Page 75
P. 75


- 2 -

תא תונשל שי הז ךרוצל .ןתלתה ריצקל שגנ הצמוחה ריצק רמג םע ־־ 1£ יל 11
םיריעז
םיניערג רוצקל דאמ יוצר יכ ,ןטקה ןייבמוקה לע תרוזפחה רודיס
.)םילופכ( םיקשל רשי ןתלת יניערג ומכ
­ וחב םוגרוסה יחטש קבאל תורשפא םילקוש ונא .הפי חתפתמו ערזנ םוגרוסה
.ג.ק 750 -כ א"ז ,.ג.ק 3 םישורד דחא םנוד קוביאל .סירופצ דגנ שידח רמ


).ג.קל י״ל 2 . 225 ( דאמ רקי םויה אוהש רמוחה ריחמ תא ודירוי םא .חטשה לכל
םילודג
םה םירופצה יקזנ ללגב לוביב םידספהה יכ קבאל יאדכ היהיש ןכתי
.תופועל קיזמ רמוחה םא םיררבמ ונא .דאמ
אל דוע םויה דעו הפי םיחתפתמ םיחמצה .ןוצר עיבשמ אוה _הנח_ו_כ^ בצמ
ויה

שיו ,בר אוה הנתוכה תודשב םירקבמהו םירקבה רפסמ .םיקיזמ יקש תופקתה
.םיישקה לכ לע רבגתהל ול רוזעלו לדגמה חא ךירדהל ןוצר לש הבוט השגרה

םיחטשבו ונחטשב םיהובגה םילוביה ללגב .ןוצר עיבשמ תודשה בצמ - תספסא
ךרוצ
היהו )ןלהל האר( "הלע" ןוכמל םיחטשה לכ רוצקל ונקפסה אל םינכשה
דע
עיגה ונלש תודשב לוביה .םיערז לודגל ‘ ג חטשבש םנוד 150 ריאשהל
םילדג םיחטשה לכ הנש.הש העפותה תא ןייצל שי .קרי םנודל חמק .ג.ק 370


תומדוקה םינשבש דועב םוי 23-20 ירחא החירפל םיסנכנו הבר תוריהמב

ונתוא הדימעמ וז העפותש ןבומכ .םוי 27-25 ירחא קר החירפ בצמל ועיגה

.החירפה תישארב חמצהשכ אוה ןוכנה ריצקה ןמז יכ תובר תויעב ינפב
,'ב חטשב תספסא תעירזל םנוד 112 לש שדח חסש תעכ םיניכמ ונא
סוקמב
השירחב תאטבתמ הנכהה .עיגה לוסיחל םרותש ׳ג חטשב םנוד 90
.הקומע

התיהו עונמה חקלתה הדשב רוטקרטה תענה ןמזב ישיש םויב .תורמשמ 3 ודבע
)ק״צו״צ( הדוהי לש ותוריסמו וחור רוקל תודוה קר .חקלתי הדשה לכש הנכס

.דבלב םעומ קזנ לבס רוטקרטהו הדשה לצינ שאה חא הביכ ויד־י ומב רשא
­ קל ונלוכי אל ןוכמה לש תפטושו תרדוסמ הדובע ףא לע ,שדוחה סג - ה ל ע
.םשבייל ךירצ היה תינכתה יפלש ,םיחטשה םתוא לכ תא שביילו רוצ
הביסה
­ לק ללגבש הדבועהו תודשה לכב םיהובגה םילוביה ,יחנייצש רבכש יפכ ,ךכל
העצוב הדובעהו םירשוגה• יחטשב רוצקל ונלוכי אל ונלש )השדחה( הרצקמב לוק

בצמב ןוכמל םירשוגה לש קריה עיגה ךכמ האצותכ .רישי ריצק לש הטישב םש

םיחטש שדוחה שבייל ונלוכי אל ןכל .ןמז הברה לזג ושובייו ידמ בוטר
לש
.רימע קשמ לשו הצעומה
)! 1958 רבמצד שדוחל ונל החטבוהש( השדחה הסרגמה תא ףוס ףוס ונלבק
ונאו
תלעפה
טעש הוקת ונא .הז עובש ךשמב דוע הליעפהל םיצמאמה לכ תא םישוע
.תימויה תרצותה חא תולעהל לכונ וז הסרגמ

ןוט 90-80 םוקמב ןוט 66 -ל קוושהו ךרעב ןוט 180 -ל עיגמ שדוחה רוציה

.ןוט 300 -ל בורקל ינוי שדוח ףוסב יאלמה עיגי ןכל .םקוושל ונבשחש
חנומה ףסכ - תיפסכ הניחבמ םג ,תיניצר היעב הווהמ הזכ יאלמ תקזחהש ןבומ

­ סה ןכ ומכ ,םיאלמ הורואהו ןוכמה ןסחמ ;תינכט הניחבמ סגו ,- םינסחמב
תרבעה םצע .אלמתמו ךלוה שדחה רידה םגו )ןרוגה( ןשיה רידה לש הככ
חמקה
.ןוכמה ידבועל לודג ץמאמ הוהמ םיקחורמ םינסחמל

הנשהש תספסא חמק ינרצי דוגא לש הבישיב ונל ורסמ החישב רבכ רסמנש יפכ
18000
כ תיתנש תרצות( םינוכמה לכל ןוט 4000 -כ לש תרצות ףדועל תופצל שי
םיצמאמ םנמא םישענ .)ןוט 14000 כ לש ץראה לכב קווש תמועל ןוט
סינכהל
חמק
לש יללכ שומשל דעש הארנ לבא ,רקבל ןוזמה חולל םג תספסאה חמק תא
הילגנאל אובי זרכמב לארשי תנידמ התכז חאז תמועל .הקוחר ךרדה דוע חורפל

­ רטס תוריל 27 םלשמ ילגנאה קושה .הילרטסואו הקירפא-סורדמ םינרצי ינפל
ריחמה
תמועל ריחמה לדבה תא .ייל 160 ךרעב םהש ,הילגנאב הנוט רובע גניל
­ מה ןוט לכמ ובגיו האוושה ןרק תריצי ידי לע וסייגי )יל 230 .-( ימוקמה
ץמאמ רובע אוצי הימרפ 5$ דוגאה םלשי ןכ ומכ .וז הרטמל י״ל 7-6 ץראב קווש

.אציימה ןוכמל תופסונ תואצוהו

׳עבקנ ,ןובלח 20% תוחפל ליכי תספסא חמקש איה ילגנאה קושה תשירדו תויה
+ ש״ל 1 וכני תאז תמועל ,רתוי ש "ל 1 ומלשי 20% לעמ זוחא לכ רובעש
הבוחל
וא תוכזל הז םוכס .ןובלח 2 0 % ל רסחש זוחא לכ רובע ילגנא גניליש 1
.אציימה ןוכמה לש
,)הטוי יקש( תדחוימ תויהל הכירצ הזיראה םג ןובלחה יאנתל ףסונש רחאמ


תא ררבלו חמקה ביט לע םיניע עבשב חיגשהל ךרטצנו ןוכמב השק בצמב דומענ
לש אוציב ףתתשהל בייחתה "הלע" וננוכמ .ריצקה ינפל דוע הדשה ביט
1000
לכונ
וז הנושאר הקסע תחלצה םעש תווקל שי .םישדח 3 ךשמב ןוט 150 -ב ןוט
.הילגנא םע ןוט 4000 תרגסמב חפסונ הקסע לע םותחל
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80