Page 72
P. 72

- 8 -
עוגנל םיעוגעג תונש רחאל ו גסס ,ונירבא ח״מר לכב םיאבונח ונאש חורמל

.זגב ליעפ ןפואב םיפתתשמ תויהל םג ןכו ,ןבומכ הרפ - תיתימא תידנלוהב

תוסנל
יאדכ ,בגא -,רידב חישפח לייטל תופועל תתל ןויערהמ םג ונינהנ
. ונלצא םג הז חא

קוחר ןוזח לש הילידיאב ונלצא תקזחמ התיה בגנה יבחרמב הסוס לע הביכר

.הזה םויה דע הקוחר הילידיאב ראשנ גונעתה ךא הסנש ונלבק ,רתויב
אלא , 25x12 לש תננוצ הכירבב הליבט אוה תורתומב ללכנש רחא רבד
ערחיאש
ורמא רבכו תנקורמ הכירבה הדמע םירואב ונתוהש ןמז לכו ונלזמ
:ל״זח
."קרס תכירבמ אלמ סאינב בוט"
ויה תרחא .םיתיעל-ונדבע םג םייעובשה ךשמב יכ הדבועה האילפמו חנינעמ

חא בוסל סג רוכזנ .קשמה לש 50 -ה לבוי דע זגבו םיעטמה לולידב םיקסוע


בג - ומשל יואר םוב לש אלמה ונויבצ תא ולבק אל דועש םיפנעה יזכרמ

אובי הז ,אלימ - םיסיכב םידי רקיעהו םיסקנפ תורשע ,תיחצנ הירגיס ,ףופכ
.ליגה םע רבכ
לע םירוא ירבחל ןולעה יפד לעמ םעפ דוע תודוהל תונמדזהל חמשנ - םויסלו

תוילוח אהת - הלילגה םעפ יא ונמדזתש הדימבו ,ונל שדקהש ברה ץמאמה
םכל
/ .תיבכ
־ר ןר ד ־ ן ב . ל א כ ימםירואמ אבה בתכמה לבקת נ


,הימחנ-הדש תצובק ירבח ‘ בל ״
, . ח . נ ״

והש רשא א״י התכ ינב לש הדובעה הנחמ לע םכל תודוהל םיצור ונא ״
.םייעו בשכ ונלצא יי
-סנ רשא הפוקת ,םדאה-חוכ תניחבמ הרומח הפוקתב ונל רוזעל ואב םכידלי ״
.םישדח המכ הז הכש ׳י
בר רזעל ויהו עטמב לולידה לכ חא מעמכ ומייס ונלצא םתויהב ״
.םיפנעה רחי לכבו זגה עוצבב ״
תירבח הכ חור ,הדובעל ידוסי הכ סחיב ונשגפנ םרט הצובקה דוסי זאמ ״
.קשמה ירבחל האנ םחיו ״
ונמדזת קרש יחמ ,&כתא חראל םיחמש היהנ דימת .הלא םכידליב םיאג ויה ״
.בגנל ״
,םירבח תכרבב

תוריכזמה ,שירואהעוג חל הסינכה הנחמ ל ע

*ז תותכ ידלי עיגה תביבסל היה םאתומ רמועב ג״לב לחש הז הנחמ
ץראב

הרבח םיקהלו העונחה לועב תאשל ליחתהל םידליה םילוכי הז ליגב .תווצמל
. . . ‘ ח - ' ז - ה ר ו ע צ
: י י םיאשו נ ינש ללכש ינויע רמוח רובעל םידליה לע היה הז הנחמ תארקל
ידלי
.הב םירבח תויהל םידמוע םהש העונתב אצמתהל תנמ לע ,'י העונתה'י ו "למע

,הביבסב לויט :וללכש תוישעמ תולועפ □ג ויה ינויעה רמוחל ףסונ
םישגדהש
לש
םינבכ םהל ופסונ .ןונחמו ,ירמגל יאמצע ןוגראו הביבסה חרכה ויה וב
,לגמב הריצק ,סוס תמיתר ,םיוק תרבעה :תויאלקח תומישמ םיאלקח
הבילח
.)! תפר ןיא(

העונתל' סנכנש ןושארה תויהל הכז הבימחה לש א"י רוזחמ אוהש הז רוזחמ
םידיקפת 2 לעב היה ידעלג-רפכ תושרחמ תחאב ךרענש ןונחמה .הריעצה
:סהו

*לוחה הרבחה .העונתל ילמס ןפואב הירבחה תסנכהו םישדח 3 לש הלועפ םוכס
$ ן"ל ג ד"ה תא חיטבהש רבד ,הנחמה לש םיירקיעה םיקלחה ינשב הנייטצה תיתוי
.הבוט
חורבו סיפיו םיבר םינקתמב ,תעמשמב ןייטצה וללכב ןונחמה

סנכנש ןושארה תויהל הכז הביטחה לש א״י רוזחמ ,הז רוזחמש ןייצל שי

םג החלצה םהל לחאנ -,"דמולהו דבועה רעונה תורדתסה" הריעצה העונתל
. די חעל
סיכירדמה
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77