Page 73
P. 73
י
p. A■*'•■■ ’ •־•׳•׳־י • ;


- 9 -
הירפס ינינע

׳ ,הלא םימיב הירפסל וסנכי רשא ,םישדח םירפס תמישר רוסמל ינממ שקב ידול
ביבס
השענל רשקב יבל ירוהרה לע רוסמל םג הצור יננה וז תונמדזהב ךא
.םיארוק ךיאו םיארוק המל יתנווכו ,הירפסה
­ עפל תארוק תושונאה בור .דבלב העידי-אהב תורפס םיארוק אלש תפכא אל יל
תוינע יפל קיזמ הז ןיאו ,תלקולק וליפא וא הלק תורפס םימ
.יתעד
רוחכ
םיילארשיה םיירוקמה םירפסב תונינעת ה ה ר ס וח אוה' גיאדמ יתואש המ
.הלאכ
טלחהבו םיבוט םימוגרתהו ,תירבעל םימגרותמ "םירלס-טסב" לכ סויכ
סינתנ
הלוע רוקמב האירק יכ ושיגדהו ורזחו ,רפסה חיבב ודמיל יתוא ךא ■.האירקל

רפסה לש הפדעהה תא וניארוק לצא האור ינניאו . םימוגרת לע הכר עב
ירוקמה
ךא - ,בוט וניאו ,ילארשי ירוקמ רפס םיארוקש הרוק םנמא .םגרותמה ילע

רבכ םויכ ירוקמה רפסה ?םימגרותמה םירפסב הרוק וניא הז רבד םאה
וניא
.חונויצ ףיטמש וא ,תינלופה הרייעה ,חולגב קרו ךא ןד

)דע םלושמ תאמ( "רעסב םינומגאכ" םשב רפס ואצמת םישדחה םירפסה תמישרב
ימש ךכ בוחכ רפסה ךא ,השק םנמא אשונה .האושה תפוקתב םירענ ייחב ןדה


הנשוש תאמ "םיבהואה םחל" רפס שיו .ורמגיש דע קיספי אל וארקל ליחתמש
ינש .האושה ןמ םישנא ייחב ןד אוהו ,יתורפס םרפ לבק רשא ,ארירש
םירפסה

.ןולמב שומש הכירצמה תיחורפס הכ הפשב םיבותכ םניא ל״נה
-ו "התא םורע יכ" םירפסה ונינעי רימש השמ ירפס חא אורקל בהואש ימ חא

שדוח
רבוע אלו ,םלענ הארנכ ךא ,ונתירפסב היה רבכש רפס ,"שמשה חחח"
. ןינעמ ירוקמ רפס עיפומ אלש
תאז תמועל -,הלעמו 16 ליגב הריש ונארק תובהלתה וזיאב תרכוז ינא
הרישה
רשא ,רפסה תיב םשא ךכב ילוא .ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ תראשנ ונלצא
וניא
רפסה חיבב •תורפס ירועשב יכ תרכוז ינא ?הריש תאירקל קיפסמ ךנחמ
ונארק
רשא ,הריש תאירקב הנימב תדחוימ האנה אוצמל רשפא יתעד יפלו ,הריש הברה

.ונל חנחונ הניא תורפס לש תרחא הרוצ סוש
םירוהה תיבב םיאור םידליה .םילודגה ונידלי םה ונחירפסב םיארוקה בור

,תוקוחר
םיתעל קר עיפומ ירבעה ירוקמה רפסהו ,בורל יזעול האירק רמוח
ךונחל רתוי ונתעד תא תחל ,םירוהה ,ונילע .ללכ רבדל ןיא הריש רפס לע

,.תירוקמה הרישהו ירוקמה רפסה תאירק תארקל )התואנ המגוד ילב ךונח ןיאו(
:תנווגמ איהו , םיש דח ה םירפסה ת מ ישר הנהו
ירוק מ
םחל - ארירש הנשוש
םיבהואה
תוכרדמב - ןייטשריב ףסוי
תורצ

רעסב םינומגאכ - דע םלושמ
םורע יכ - רימש השמ
החא
שמשה תחת - ״ ״

‘ ב ךרכ ,שא יליוג
הפוריא
תא יתילג דציכ - רבצ ןועמש
הקירפא חא יחילג דציכ - ״ ״
לע( תואירבה תודוסי - ןניע .ב
)חונועבט
םולש תכוס - ףסוי-רב עשוהי
םימ וגרת
הונ - ו ן סל ו י .ם
ץיק
םיכאלמ תרובח - ןראוו ןפ טרבור

לודגה בערה - ר ב ו י ןהוי
הינמרג
- לודגה םלועב םינטק םישנא - דראלוד ןד .א
םימי-לוע
- יקסביוטמוד .מ.פ
בונומאטרא
תיב ;ביידרוג המופ - יקרוג .מ
קולדפ תיב - טירטסגנול .ם
S )הריש( ינעוצ ורהנמור ־ הקרול היסרג .פ
)קזלב( וירוג אבא לש השדח האצוה
םייתוכאלמ םיניול לע רופס - יקסבוטנבל .י :תרבוח


גגיליר 3 הי.תב
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78