Page 7
P. 7
A g, ן > b ■w □ ,r j u n [ 3 1 ־r >


־*fe£n uי^י^ח out ר )o xf t זר


5 ^ a י\'^.זכ _צץ\יץ I סיכ-^כיו !צ(׳

$ c>־\ n} tyt^' q׳’_>s> ץ ץ> ־זר

10 y^wxm \\ג<.ך־צ


יג םי־ר^ס'
1 \>v>j»׳si ךןזיצי L,^-״


הייאץ! totxLhJ ..._זץ\-ץ ’ זיב-זץ ־רץץן< t ןץיזץן

51 ז\'־\^ * ץץ!דב< דץ^כ׳גזץץב

ע^יס^־־- <£ _sw־v3>'fr?\ ^ייד־מ.
^ k \ ־^ 5 - \\ר J l ' J l D J L U K ) ה ג י ל ־־ זץץ/.ר־\ץ ־ ^jxiU ^ 'yx


% זג־ייזכע זיר־ץזיי _זץץ^_־ץ_ ץ 5 }^ן

זג^ ךיזץצ׳ ^ v w y ^ r r kxj '\y2.)$

)0 W j w * ךזץ^י ץי^ \^\ t ־M \ L\j \^\ץ ב .
גזץ \p
M ־ ־ A i v - - ־nsXJ'o Ji. זץץ[ ץ

־& ^י־כ־זהו^־ץ ^"r^>
M ־ד־־ץןי, יזץ^ץג V'KJJ^X " 0 זי<יב׳


5 's> ^ זץ -ב_^מז\ 1 כל

־ריב_זג 'רי 'h-ijN

% ד־־יז> ׳^\י j^u זב זן> יצ ירנדבזגזי

ץג»ב-\ץ<צ' -ני^"ר־י!צ ־\עמלזנזץ 'מ^ייי, ^

°1 ל 1 ע־נמי 3 ׳ןמג ’ 1 ה 'כ-וח ה ־ ןו<ס jj - y ^ ' s i T ) ר 3 ם ה ־ ת י ב .

^ h Saj ןוה צ.־ _חרגד>״ ףי-חגל-זר <כ ח ה ' ־ה 0 "י י ה ו b ־־m r m
י
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12