רעונ תמב םיקהל םינס רפסמ ךות ךירצ רוזאה


םידימלת לס תוכורעת ןגראלו )!ןבומכ םע ידוקר קר אל( םינדקר תקהל ,רעונ

םג ,"ידומיל" ספונל ןפלואב שמתסנ ץיקב .די תכאלמו לוסיפה ,רויצה חמשב
.רעונל םגו םיקשמה ירבחל
דליה ונחגאד שארב .הבורק הלחתהה יתחמשל ךא ,הכורא ךרדה
ןנוחמה
והשלכ קסמ אלו יח-לת םוקמהס בוט !םיבר לע רבודמ אל ןאכו .ןורסכב
וא
.קמוע ,רוא ,בחרמ ,ריוא ,ףונ ךירצ תונמאל .הנומס-חירק
תעדל ,ותוא ןיבהל ךירצ .רעוכמה תא תוחדלו הפיה תא בוהאל יד• אל

.ותוא סופסל ןכ ירחאו וחוא
. רפכב ם בורו ,הפוריא תוצרא הברהב וסענ םימוד תונויסנ
חיב_ 0 ירי
"רוג" תרבח לע והסמ
׳ד
.הוב ג רוקיב
.לירפאב 13 ‘ ב םוי לש רקוב ותואב תלמשוחמ החיה הריוואה
העשב
תותיכה ,תבש ידגב סובלל וכלה םירומה ,םידומילה וקספוה 10.00
ורדוס

תארקל תוגועהו הפקה ונכוה חבטמב ,אסדה לע וכיח םידליה .יעסמל וחצחוצו
.דליה
ןעמל ימואל-ןיבה ןוגריאה םעסמ תחלסמ :םיבושחה םיחרואה אוב
-ןיב■ ןוגריא וחואב הרבח איה ףא - רעונ תילע י "ע ונמזוה תחלשמה ירבח

.הלבוי תיצחמ דובכל ץראב רוקיבל - ימואל
,)ןמש-ןב ומכ( רעונ ירפכ :ץראב ךוניח תודסומ 200 -כ רעונ חילעל
תיצוביקה העונתב הלוע רעונ תורבח בורל ךא ,םילועה יבושייב רעונ יזכרמ

תורבח 150 -כ ךוחמ יכ ,רבדה ונל בשחיי לודג דובכלו .הימרז לכ לע
רעונ
תלבקל היוארכ ".הירא-ר וג" תרבח אקווד הרחבנ ,םיצוביקב תוכנחתמה
רוקיב
תווצה בור חא הז רוקיבל הנה הנמיז רעונה חילע ,ןכא .הז בושח ימואל-ןיב

ירבח ,יכוניחה להנמה ,דלוהנייר ךונחמ לחה ,הלש יתכרדההו יתלהנמה
הנחתה
.הפ םיימוקמה םיכירדמב הלכו םיחקפמה ,יגולוכיספ ץועייל
ךא
,"רעונה תילע" לש תרמצה ישנא תיברמ ועיגה רקובה תועש ךשמב
רסא
דע ,רופס ןיאל הפק ילפס ונמגל .ףוס ןיאל הכשמנ םיחרואה אובל היפצה

תופתתשה ילב ,הז רוקיבל שארמ םינכומה ,אמגודל םירועישב ליחתהל טלחוה
תחלשמה
םלוא ,םמורמ חור בצמו תוכירד ךות ורבע חמצע םירועישה .םיחרואה
.הפוצמה סובוטואה עיפוה םירהצה תחורא םות םע.קרו .האב םרמ
­ אש ,תומלצמ ,ירבע ףאו ינמרג ,יתפרצ ,ילגנא רוביד ,םיידי תוציחל
ץפק
, ימואל-ן יבה ןו־גריאה לס יללכה וריכזמ ,זילעו חרק ידנלוה ...תול
תלעב הנקז השיא .ומיא תפשב רישב הצפו ידנלוהה ונרוביד חא ועמושב םיימשל

לאש
קרמנד גיצנ ,תולאשב דימ החתפ ,תיברעמה הינמרג תגיצנ ,הנידע תשרא

תרוחרחש הריעצ השיא דחוימב המלב ,תילגנא וא תינמרג רבדל וננוצר םאה
,ןריא תגיצנ .,)!טחמ יבקע םע( הנורחאה הנפואה יפל השובל ,תינניח
הילע
תרשא הל קינעהל תישיא הרוה רשא ,חאשה לש ורשב ראש איה יכ כ"חא ונעמש

­ יסל וששח רשא ,הנידמה תונוטלש לש תילילשה הטלחהל דוגינב לארשיל האיצי
....םיינידמ םיכוב
­ ירדמה ,ונחנא .םירהצה תחורא תליכאל לכואה רדחל הסנכנ הרובחה לכ

ידכ רחא ןחלוש דיל דחא לכ ונבשיתה ,םידחא תוריכזמ ירבחו תולפטמה ,םיכ
.הנושאר תורכה תחיש םיחרואה םע חחושל

הנושארה הלאשה :דוסי יגשומ םמצעל ונק □רס יכ הרהמ דע ונל ררבתה

תואמ □יכנחתמ ירה" , 40-3 0 כקר האר אוה "?םידליה לכ ןכיה":"ינד"ה לש
רעונ רפכב ךוניח ןיב לדבהה ול ררבתנ ונתרבסה ךוחמ ןכא "!םכלצא םידלי

לא החישה הלגלגתה ךכ .ץוביקב רעונ תרבחב ךוניח ןיבל )"דסומ"(
ייח
ונילע
המוש ךא ,תולאש תורשע - הזכ הרקמ לכב ומכ - ןאכו ומצע ץוביקה
.תמכסמה החישה דע ןתוא "ןימטהל"
."םירוגה רוזא "ל לכ םדוק ןבומכו .רויסה ליחתה החוראה םוח םע
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67