Page 71
P. 71

-ד-

ד נ ל ו ה ___ ס ו י
"דנלוה
םוי״ב ףתתשהל תונמזה םיבר םירבחל עיגהל וליחתה רשאכ
­ ובורעתה לש תינוגראה תרגסמב )דנלוהב םתרשכה חא ולבק רשא םיצולחל(
ימ
,אלימ" :םבלב ובשחש וניניב םיבר יאדוב ויה ,ןגד תיבב תיאלקחה
,"וכרדל ךלוה בוש דחא לכו ,עמשנ המ ,םולש הזל הז םירמוא -,הז תא ךירצ

העיגה רבכש רחאל ךא .תומוד תושיגפב םיתעל הרוק תמאבש יפכ
,הנמזהה
­ יב םירבח לס ןסק רפסמ אצמנ ,תרדוסמ הרובחת ןגראל תואנ קשמהש רחאלו
תוארל וחמשו ץמאמה לע ורעטצה אל םבורש ינמודו .ךרדל תאצל ןכומ ונינ

.ורבע םימימ םיפתושמ תונורכז תולעהלו םהה םינמזה ןמ סירכמו םירבח
,לויטל ופרטצה תיאלקחה הכורעתה תא תוארל ויה םינינועמש ״םיאלקחה"
.םקשמב םתוא ונפסאש רחשה-תליא ירבח 12 י ןכ ומכו

,דחי
םג תוריהמבו תוריהזב גהנס השמל תודוה ,תניוצמ העיסנ ונעסנ

"ןופצ" עונלוקב ותוא ועבק דנלוה-סוי ינגראמש ,שג$ימה םוקמל ונעגהו
. בי בא-לתב
הזמ וארתה אלש ,םהידידיו םהירכמ םע ושגפנ םירבח ,םישנא המה םוקמה

החמש תואירק ועמשנ ,שממ החפשמה גוחב ומצע חא אצמ דחא אלו ,תובר םינש

.ריואב תיתימא תושגרתה שוחל היה רשפאו דצ לכמ העתפהו
דעומ עיגה רבכו ,םיריכמו החפשמ ירחא שפחמו חחושמ דמע להקה דוע
תלחתה

ךופצ״עונלוקו ,תובושת 800 תונמזה 200 לע ולבק םינגראמהש הארנכ .סקסה
.םינינועמה לכ חא ליכהלמ ןטק היה
בור
לש םתעדל ,הוקתה ןכמ רחאלו ידנלוהה ןונמהה תניגנב וליחתה
.לבח ,םינגראמה דצמ הגשמ ןאכ השענו ךופה תויהל ךירצ היה רדסה םיפתתשמה
התיהש תובישחה לע דמעש ,זול שידק תואלקחה רש חחפ סקטה חא
תרשכהל
לארשיב דנלוה ריצ היה םימאונה רותב ינשה .ונצרא ליבשב דנלוהב םיצולחה

.דובכ-חרוא
רותב םוקמל ןמזוה רשא ,)חילגנאב םאנ אוה( רקב-סב רמ
םיברוקמ םינשה לכ ךשמב ויהש םישנאה ואטבתה החיתפה ימואנ ינש ירחא

והיתתמו ןג-תמרמ רסיו לימא , ןו זרג-ו יאל-הד חחפשמ ,דנלוהב הרשכהה לעפמל

אישנה תיערמ הכרב בתכמ דאירקה ויאל-הד םירמ .הידידי-רפכמ סנמייה
לעו
ידסימ
ןיב היהש ,רסיו לימא .אישנה-תיבל הדות קרבמ חלשנ התעצה יפ
והיתתמו 20 -ה תונשב םינושארה םימיה ןמ חונורכז הלעה ,לעפמה
סנמייה
הריקס
םיביחר םיוקב ןתנו תילכת רתיב ךא תושגרתה תוחפב ומואנל שגנ
.דנלוהב הרשכהה לש תוחתפתהה יכרד לע דאמ הבוט
חטשל "לע-לא" לש םיסובוטואב אבוה להקה בורו ימשרה סקטה םח הזב

­ ישב ופתתשהו ,םיפיהו םירורבה םיגצומה ןמ ונהנ םס ,ןגד-תיבב הכורעתה
תא
ועימשה וניתורבחשב האישל העיגה החמשה םש ,לארשי-לוק לש יח רוד
.ץראה תוצק לכל רתיאה ךרד ןהיתולוק
התיבח ונרזחו סובוטואב וניתומוקמ חא סופתל ונילע היה הז ירחא דימ

.תוצחב קוידב
הק ם ו י תור
ר י פ . 0ם י ר ו א ב
קשמב ךשוממ ןמז וניהשו ונרקבש הנושארה םעפה ונל התיה וז
.יבגנ
היה לבקתנש םשורהו .הפיה יונה ןמו ותוחתפתהמ ונעתפוה ןושאר טבמב רבכ

.תאצמנ וב בצמל עיגי תורופס םינש ךותש ,"הצחמל קיתו" ץוביק לש
תוילוח
.םויכ
אל /הדובעה .תונחמ תכמ חא סיעדוי םג םיעדוי םירוא ירבחש תורמל
ונלבקתנ
רבד
- ןינע וב ןיאש יתרגש הנחמכ ונמצע תא ונשגרה אל ןכו רירק סחיב
.טעמ אל ונממ ונשסחש
* -הו קשמה חרכה תרטמל יונפ ברע לכו חבש לכ לצנ דמלמה לועל םחרנש לורש
.האצרהל " 0 תס" וא םסק סנפל ,םיבבוח םיגולואיכראל חטשכ - הביבס


.תעב םירבחה תרכה ךות קשמב םיפסומה םייחל סעמכ הדיל ילבח אלל ונסנכוה
- דבלב םירוא חא ןייפאמש המ - ןבומכו ,סיסילקת תעימש ,וידרל הנזאה
.טרסב ולש םייניבה תואירק יפל )סובה ר "פע( רבחה יוהיז
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76