Page 65
P. 65

55
י מ י נ פ זג ״ יז;;ת ר י יז: - 1959 י נ ו יv • ק ש מ ב __ ה ש ע נ ה מ
.הטיחח
ריצק עצמאב ונא .תרעובה הדובעה תנוע הליחתה :הסיח - החלפ

230 -כ( בוט לוביהש הארנ .סנוד 309 ונערז ונממש .ם.ס.ם ןזה תא ונרצק

ריבסמה לש תונובשחה ולבקתישכ קר לבקנ םייפוס םירפסמ לבא ,)םנודל .ג.ק
עבקו ערזה תרבח לז 7 החוכ-אב ונלצא רקיב .םיניערגה חא םיחלוש ונא וילאש

חסש םירצוק ונא ןכל .םיערזל םיאתמ םנוד 77 לש לדוגב .ם.ם.ם הטיח חמשש

תא רוצקל םיליחתמ ונא תעכ .ערזה תרבחל חלשנ םיניערגה חאו דחוימב הז

ןייבמוקה
רצק וז ריצק תדובעל ףסונ .םנוד 370 וערזנ ונממ םגש ינשה ןזה
םיטרפ .)םנוד 100 לש חטשה( הרחטפומ חטשב ונלש
.ןלהל

חאז השרי םדאה. חוכ סאב .םישבוכ רבכו םיבבוגמ ונא םירוצקה תודשב שקה תא
.םירוצקה הטיחה יחמש לכ חא דימ שורחנ

­ שהמ קלחב .ינוניב לדוגמ ןיערגה .הלשבה לש בלשל םנכנ הז לודיג : הצמוח
הצמוחה יניערג ןויקנ לע יאדווש רבד ,םיבר רב יחמצ םיחמ
בייחיו
עיפשי
.םסאב םתנסחא ינפל הלא םיניערג תוקנל ונתוא
.םיבוט םילובי םיחיטבמ םיארנ םיחטשהו ןתחירפ הליחתה : תוי נמח
.הלשבהל סנכנו בוט הארנ םיניערגל ןתלחה : ןתלת
תורושהו םיחתפתמ םיחמצה ,בומ יאמ שדוחב ערזנש סוגרוסה ם : ר ג ו ס ו
טבנ
.םיבשע דגנ םיססרמ ונא . ח ואל"מ
חטשמ
לבקנ אלש בושחל שיו בר רוחיאב םנוד 70 לש חמש ונערז : נ י אדו ס בשע
.דבלב םיריצ ק 2 חא יכ ,םיריצק 3 הז
האקשה
הקשנ הלא םימיבו חמשה לש בושיע ה תאו לולידה חא ונרמג : הנתוכ

ונאו ,דבלב םידדוב םיקיזמ ולגתנ התע תעל .םיפיו םיאירב םיחמצה .הינש
םג .עובשב םיימעפ תוחפל םיחמצה תא םיקדובו רמשמה לע םידמוע
םיכירדמה
.חטשה בצממ םנוצר תועיבש תא ועיבהו םוקמב םירקבמ תואלקחה דרשמ לש
ימי 600 לעמ השרד.וז הדובע .לולידה תא רומגל םידמוע ונא : םיעטמ
.הדובע
שדחה
ס ו ן ד ר פ ו רוטקרטה עיגה עובשה .םרדיסכ םילהנתמ האקשההו םיסוסירה
הז ססרמ רובע קנטה .הילגנאמ וכרדבש שדחה ססר מל םג םיפצמ ונאו הטסקד

.תיבב ןכומ
םיישקב תלקחנ האצוהה תדובעש ןייצל שי .חולשמ עובש לכ םיחלוש ונא : הגד מ

"םק־ל הד רפס הטנרט" גודלובה .םיליגר ונא רשאמ ןמז רתוי תחקולו םימיוסמ

יאדובש
רבד ,הדובעל רוזחיו ךסומהמ הלא םימיב אצי בר ןמז לקלוקמ היהש
.םיגד תאצוהל תילעמה חא םג ליעפהל ונלחתה .האצוהה תדובע לע לקי
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70