Page 69
P. 69
1 ־ ־י •י ׳v-'-f.
- 5 -
ת ו ב ר ת __ ל ע

תואמצעה םויו ,םולב-רפכ םע דחי ונגגחש תואמצעה םוי .ורבע םיגחה ימי

חלצומ
שודיחבו םינשה לכ ומכ האנ סכט םע ונידלימ 7 לש הוצמ-רב ,תיבב

םידלי םע דחי םירבח תלהקמ הנושארה םעפבו ,תפתושמ _אל ברע תחורא לש
­ צומ הגצה - ) יקסבוח ינרשסל "הוצמ-רב םנ"( םידלי םע םירבח לש הגצהו
- , חיעצמא-יחלבו תיתיבה הריואל קפס לש לצ אלל ופיסוהש - דאמ תחל
עוצב לש תונורשכ ונל שי יכ חכווחל ונלוכי בושו ,החלצהב רבע הז לכ


בלהו המינפ החמשה יכ הוקנ ;תושעל המ -,רהמ "םמחתמ" וניא םנמא להקה(
,, םיחא חבש ” לכואה רדחב תבשל םיענו בוס היה - )תוטקש םינפה םג םא קחוצ

םינפ תלבק לש )ןחלופ( םיגהנמה ןמ תצק דוע דירונ האבה הנשבש הוקמ ינאו
...הוצמ-רב םוי לש ןויצ םלוה ,רתוי ירוקמ יווה הלא תמועל רוצינו

לש ץוצינ" "המיבה" תגצה םע ןושאר םויב עובשה .החתפנ תוגצהה תנוע
.תוגצה עבראב ףתתשהל לכוי רבח לכ ."ררושמ
)לדגמו המוח( "לילגה תונש 20 " תרצע םייקתת 5/6 הז ישיש םויב
-יפמאב
־ ו עיגה - םויה ינתח - רימעו ללה-תיב ,בושי-ראס ,הנפד ,ןד .ןורטאית

־טימה ןמ )הירגנוהמ( דחא שיא ראשנ בושי-ראשב .הנש 20 - תורגבל םעמכ
בושייה ךא ,םידסימה ןמ דחא וליפא ראשנ אל ... ללה-תיבבו םיד
!םייק
:ןכותה .דוקירו הלהקמ ,םולקד לש בולש - ןד ץובק לש גח תכסמ :תינכתב


לע הדבועו הבתכנ תכסמה לכ .ריצקהו טבנה ,ץולחה ,טושפה םדאה ,הציבה
םידקור
הנפד ירבח .ןומולס לארק חאמ הקיסומה .ןד ץובקמ םיריעצ ידי
דוקרה .)רצוקמו חצחוצמו שדוחמ - הנש ינפלמ( "םימה דוקר"
הלאיראמ
.א יבצ ,)"ץרצחמה ןרצחה"( הרצוצח ןגנמ ןבואר .ירימ הקיסומהו םע-בגשממ

!! יאדכ. ..!! ואו ב .תילילח
ברע - רישת תירוזאה הלהקמה ,תובשיתדה טרס ךוחמ םיקרפ טירסמ רימע

ן . ר ו ז אה לש הר צ י י ל ו ו בש
םידמולה םידימלתה לס םויס טרצנוק ןיקשיסוא תיבב םייקתי חבש םויב
םילכ
­ זת ,םולב-רפכמ תוילילח תרומזת ,הרנממ תירפכ תרומזתו ס י י לאו ד ו י ד י א י נ
דחאכ
ינור ףחחשמ ,הב( םינואידרוקא 16 תב תרומזתו רימעמ המירפ ילכ תרומ
.)םינגנמה
­ גוח ונחנא םירהצה ירחא 5.00 העשב 12/6 ישיש םויב ,ןכ ירחא םימי עובש
.יפמאה
לש הינחה שרגמ לש חטשה לע תועובשה גח תא סולב-רפכ םע דחי םיג
םיננוכתמו
,הכולהתהו תועפוהה וננכות תוברתה תודעו לש תפתושמ הבישיב
.תוילוחו םולב-רפכ ידלי ךכל
."ונאבה םירוכב" יכ ,יאלקח גח לש יוסכ גחל חוושל חילצנ יכ הוקנ
הקיסומל
ןפלוא תמקה לע רבעש ישיש םויב תינורקע טלחוה תירוזאה הצעומב
עדאשכ בותכא םיטרפ לע .םירגובמלו ונלש םידליל חויונמאל ללכבו - לוחמו

.).וכו םידומיל תינכת ,דומיל תועש ,ביצקת( םתוא
המכ ונבשי .דוחיאה לש הרבסההו תוברחה תדעו ונלצא הרקב םייעובש ינפל


םע רישי עגמב ךרוצ שיש ביבא-לחב סג םיניבמש בוט .הזמ הז ונדמלו תועש
.הניו
יאצוי םיירבחל רכומ ,הינגדמ םחנמ היה םירקבמה ןיב .םיקשמה
האר
;רויצל הקלחמה םעטמ הדעול הוולתה רשא ,טור רואיל סג היה םהיניב
.הנממ לעפתהו הרימ לש התדובע חא
ר יב. 0 ירי

f
, י ק ו ל ל ו ה ד ר ג ל

ה ח פ ש מ ה ל כ ל ו א ת ב ס ל
1
ה ד ע ח ד ל ו ה ב

! י ב ו ט ל ז מ ת ו כ ר ב
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74