Page 79
P. 79
ntf*n ׳ v> .upv ־ ״׳ ״ , ! < f v ׳ ,! jV < . ■״׳ י• 7 , ־ « , ‘ s ׳ f ■יי,*י•:׳ ^ jv f י. ־ « . 7 • j w י ' J - *.־
|ז־־


-6-
תונוכמ םצעב ןקחמ ךסומב דבוע רשא יאנוכמ לכש בושחנו תצק קמעתנ סא
לש
גואדל לכוי אל ןואג וליפא וז ךרדבש הנקסמל עיגנ אליממ יזא ,םיפנעה לכ
.ןיקת בצמב וראשיישו תוידוסיב ונקותי םילכהש ךכל
לע הרישי תוירחא לבקל םהמ דחא לכ לעו קרפתהל ךסומה תוצ לע יתעדל
םילכ

.ינשה לעמ הז ילכ ןוקת לש הפדעה עובחל תוכזה ףנעה לעבלו םיפנע לש
רצוות יזא ,לעופל אצי םיפנע לש םילכ לע יאנוכמ לש הרישי תוירחא סא

םושב
.ןוכנ אוה הזמ ךפההש איה ךכל יחבושת .םידבוע רסוח לש היעב ילוא
ורזעייש ,ונלש ומכ רישע ן ו יסנ ילעב םיאנוכמ השולשב יתשגפ םרמ ךסומ
.םינש וא דחא דמלתמ אצמנ עוצקמ לעב לכ דיל סא יכ ,והנשמב רבד לכב
דחא
םא ,דחוימב בכעתהל ינוצרב חאז הדוקנב ?ונ לש ךסומב םנשי םידמלתמ המכ

היה
רודהמ
------ TS--- יכ לע אשונ
רשפא שפא
םידמלתמ תיעב - אוהו ,דחוימ רמאמ בותכל' ר היה הז הז
­ תבו ןוצר טעמב וז היעב רותפל לקנב היה ןתינ ךסומב אקוד .ונלש שדחה

לככו הכאלמה תא םתוא ודמליש ךכל םיקוקז ונידלי .תמיוסמ תוירחא תשוח
.ןמזה תצורמב לדגי ונרכש ירה ,םדמלל םידקנש
.ףסונ ףנע לש םילכ לע םג יארחא תויהל לוכי וניא יאנוכמש רמוא הז ןיא


הזו ,םילכה לע הרישי תוירחא שיגרי יאנוכמהש הזב אוה רתויב בושחה רבדה

.םיפנעה ידבוע תרזעב תועיבקב םהל רסמתי רשאכ קר היהי
,ולש
ךסומה
ידבוע תוירחאב ומצע תא ליבגי יאנוכמ לכש רמוא הז ןיא םג
רשקה
ףנע לעב םע ךא ,והנשמב הצעב רזעהלו תידדה הרזעב דובעל םילוכי
.ףנע
לעב לא ףנע דבועכ אוה ותא עגמהו
יונש
הנבהב המשגהל ןתינ אוה סא ,החלצהלו הבוטל עירכמה אוה הז יחעדל
.ןוצרבו

-בונ יחועצהש השגרה ךסומה ירבח ןיב שי םא .חישיא הנטק הרעה קר ףוסבל

רסוח

.ןוכנה אוה הזמ ךפהה בוש. ירה ,םיימוימויה םהיצמאמל הכרעה ךוחמ תוע
יננהש
סגו הבר תלוכי ילעב םלוכ תא ךירעמ ךכ סושמ אקו ד
-בחכ
םיאנוכמכ
,ונקשמב
1 םישיגרמ׳ םיב׳רש חותפ עצפ יופירל ךרד עיצהל יתזעה םינמאנ םיר
.וב
לג ק .המ ל ש
■ha ■
■K ,
) בל תמושתל( סיצעו סינינב לע

םעפבו ,ינמז שומשל תחא םעפ ,םיימעפ םינינב רפסמ םינוב ונחנא ונקשמב
-צא אוה תיפוסה ןיבל תינמזה הינבה ןיב רבועש ןמזה .יפוס ןינבכ הינשה
״ . .■/־־־ -.הנש 18-12 ונל
הנבמ.ה
.תפלחהל ןמזה עיגמ םאו ,םילדג םיצעהו םיצע םילתוש וז הפוקתב
ןיעכ זא א י גבב םיאור .םיפי םיצע רפסמ רוקעל אלא הרירב ןיא'יזא ,ינמזה

דימעהל
הצרנ אל םא יכ -,קדצומ וניא הז רבד .בל ול ןיאש ,ראברב ,טסידס
חרכהה ןמו הרירב ןיא זא ,קשמה ימוחתל ץוחמ רעונ תניפ וא השדח הרפתמ

ןינבל ם ו קמ תע י בק לש וור ק מ לכב אלא ,תעד תולקב השענ אל הזו ־. 0 , ־ *צע רוקעל

׳ייז\ V י : ■ ׳ . ג , ר !■רי־;־ ״ ״ , י ."םיצעה לע הרימשה" לש םרוגב סג םי־בשחתמ שדח
ר ח ש ״גניליר 3 < ן ושרג
יד
ד 7 י
ה ד
, םירמו לאקזחיל נ ל ג ל 'י
J ' 1 י " י 1 . ת נ ו בל ו ן םד י רפ
ה ת ו פ ר מ צ ה ב
י ■ ע־ ׳׳־־ הנינפו הרופצ
ו נ ח צ ו. ב ק ל
ם ת ו פ ר ט צ ה ב
ו נ ת צ ו ב ק ל ! ! ת ו כ ר ב
4 / י m T / .. r
! ! ם ו ל ש ל ם כ א ו ב
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84