Page 77
P. 77

- 4 -

1 ■ ״ תוריכזמה ינויד מ
.י״ל 2500 .- לס םוכסב תו ר יחבה ןרק ב ונתופתתשה הרסוא
םלשי
ןנוג קשמ .םאינבה לעפמל ףרטצהל ןנוג קסמ לס ותשקב הרשואו הנודנ
יליבומ חא הנבי ךכל ףסונ ,תומייקה תועקשהב תופתתשהכ 15000 .- לעפמל

.ונובשח לע םישורדה סימה

העבוה יח-לתב םקוי רשא ת ונמאל ןפלו אב ונידלי תופתתשה לע להנתהש ןוידב

תנשל םיביצקתה תעצהב תינתומ תיפסכה האצוהה .הזה רבדב תינורקעה ונתכימת
יאנתב ,ןפלואב ירי לש ותדובע תא םג תינורקע םיבייחמ .כ"שת
ותדובעש
.לובסת אל תיבב
תופיסאה לע ח "וד האר - הקירצא-מורדמ תו רומו ם יר ו מ ל ש ז ק י הנחמ תלבק

jp , )יי 300 ( רודזורפה ןיבל תונוכמה רדח ןיב תילד ” ח נקתה״יקע טלחוה - ר ר 1 ; ק ה תיב

תארקל רורקה תיבב םינוקת הכ דע ושענ .)יי 300 ( רורקה ירדחב חפ ישגמ 4 -ו
.יי 500 .- ךכב ותלעפה
עונמל
תנמ לע לועפל תירוזאה תוברתה תדעו ידי לע ונשקבתנ - תספסא ןו כמ
.ונלש
תספסאה ןוכמ ידי לע תומרגנה ןורטאיתיפמאב תוגצהב תוערפה אבהי?

תמקה ידי לע ןויסנ תושעל ונטלחהו עירפמ ןוכמה םנמאש ונמצעב ונחכונ
.דודה ינפל הציחמ
'.־■׳•
r (: ‘ V '־•••' י■
r תופיסאה תוטלחהמ
,)יי
1200 .- תוחפל לש םוכסב םכתסת רשא( ט לקמל תפ סות תינב הרשוא - 6/6
...תוריכזמה רדגל ץוחמ ותערכהו רבדב לופטה ןפוא - ילע תונעט ועמשוהש רחאל
:■ ־צח ה תא בייחלו םיתבה י"ע םדוקה םמוקמל הפשאה יחפ תא ריזחהל שיש טלחוה
.הפשאה ףוסיא ןמזב םשמ םתחקל ןר

ז<ושרל תשורחה-תיב תינוכמ תא ודימעה אל המל .פ קחצי לאש הפיסאה התואב
­ זמל הלאשה תא ריבעהל שקיבו ,םירהצה רחא תוריחבה םויב תוריחבה תלועפ
.תסנכל תוריחבה םויב המוד בצמ רנזווי אלש ידכב ןוידל תוריכ

,) 50% ונא , 40$ םירשוגה( 10% ב "הלע׳׳ תופתושל ר י מש קשמ לש ופוריצ רשוא
. סאי גבה לעפמל ןנוג קשמ לש ותסינכ הרשוא

.יי 17.500 .- ךסב תשורחה תיבל תפסות תינב הרשוא
לש ש
הריד ריד
ר
ירחא רחא
2
םירדח ירדח
הרשוא
תלבק לבק
רבדהש בדהש
םע

םע רשפאתי שפאתי ר י , 4x3 x3 ם 2 ל ה ך י י ת הרשוא
ךותל ותל
יפר פר
ירוה רוה
,4


ןיי ורי מ י w י n 1 *י י *ך 1 • ח V י י ר זד m m n ד •ד v *״« ח w • ד *יי ־ר ח w T n יי f * * ר י *ר ר ר V ה ד
•ו
H S
.ידוסי ןפואב תורידה תקולח חטשב ב צ מ ה י ת א ררבל שי תאז םע . ‘ ד ןוכשל רבעמה
.תורידה תדעו לע למוח הז רבד
p v : ■ : . י

)ןכומ( ברקתי וריחמש ,ןוט 7-6 "דרופדב" אשמ תינוכמ תינק הנודנ - 28/6
) x .עובשה עצמאב קימעמ ןויד םויק לע טלחוה .יי 2 0 . 0 0 0 .- ךסל
תלהנה לשו הישעתהו רחסמה דרשמ להנמ רוקי ב לע ןובשחו ןיד רסמ עשוהי
קנב
.ונלש תשורחה תיבב םילעופה
7 * , , וי רשא רעונה תניפ םוקמ חא ררבל הינבה תדעו לע לטוה - רעונה תניפ ם וקמ
:',,י־ .בורקה דיתעב מ י נמיסה לכ י,פ ל הנבית
ונפ
רשאכ . הקירמא-סורדמ תורומו םירומ 12-10 לש ץיק הנחמ תלבק לע סלחוה

חרישק .ןוצרבו בויחב םירבחה לכ העצהל וסחיתה דוחיאה סעטמ ןודינב 1 נילא

& תטילקב .רתויב הבושחכ ונל תיארנ וז ךרדב הקירמא-סורד תודהי םע רשק
לבקנ םעפה' .הבר החלצה הכ דע ונל החיה ץראל ץרח יכירדמל ןוכמהמ תוצובק

.וז
תונמדזה לצנל ונילע המוש .דבלב םימי שדוח לש הפוקתל הנטק הצובק
לעפמב דבכנ דיקפת יול רשא ,רשקמה עבקנ אל ןיידע . 14/7 -ב ואובי םירומה
.הז
.רבעשל ןומיר ןג ,"יעיבשה" תיבה תא ונעבק ןוכשכ

רשפאה תדימב ופתושי ,הנטק הקפסה ולבקי ,םויב תועש 7 ודבעי םה :םיאנתה
תרבחב םייתוברתה םיעוריאב ןבומכו ,תוגצה ,תואצרה( םייתוברתה םייחב

-דל
ונילע ןצ ומכו .וכו הביבסה׳,קשמה לע תוחיש םחא םייקל שי .)םידליה
.הביבסב לויטל א ו ג
הנחמ סג קשמב היהי הפ םתויה ןמזב יכ ,דעומ דועב םתדובע תא ןנכתל ךירצ

ש
רל התכרדהב הנחמה ירבחמ קלח . 6/7 ׳ב םויב עיגי הז הנחמ .ןושארה הדובעה
.הוקת-חתפמ הארנה יפל רתיה ,םהש רמח
:םתרזעב עצבתהל תודמועה תודובעה .טסוגוא שדוחב ונל היהי ינש הדובע הנחמ

.םיתורישב תונוש תודובעו ףיטק ,תוינמח ריצק ,ריצב ,םיאשד תליתש
'-וכמ
שפחל םא יכ ,דרופדב שוכרל אל טלחוה םייתניב םייקתהש הז ןוידב• ) x
.תרחא חי נ
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82