Page 67
P. 67


- 3 -
תרגסמב םיפסונ םיתסש תגשהל ץרמנ לופיטב ךישמהל טלחוה דכל ףסונ
תפיאש

עקרק לש סייקה בצמה תמועל תויקשמ תודיחי 150 רובע עקרק לבקל םיקשמה
. ח ו י קשמ תודיחי 120 -ל
תינכתה יפל .טלקמה תא חקצל ורמג 28/5 ‘ ה םויב :טל קמה ת קיצי
תיתלשממה
ףיסוהל ונטלחה .רטמ 6 )תוסינכה ילב( טלקמה ךרוא תוייהיק ךירצ היה
לע

.רממ 8 -ל "היחמה" חסש עיגמ הסינכה חטשל ףסונש ךכ ,רטמ 2 דוע וננובשח
.ךרעב ייל 1200 .- לש םולשתב םכתסת וז תפסות
.םיימינפ םישיבכ תלילסל 50% לש תיחל שממ הקנעה ונשקב : תירו זאה הצעומב


הרבעוה ונתשקב ."הלע" לעפמל השיג שיבכ רתיה ןיב רדסל ונבשח וז תרגסמב
לש האולה ונל רשאל הצעומה הטילחה םייתניב .םילשוריב הדובעה דרשמל

.הלילסה עוצבל 50% ןומימל י״ל 1000 .-
תודשב םיסוסירב ךישמהל טלחוה .תוירלמיטנאה תולועפב ונד האלמה תבישיב

ךותב םיסוסירל רשקב .קשמה ןובשח לע סוסירה רמוח םגו הדובעה םגשכ
קשמה

אל .םידלי ינינבו םיירובצ םינינב ,קשמ ינינב ססרל ךישמהל שיש ,טלחוה

תא וססריש שקבל לכוי ךכב הצורה רבח לבא ,םירוגמ ירדחב ססרל הבוח היהת
.סוסירה םויב ורדח
­ תה להנמו הלשממה סעסמ הרובחתה לע ישארה חקפמה םג ופתתשה תאז הבישיב
תיזכרמ
םיסובוטוא תנחת תינבב לחוי בורקה ןמזבש םכוס .דגא לש העונ
-מהמ רקובב 9 .- העשב םיסובומוא תורש םיקשמה ושרד ןכ ומכ .הנומש-תירקב

ןייעל החיטבה דגא תלהנה .םש האופרה תודסומל עיגהל ידכ הנומש-ח י רקל םיקש

.תאז השי רדב

תישאר דע ףקותב ויהש ,םירוטקרטה תונוישרש יושרה דרשמ םעטמ רסמנ ןכ
­ דה בקע אב הז יונש .העדוה אובת שודיחה ךיראח לע .וכראוי ,דבלב ינוי
עצמאב רתוי וא םויל םירוטקרטה תא חיבשהל אל םיקשמה לש הפיקתה השיר

. קשמב תרעובה הנועה
־- V
.הטיחה ריצקב םיליחתמו הרועשה ריצק תא םירמוג : ה לוחב ם ינגד
הרועשה

םיקשמה תושרל דמוע שקה .הדשהמ רשי רכמית הטיחה וליאו ,םיקשמל הקלוח
ומכ
,ונשקב ונא .ןוטל יי 30 .- ריחמב הלבוה אלל שובכ .םיקשמל קפוסיו
.הדשה ןמ רשי ונלש שקה חא רוכמל ,םירחא םיקשמ
.יונה
תוניגב ןויקנה לע רומשל םישקבתמ םירבחה : יונ ן ג
לע
,לודגה אשדה לע )ץעו ןוטבמ( םיירובצ םילספס דימענ םיבורקה םימיב
.יפר ןג די לעו לכואה רדח די
לע ןופירצב וישכע תאצמנו םדוקה המוקממ הרבע שאה יובכ תנחת : ש א יוב כ

ונל החטבוהש יובכה תלגע עיגת בורקה ןמזבש תווקל שי .רוטיקה תיב די
לע
הנכומ היהתו ןופירצה ךותל סנכית וז הלגע םג .ןוחטבה דרשמ ידי
הרקמל
.ךרוצ ל ׳ 1
1 הירא
בגת ו פ י ס א.ץראל-ץוחל תועיסנה תלאש הנודנ המייקתהש םירבחה תחישב - 9/1
,םעונ
.פשמ ,ןמיוה .פשמ( ץראל-ץוחל םירבח 7 לש םתעיסנ הנשה רשפאל סלחוז־

הפוריאל העיסנל .םתא חוצעיתהבו תודסומה תמכסהב ,).ש רתסאו ררטסוא .פשז
-שח
לע םייעובש ,הנשה שפוח ןובשח לע םייעובש םכותמ( תועובש 6 םיביצקז
חא ל "נל םיפיסומ חירבה תוצראל .)"קשמה" ח "ע םייעובשו ,האבה הנשה ן ו:

.םיישדוחמ רתוי תויהל לכוי אל לכה ךסה לבא ,ףסונה העיסנה ןמז ר ך t ר

יצח תוחפל ןאיבהל שיו שדח ןויד היהי )הנייהת םא( תושדח תוינפ ל נ
הנש
. שאר ז
ךשמה לע טלחוה .עוציבה תדעו לש ח״ודה הנודנ םירבח תחישב - 16 /!
תוחישה

,הדעוהמ ושרפ םייחו ןושרג .םיישדח דועב רסאמ רחואי אל ,ררוצה תדימ:

םירבחה תדעו ידי לע עבקיי רשא ףסונ רבחו .ר יבצ ,.פ קחצי לע למו:
.הדעוה תלועפב ךישמהל )הירגח ןיבמו
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72