Page 76
P. 76


-3-

תורמל םרדסכ תועצבתמ ם ס ו ו ר האקשה לש תויתרגשה תודובעה - ע ס מ
םיישקה
.עוצקמ ילעבו הסונמ םדא חוכ רסוחמ האצותכ םימרגנה
,ןחרטסא
יחופת ןומ 3-0 וחלשנ םויה דעו תונושאר ףיטק תודובעב ונלחתה
םיסגא לש תמיוסמ תומכ .םיקסרפא .ג.ק 200 -כו םיסגא .ג.ק 120
הסנכוה
.רתוי רחואמ קוושתו רורקה תיבל
קשמ תלהנהב אלא ,םיעטמה תרגסמב אל הנשה ועצובי ריצבה תודובע
םידליה
.הלא םימיב ועיגיש הדובע תונחמ תרזעבו
שקבל
ו ל י נ י יח-ונ י רבחל ונצלמהו ,ףיטקה תודובע תא ושכע רבכ םיננכתמ ונא
.וז הנועל תיאלקח השפ ח ו
הנטק
תלד חתפנ םש הדובע לועיל םידעצה דחאכו רורקה תיב תא םיצפשמ ונא
רתוי
םינוקח עוצב רשפאל חנמ לע רורקה רדח רודזורפו תונוכמה רדח ןיב
.רורקה ינקחמ תקידב ןמזב החונ רתוי םידבוע תשיגו ריהמ
ונא .קוושב תויניצר תולבגה שי ץראב ורבטצהש םיפדוע ללגב - הגד מ
-בקמ
.)ןוט 3 ( דבלב עובשב דחא חולשמל רוח םייק
­ סאב תמיוסמ הלבגה איה קוחר אלה דיתעב הז ףנע ינפל ודמעיש תויעבה תחא
תאקשהל םיקיפסמ םניא סאינכה ימש םינעוט םייתלשממ םיחקפמ .םימ תקפ
יחטש
ושרד
אל וע התע תעל .םיגדה תוכירבל םימב י שפחה שומשה ךשמיי םא ,הלוחה
םימ
תרבעה םיחקפה םיאור םיירשפאה םידעצה דחאכ .םיישממ םידעצ ונתאמ
.םיגדה תאצוה ןמזב תטלחומ הקרה םוקמב הכירבל הכירבמ
.הינבב ונלצא הנשה םיעקשומ דאמ םיבר םיפסכ - הינב
םיפוקשמ םיסינכמ תעכ .םייתלצעב תלהנתמ ןהב הדובעה -,רויד תודיחי 6

-צרמל
םיכחמ םינושארה םינינבה ינשב .םיחייט ואיבי ךכ רחא ,ישילשה תיבל
. ם ר י וטלטס י נ אל ו ם פ י
המלשה
ינפל דמוע ימורדה ריקה .ץרמה אולמב תמדקתמ תשורחה תיב תמלשה
תיצקורטסנוק תא רבכ םיניכמ ןמזב ובו
.גגה
.השדחה הרפתמה לש תודוסי תוריפחב וליחתי הלא םימיב
­ וגב בשחתהל םיכירצ הפ .תואובתה םסאל תוינכתה תא.םירמוג תינכטה הקלחמב
ומצא םסאה .הלבקה רוב לט הקיציו הריפח לע םישקמה ,םוהת ימ לש םר
לולכי
רתויה םיאחה לש תקיודמ הקולח . םינטק רתוי םיאת 4 -ו ןוט 50 לש םיאת 4

רפכו
ךורב-ןיעמ םיקשמה םע הלא םיאת םאתל םידמוע ונא*ו הרורב הניא םינטק
.תוינבחח חא ליזוהל ידכ ׳אישנה
.תמדקתמ ת .ו ריכזמה די לעש חיבל םיתורשה תינב םג
­ יבש תווקל שי .הביאשה לומשחב םישדח 4 הז םידבוע עודיכ - האקשה חויעב
עונמל םינוכנה )חויסימסנרט( םילגלגה תא ריבשמהמ ונל וחלשי םיבורקה םימ

יפל .העשל 3 מ 260 וז הבאשמב בואשל לכונ זאו ילמשחה ס״כ 75
ןנכותמה

.למשחב תוקספה לש הרקמל הברזר לזיד עונמ תויהל ךירצ היה וז הבאשמל

עונמה תא תחקל םיצלאנ ונייהו ‘ א חטשב לזידה עונמ לקלקתה ונלזמ עורל
בצמט רורב .הברזר עונמ ראשנ אל הביאשה תיבבש ךכ , ‘ א חטשל הביאשה תיבמ

רובע
רבשנש קלחה ותוא תא גישהל לכונש ןוחטב ןיא .ךשמהל לוכי וניא הז

עונמ תונקל אלא הרירב ונל היהת אל וגישנ אלש הרקמבו ,לקלקתהש עונמה
ונאש םיחטשה תושיר תינכתל בלתשהל ילוא לכוי הז רבד .שדח לזיד
םיננכתמ

םיבוט םיעונמ ילב האבה האקשהה תנועל סנכהל לכונ אלש ונל רורב לבא ,תעכ
-תמ
,םיאתמ ביצקת רושא םשל תואלקחה דרשמל ונשגהש השדחה חושירה תינכת
תורונצ
רטוק( םיתשורמ ונתושרל םידמועה םיחטשה הנומשש הדבועה לע תססב

אל םגו•,סיחטשילוצנ ונל רשפאל םילוכי םניא )ןוכנ האקשה ןווכו םיאחמ
ולכוי
אל הנתוכה יחטש ןכ ומכ ,ןנכותמכ תספסא םנוד 600 -ל עיגהל לכונ

תרבח ידי לע חינכת הדבוע ןכל .)תוחפל םנוד 150 -כ( ילנויצר לדוגל עיגהל
‘ א חטש די לע( יזכרמה ליבומה לע הביאש ןוכמ םיקהל שי היפל ,סימ יסדנהמ
לש חטשהו םיינופצה םיחטשה תא תשרל , ‘ א חטשב חורונצה תשר תא תונשל
ורעה
ןדמואה יפל הלעתש ,וז הדובע עוצב .םייקה תשרל הלא חורונצ רבחלו ,תוג

חטש לכשכ ,השדח םיחטש תקולח תורשפא )א ו_נל ןתי ,י׳ל 120 . 000 . -- 110.000 - .
םגאב םיחטשה לכשכ ,רדוסמ םיערז רוזחמ לש תורשפא )ב ,םנוד 150 לדוגב


ץחלהו םימה תומכ תרבגה ,םימב ןורמת לש תורשפא )ג -,םילודגה לכל ןובשחב
.ךכל
תורשפא היהתו הרקמב םיפסונ הישעת ילודג תסנכה )ד ,'ב חטשב
­ תפתהל תופצל ןיא יכ םאו ,תואלקחה דרשמל הלוכ תינכתה תא ונשגה ,רומאכ
­ ורדה םימוכסה תא לבקנש םיבוט םייוכס שי תאז לכב ,הז ןינעב הריהמ תוח
.תקדצומכ תיארנ תואלקחה דרשמ ישנאל םגש ,תינכתה עוצבל םיש

,םיטסירוטקרט תרבח םע ינלבק עוצב הזוח ונמחח הלא םי-מיב - היסבא תרשכה
.היסבאב תולודגה תוימורדה תוברוחה ומלעיי טימי שדוח ךותש בושחל שיו
לג הירא
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81